Вы тут

Вольга Чамко

«Ім­парт» дур­ма­ну
0 802

«Ім­парт» дур­ма­ну

Толь­кі за паў­го­да кан­фіс­ка­ва­на больш за 50 кг нар­ко­ты­каў і псі­ха­тро­паў

Як зра­біць ад­па­чы­нак бяс­печ­ным?
0 548

Як зра­біць ад­па­чы­нак бяс­печ­ным?

Ад­па­чы­валь­ні­кам на бе­ла­рус­кіх ку­рор­тах вар­та асце­ра­гац­ца не толь­кі зладзеяў, але і... са­міх ся­бе

Ап­ты­маль­ныя ўмо­вы для бе­жан­цаў
0 467

Ап­ты­маль­ныя ўмо­вы для бе­жан­цаў

Як адзначае Між­на­род­ная ар­га­ні­за­цыя па міг­ра­цыі, коль­касць бе­жан­цаў у све­це па­вя­ліч­ва­ец­ца з кож­ным го­дам.