Вы тут

Укра­і­на

0 790

Украіна: у чым выбар?

26 каст­рыч­ні­ка ад­бы­лі­ся па­за­чар­го­выя пар­ла­менц­кія вы­ба­ры ва Укра­і­не.

0 437

Арбалеты кантрабандай

Тран­зіт­ную фу­ру, якая ру­ха­ла­ся з Літ­вы ва Укра­і­ну, на пунк­це про­пус­ку «Но­вая руд­ня» спы­ні­лі мыт­ні­кі.

0 677

Зімовы час скарэкціраваў расклад руху цягнікоў

Бе­ла­рус­кая чы­гун­ка ўнес­ла ка­рэк­ты­вы ў рас­клад ру­ху між­на­род­ных цяг­ні­коў у су­вя­зі з пе­ра­хо­дам Ра­сіі, Укра­і­ны і кра­ін ЕС

0 438

Аба­ма ад­мо­віў Укра­і­не ў ста­ту­се асноў­на­га са­юз­ні­ка ЗША па-за НА­ТА

Прэ­зі­дэнт ЗША Ба­рак Аба­ма ад­мо­віў Укра­і­не ў атры­ман­ні ста­ту­су асноў­на­га са­юз­ні­ка ЗША па-за НА­ТА, па­ве­да­міў укра­ін­скі прэ­зі­

0 507

Коратка

Чар­го­вая су­стрэ­ча кан­такт­най гру­пы па Укра­і­не ад­бу­дзец­ца ў Мін­ску 19 ве­рас­ня.

0 316

Еў­ра­пар­ла­мент ра­ты­фі­ка­ваў па­гад­нен­не аб аса­цы­я­цыі з Укра­і­най

Еў­ра­пей­скі пар­ла­мент ра­ты­фі­ка­ваў па­гад­нен­не аб аса­цы­я­цыі Укра­і­ны з ЕС, па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц­твы.

0 370

Поў­ны або част­ко­вы пос­пех?

Што мо­жа пе­ра­шко­дзіць урэ­гу­ля­ван­ню кан­флік­ту на ўсхо­дзе Укра­і­ны

0 592

Пра­воў без аба­вяз­каў не бы­вае

Стар­шы­ня Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў На­цы­я­наль­на­га схо­ду Бе­ла­ру­сі Ула­дзі­мір АНД­РЭЙ­ЧАН­КА па­дзя­ліў­ся сва­і­мі раз­ва­жан­ня­