Вы тут

вера

Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра
0 804

Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра

Бе­ла­русь бы­ла пер­шай у све­це кра­і­най, якая ства­ры­ла Му­зей Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны.

«Ве­ра без ро­зу­му і ро­зум без ве­ры не­маг­чы­мыя»
0 638

«Ве­ра без ро­зу­му і ро­зум без ве­ры не­маг­чы­мыя»

У Го­мель фі­ло­саф і ба­га­слоў Аляк­сандр Фі­ло­нен­ка «за­ля­цеў» на не­каль­кі дзён па за­пра­шэн­н