Вы тут

вызваленне

У справе — «Сінія мячы»
0 740

У справе — «Сінія мячы»

Антытэрарыстычны атрад вызваліў паўсотні закладнікаў.

Два сусветы Мішы Чорнага
0 1237

Два сусветы Мішы Чорнага

У паэ­зіі для кал­мы­ка Мі­ха­і­ла Хо­ні­на­ва, яко­га ад­ра­зу пас­ля вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад­пра­ві­лі больш як на дзе­сяць га­доў у

Служыў Богу і Радзіме
0 522

Служыў Богу і Радзіме

Жыхары Хорастаўшчыны хочуць увекавечыць памяць славутага святара

Са свя­там вы­зва­лен­ня він­шу­юць уз­дзе­ні Да­ге­ста­на
0 458

Са свя­там вы­зва­лен­ня він­шу­юць уз­дзе­ні Да­ге­ста­на

У свя­точ­ныя дні ў Бе­ла­русь — най­перш на імя Прэ­зі­дэн­та кра­і­ны, а так­са­ма ва ўрад і пар­ла­мент, у роз­ныя дзяр­жаў­ныя ўста­но­вы і

Су­стрэ­ча ў Ка­роб­чы­цах
0 573

Су­стрэ­ча ў Ка­роб­чы­цах

Дню Не­за­леж­нас­ці Бе­ла­ру­сі і 70-й га­да­ві­не вы­зва­лен­ня на­шай кра­і­ны ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў бы­ла пры­све­ча­на ўжо

Бла­сла­в­ен­не на подз­віг
0 584

Бла­сла­в­ен­не на подз­віг

 Царк­ва ўжо ў пер­шы дзень вай­ны за­клі­ка­ла са­вец­кіх гра­ма­дзян ах­вя­ра­ваць са­бой дзе­ля ра­дзі­мы

Памяць без межаў
0 309

Памяць без межаў

Вя­нок ад Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі ўчо­ра ўскла­дзе­ны ў Маск­ве да Ма­гі­лы Не­вя­до­ма­га сал­да­та ка­ля Крам­лёў­скай сця­ны.

 Без грыфа «сакрэтна»
0 526

Без грыфа «сакрэтна»

Экс­клю­зіў­ныя да­ку­мен­ты ва­ен­на­га ча­су ста­лі да­ступ­ны­мі шы­ро­кай гра­мад­скас­ці

Пашана, увага плюс дадатак да пенсіі
0 434

Пашана, увага плюс дадатак да пенсіі

У на­шай кра­і­не ўжо прак­тыч­на за­вер­ша­на вы­пла­та ма­тэ­ры­яль­най да­па­мо­гі ве­тэ­ра­нам Вя­л

Жы­вём і па­мя­та­ем...
0 255

Жы­вём і па­мя­та­ем...

Вось ужо 70 га­доў ад­дзя­ля­юць нас ад дня вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў.