Вы тут

Тэа

Тэлевядучыя Тэа і Вольга Рыжыкава сталі бацькамі
0 365

Тэлевядучыя Тэа і Вольга Рыжыкава сталі бацькамі

Свой стан Вольга не афішавала да апошняга, па-ранейшаму выходзячы ў прамы эфір.

Тэа і Вольга Рыжыкава: Мы знаёмыя ўсё жыццё
0 1275

Тэа і Вольга Рыжыкава: Мы знаёмыя ўсё жыццё

Пра тое, хто галоўны ў сям'і, сумесны адпачынак і рэўнасць з-за паклоннікаў і паклонніц.

З до­ма-ін­тэр­на­та — у каз­ку
0 675

З до­ма-ін­тэр­на­та — у каз­ку

У Мін­ску ад­быў­ся га­ла-кан­цэрт VІІ Між­на­род­на­га фес­ты­ва­лю «Ма­ры здзяйс­ня­юц­ца», пры­мер­ка­ва­ны да Дня аба­ро­ны дзя­цей.

«Мае пес­ні трой­чы маг­лі па­ехаць на «Еў­ра­ба­чан­не»!
0 1012

«Мае пес­ні трой­чы маг­лі па­ехаць на «Еў­ра­ба­чан­не»!

Лі­та­раль­на не­каль­кі дзён за­ста­ло­ся да старту міжна­род­на­га кон­кур­су пес­ні, які ад­бу­дзец­ца сёлета ў Да­ніі.

Тэа па­е­дзе ў Да­нію без чыз­кей­каў, за­тое з галь­шту­кам-ба­бач­кай
0 428

Тэа па­е­дзе ў Да­нію без чыз­кей­каў, за­тое з галь­шту­кам-ба­бач­кай

— Тры ча­ма­да­ны адзен­ня на­збі­ра­ла­ся! — смя­ец­ца вы­ка­наў­ца.

0 407

«Cheesecake» ў новых рытмах

Білет на паўфінал «Еўрабачання-2014» выйграў слонімскі рэпер.

Юрый Вашчук аб'яднаў дэсерт, хакей і беларускую мову
0 479

Юрый Вашчук аб'яднаў дэсерт, хакей і беларускую мову

Сё­ле­та між­на­род­ны кон­курс пес­ні бу­дзе пра­хо­дзіць амаль ад­на­ча­со­ва з чэм­пі­я­на­там све­ту па ха­кеі.

У зборнай «БеларусьLІFE» папаўненне
0 199

У зборнай «БеларусьLІFE» папаўненне

Юрый Ва­шчук, ён жа спя­вак Тэа, пе­ра­ква­лі­фі­ка

Свое­ча­со­ва па­ста­віць кроп­ку
0 285

Свое­ча­со­ва па­ста­віць кроп­ку

У ад­каз на абу­рэн­не част­кі гле­да­чоў і прэ­тэн­зіі ўдзель­ні­каў на­цы­я­наль­на­га ад­бо­ру на «Еў­ра­ба­чан­не», якія лі­чаць, што пра­іг

«Еўрабачанне-2014»: скажыце «сы-ыр»!
0 457

«Еўрабачанне-2014»: скажыце «сы-ыр»!

Дэ­ле­га­та ад Бе­ла­ру­сі на між­на­род­ны пе­сен­ны кон­курс зноў аб­ра­лі са скан­да­лам