Вы тут

Укра­і­на

0 645

Узмінь — значыць хуткасць

Сён­няш­нія па­дзеі, якія ад­бы­ва­юц­ца ва Укра­і­не, на­пруж­ва­юць сі­ту­а­цыю ў роз­ных га­лі­нах і сфе­рах жыц­ця на­ро­да гэтай краіны.

0 377

Аль­тэр­на­ты­вы мі­ру — ня­ма

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка

0 534

Усе срод­кі доб­рыя

ка­лі ча­ла­ве­ка ўда­ец­ца вяр­нуць да нар­маль­на­га жыц­ця

0 527

Газ для на­сель­ніц­тва Укра­і­ны па­да­ра­жэе ў паў­та­ра ра­за

Цэ­ны на газ для на­сель­ніц­тва Укра­і­ны з 1 мая 2014 го­да вы­рас­туць у паў­та­ра ра­за.

0 391

Ці­ма­шэн­ка ўклю­ча­ец­ца ў прэ­зі­дэнц­кую кам­па­нію

Ана­лі­ты­кі ад­зна­ча­юць фак­тыч­ны па­ча­так прэ­зі­дэнц­кай вы­бар­чай кам­па­ніі ва Укра­і­не, аца­ніў­шы ак­тыў­насць асноў­ных прэ­т

0 916

Сі­ту­а­цыя ва Укра­і­не аб­мер­ка­ва­на на па­ся­джэн­ні Па­ста­ян­на­га са­ве­та АДКБ

 Сі­ту­а­цыя ва Укра­і­не аб­мер­ка­ва­на ўчо­ра ў Маск­ве на чар­го­вым па­ся­джэн­ні Па­ста­ян­на­га са­ве­та Ар­га­

0 379

Крым за­явіў аб пе­ра­хо­дзе на яго бок авія­бры­га­ды

Ва ўра­дзе Кры­ма за­яві­лі аб пе­ра­хо­дзе на бок рэ­гі­я­наль­ных улад 204‑й зні­шчаль­най авія­бры­га­ды ВПС Укра­і­ны, на ўзбра­ен­ні я

0 340

МЗС: неабходнасцi эвакуацыi бе­ла­ру­саў з Укра­і­ны ня­ма

Пра гэ­та ўчо­ра пад­час бры­фін­гу па­ве­да­міў прэс-сак­ра­тар знеш­не­па­лі­тыч­на­га ве­дам­ства Бе­ла­ру­сі Дзміт­рый МІ­РОН­ЧЫК.

0 291

Ар­се­ній Яца­нюк за­цвер­джа­ны на па­са­дзе прэм'­ер-мі­ніст­ра Укра­і­ны

Пар­ла­мент Укра­і­ны пад­тры­маў кан­ды­да­ту­ру Ар­се­нія Яца­ню­ка, лі­да­ра пар­ла­менц­кай фрак­цыі «Баць­ка

0 373

Пагадненне аб асацы­я­цыі з ЕС не ад­крые для Кі­е­ва но­вых ка­на­лаў фі­нан­са­ван­ня

Маг­чы­мае пад­пі­сан­не Укра­і­най з Еў­ра­са­ю­зам па­гад­нен­ня аб аса­цы­я­цыі не ад­кры­вае для гэ­тай кра­і­ны но­выя ка­на­лы ака­за