Вы тут

Свят­ла­на Бусь­ко

0 653

Новыя формы абароны беспрацоўных

Дапамогу па беспрацоўі плануецца павялічыць да ўзроўню бюджэту пражытачнага мінімуму (на сённяшні дзень БПМ у сярэднім на душу насельніцтва скла

0 720

Нас стала больш

Коль­касць на­сель­ніц­тва Бе­ла­ру­сі на 1 каст­рыч­ні­ка гэтага го­да скла­ла 9 млн 475,1 тыс.

0 666

Сацыяльная падтрымка

Пен­сіі па­вя­лі­чац­ца з ліс­та­па­да

0 614

Пенсія без межаў

Спе­цы­я­ліс­ты Мінп­ра­цы і са­ца­ба­ро­ны ад­ка­за­лі на пы­тан­ні аб пен­сі­ях пры зме­не мес­ца жы­хар­стве 21 каст­рыч­ні­ка на сай­

0 724

Ветэранам вайны — асаблівая ўвага

На якую пад­трым­ку ад дзяр­жа­вы мо­гуць раз­ліч­ваць ве­тэ­ра­ны Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны?

0 454

Будзем нараджаць

Аб дзяр­жаў­най пад­трым­цы ся­м'яў з дзець­мі

0 782

Лідзія Навічыхіна: "Каб не захварэць, трэба рабіць людзям як мага больш дабра"

"Ка­лі не ча­ка­еш па­дзя­кі ад лю­дзей, атрым­лі­ва­еш па­дзя­ку ад Бо­га".

0 396

Застацца ў роднай вёсцы

Больш за 450 ча­ла­век у Ві­цеб­скай воб­лас­ці пе­ра­зі­му­юць у да­мах зі­моў­кі

0 604

Фармацэўтычныя заводы рыхтуюцца да сур'ёзнай канкурэнцыі

У 2016 го­дзе на тэ­ры­то­рыі Мыт­на­га са­ю­за бу­дзе ство­ра­ны агуль­ны ры­нак ле­ка­вых срод­каў

0 408

Ся­род нас ці ў до­ме-ін­тэр­на­це?

  Лю­дзі з ін­ва­лід­нас­цю па­він­ны мець вы­бар: дзе і як жыць

0 406

Медыкам паднялі стаўкі

З пер­ша­га ве­рас­ня па­вы­ша­юц­ца та­рыф­ныя стаў­кі (акла­ды) для асоб­ных ка­тэ­го­рый ра­бот­ні­ка