Вы тут

выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў

0 869

Выбары—2018. З'явяцца новыя палітыкі

Чакаецца ўдзел вялікай колькасці кандыдатаў-індывідуалаў.

0 702

Спакойна і без эксцэсаў праходзіць сёлета выбарчая кампанія

Дадзены старт серыі рэспубліканскіх семінараў.

0 739

Нагадаем аб плане, згодна з якім рэалізуецца электаральны працэс

Да 16 снежня будуць арганізаваны ўчасткі для галасавання.

0 1600

Выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў

Крыніца: Цэнтральная камісія Беларусі па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў. 

0 751

Лідзія Ярмошына дала парады кандыдатам у дэпутаты

Учора ўдакладнілі план правядзення выбараў дэпутатаў мясцовых Саветаў 28-га склікання. 

0 772

Прэзідэнт правёў рабочую сустрэчу са старшынёй Цэнтрвыбаркама

Тэма — выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў 28-га склікання, якія пройдуць ужо праз тры месяцы, у сярэдзіне лютага.

0 534

«Пад­каз­кі» для дэ­пу­та­таў

Сёлета не ўсе кан­ды­да­ты ў дэ­пу­та­ты па­лі­чы­лі не­аб­ход­ным ак­тыў­на па­зі­цы­я­на­ваць ся­бе ў ва­чах вы­бар­шчы­каў.

0 598

Га­ла­са­ва­лі за ста­біль­насць

Яў­ка вы­бар­шчы­каў на ўчаст­кі скла­ла ў Брэсц­кай воб­лас­ці роў­на 80%.

0 608

Па­між вы­бар­шчы­ка­мі і «вертыкаллю»

Прад­стаў­ні­чая ўла­да — гэ­та эфек­тыў­нае звя­но па­між вы­бар­шчы­ка­мі і вы­ка­наў­чай ула­дай.

0 721

Ці бу­дзе ў дэ­пу­та­та воль­ны дзень?

Пы­тан­ні ўма­ца­ван­ня ро­лі мяс­цо­вых Са­ве­таў дэ­пу­та­таў, за­ма­ца­ван­ня кад­раў у сель­скай мя

0 478

Выбарчая кампанія ў разгары

Завяршылася вылучэнне ініцыятыўных груп