Вы тут

віктарына

0 724

Вынікі І тура віктарыны «Гісторыя газеты — гісторыя краіны»

Аб­ве­шча­ная на­пры­кан­цы чэр­ве­ня вік­та­ры­на па ста­рон­ках гіс­то­рыі «Звяз­ды» ў ча­сы Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны да­ла пры­ем­ныя вы­н