Вы тут

Савет Міністраў

0 1703

Крэдыт на будаўніцтва будуць даваць пад 17% гадавых

Улады вырашылі падтрымаць сферу будаўніцтва жылля для чаргавікоў.

0 586

Рэспубліканскі банк ДНК чалавека абвешчаны нацыянальным здабыткам

Гэта прадугледжана адпаведнай пастановай Савета Міністраў.

0 1121

Андрэй Кабякоў: «Налета краіна павінна мець збалансаваную эканоміку»

Паводле слоў прэм'ер-міністра Андрэя Кабякова, налета краіна павінна мець збалансаваную эканоміку, якая дазволіць рэалізоўваць прыярытэты р

0 777

Кідайце або плаціце больш

Жорсткія меры ў дачыненні да тытунёвых вырабаў і электронных цыгарэт будуць працягвацца.

0 1292

Паў­тор­нае вы­ка­ры­стан­не ТКА неабходна па­вя­лі­чыць

Аб гэтым учора заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў.

0 787

План падрыхтоўкі законапраектаў на гэты год зацверджаны

План уключае ў сябе 39 пунктаў.

0 320

«Базавая» павялічыцца да 180 тысяч з 1 студзеня

Гэ­та пра­ду­гле­джа­на па­ста­но­вай Са­ве­та Мі­ніст­раў №1255 ад 29 снеж­ня 2014 го­да, па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба бе­ла­рус­ка­га ўра­да.

0 456

Эфектыўная эканоміка...

Гэ­та асноў­ныя прын­цы­пы пра­цы аб­ноў­ле­на­га ўра­да

0 619

Здымны «квадрат» стане бліжэй

Праграма па стварэнні арэнднага жылля ў нашай краіне трапіла ў ранг дзяржаўнай палітыкі яшчэ летась.

0 608

Новая эканоміка

Пос­пех эка­на­міч­на­га раз­віц­ця краіны бу­дзе за­ле­жаць ад па­ве­лі­чэн­ня долі пры­ват­най фор­мы ўлас­нас­

0 570

Гу­ман­насць тут не па­трэб­на

Ад­каз­насць за нар­ка­ды­лер­ства мо­гуць па­вя­лі­чыць

0 277

6,1 млн руб­лёў за «квад­рат»

Гэ­ты­мі дня­мі ў на­шай кра­і­не па­вя­лі­чыў­ся гра­ніч­ны нар­ма­тыў кош­т аднаго квад­рат­на­га мет­ра жыл­ля для атры­ман­ня льгот­на­га кр