Вы тут

Свят­ла­на Бусь­ко

0 388

За раз'­яз­ны ха­рак­тар пра­цы бу­дуць пла­ціць па-но­ва­му

З уча­раш­ня­га дня ў на­шай кра­і­не ўсту­піў у сі­лу но­вы па­ра­дак вы­пла­ты кам­пен­са­цый за ру­хо­мы і раз'­яз­ны ха­рак­тар пра­цы, пра­

0 587

ЖКГ: пе­ра­за­груз­ка

У сфе­ры жыл­лё­ва-к

0 406

Пе­ра­кры­жа­ва­нага суб­сі­да­ван­ня ў ЖКГ не бу­дзе

Мы пла­ну­ем цал­кам лік­ві­да­ваць пе­ра­кры­жа­ва­нае суб­сі­да­ван­не да 2017 го­да, за­явіў жур­на­ліс­там мі­ністр ЖКГ Анд­рэй Шо­рац.

0 295

Та­ры­фы па­вя­лі­чац­ца

З 1 ве­рас­ня бу­дзе пра­ве­дзе­на ін­дэк­са­цыя та­ры­фаў на жыл­лё­ва-ка­му­наль­ныя па­слу­гі з улі­

0 400

Кож­ны чац­вёр­ты бе­ла­рус — ма­ла­ды

Заўт­ра — Між­на­род­ны дзень мо­ла­дзі.

0 309

Жыц­цё поў­нае сюр­пры­заў...

...та­му ўваж­лі­ва чы­

0 771

Са­на­то­рыі з ню­ан­са­мі і без іх

Іс­нуе мер­ка­ван­не, што ўсе пу­цёў­кі ў бе­ла­рус­кія са­на­то­рыі за­га­дзя скуп­ля­юць ра­сі­я­не, а

0 326

Быць га­то­вы­мі змя­няць сваё жыц­цё

Ча­ла­век па­ві­нен

0 275

Пра­езд у гра­мад­скім транс­пар­це па­да­ра­жэе

У жніў­ні пра­езд у гра­мад­скім транс­пар­це Мін­ска па­да­ра­жэе да 4 ты­сяч руб­лёў, у рэ­гі­ё­нах —

0 610

БПМ зноў па­вя­лі­чыц­ца

З 1 жніў­ня бюд­жэт пра­жыт­ко­ва­га мі­ні­му­му ў ся­рэд­нім на ду­шу на­сель­ніц­тва па­вя­лі­чыц­ца на 10,9% і скла­дзе 1 343 420 руб­лёў за

0 498

Не бу­дзе гэ­та­га свя­та — не бу­дзе і ўсіх ас­тат­ніх

Ста­лі­ца ад­зна­чы­ла Дзень Не­за­леж­нас­ці на­род­ны­мі гу­лян­ня­мі На святкаванне — па чыгунцы

0 554

Іль­го­ты і са­цы­яль­ныя га­ран­тыі для шмат­дзет­ных сем'­яў

Якая сям'я на­зы­ва­ец­ца шмат­дзет­най і на якую пад­трым­ку дзяр­жа­вы яна мо­жа раз­ліч­ваць?