Вы тут

Вольга Чайкоўская

0 815

«Туф­лі­кі» пры­вя­лі да гіс­то­рыі з са­ба­кам

Доб­ра вя­до­мы чы­та­чам «Звяз­ды» ка­рот­ка­мет­раж­ны фільм пра ха­ла­кост «Туф­лі­кі», зня­ты пры ўдзе

0 1070

Дыялог

Мас­тац­тва, якое ву­чыць слу­хаць, ба­чыць і га­ва­рыць

0 4088

Святлана АЛЕКСІЕВІЧ: «Самая галоўная бітва адбываецца ўнутры чалавека»

Дня­мі на ХХІ Мін­скай між­на­род­най кніж­най вы­ста­ве-кір­ма­шы ад­бы­ла­ся су­стрэ­ча са зна­ка­мі­тай бе­ла­рус­кай пісь­мен­ні­цай Свят­ла

0 573

ВЯРНУЦЬ МОДУ НА МАСТАЦКУЮ АДУКАЦЫЮ

спра­бу­юць на вы­стаў­цы, пры­све­ча­най сла­ву­та­му ка­ле­джу імя Ахрэм­чы­ка

0 906

КУДЫ РУХАЕЦЦА НАША ДАКУМЕНТАЛЬНАЕ КІНО?

Вяс­ко­вая рэ­аль­насць vs «офіс­ны планк­тон»

0 430

«Авелем» адзiным

Сён­ня ўве­ча­ры ў Мін­ску пач­нуц­ца, на­пэў­на, са­мыя ма­са­выя і ві­до­вішч­ныя здым­кі ў гіс­то­рыі бе­ла­рус­ка­га кі­но.

0 885

ЯК ВЕЛАСКЕС ПАЎПЛЫВАЎ НА БАБІЦКІ НАРОДНЫ АБРАЗ

У На­цы­я­наль­ным мас­тац­кім му­зеі Бе­ла­ру­сі да 27 лю­та­га пра­цуе вы­ста­ва «Бог ся­лян­скі, хрыс­ці­ян­скі.

0 637

Кустурыца і галівудскія каскадзёры папрацуюць на беларускае кіно?

Дай­джэст на­він у ай­чын­най кі­на­га­лі­не

0 506

«Беларусьфільм» на «Дзяржаўнай мяжы»

Зня­лі пер­шыя се­рыі но­ва­га се­зо­на вя­до­ма­га са­вец­ка­га се­ры­я­ла — Ты бе­ла­рус­кае кі­но ба­чыш?

0 747

Мастак з Гомеля Валерый Ляшкевіч 20 гадоў жыве на вуліцы

А днямі ў Нацыянальным мастацкім музеі адбылося адкрыццё яго выставы

0 590

СУМАВАЦЬ ПА НОВЫМ ГОДЗЕ

Да 2 лю­та­га ў ста­ліч­най га­ле­рэі су­час­на­га мас­тац­тва «Ў» бу­дуць су­ма­ваць па Но­вым го­дзе.

0 1160

ЦІМОХАВА ЦІШЫНЯ

У Вы­да­вец­кім до­ме «Звяз­да» вый­шаў аль­бом рэ­пра­дук­цый мас­та­ка Сер­жу­ка Ці­мо­ха­ва.