18 верасня, пятніца

Вы тут

Сяр­гей Ру­сак

0 440

Зімовы футбол

Паў­та­ра ме­ся­ца лыж­ні­кам і ама­та­рам ак­тыў­на­га зі­мо­ва­га ад­па­чын­ку да­вя­ло­ся ча­каць са­праўд­на­га снеж­на­га на­двор'я.