Вы тут

Яна Светава


0 292

Выбаршчыкі прасілі лазню

На вы­яз­ным па­ся­джэн­ні прэ­зі­ды­у­ма Брэсц­ка­га га­рад­ско­га Са­ве­та дэ­пу­та­ты зна­ё­мі­лі­ся з ра­бо­тай спар­тыў­ных і спартыў­на

Кантрабандныя... ружы і кактусы
0 303

Кантрабандныя... ружы і кактусы

Якую кантрабанду затрымліваюць мытнікі на мяжы напярэдадні свята? Правільна, кветкі. Бо ў гэтыя дні прыгожы тавар самы хадавы.

0 200

Сеялкі на старце

У Столінскім раёне прайшоў выязны семінар па пытаннях веснавой сяўбы.

Агрэсіўны нахабнік
0 256

Агрэсіўны нахабнік

За адзін вечар на трох жанчын напаў зламыснік у Брэсце і адабраў сумкі і пакеты.

Зноў гарыць трава
0 265

Зноў гарыць трава

На Брэстчыне сезон вясновых выпальванняў травы нават апярэдзіў каляндарную вясну.

Пад манастыр «падвёў» сябе сам
0 259

Пад манастыр «падвёў» сябе сам

За­трым­лі­ваць па­ру­шаль­ні­ка на тэ­ры­то­рыі жа­но­ча­га ма­нас­ты­ра брэсц­кім па­меж­ні­кам ра­ней не да­во­дзі­ла­ся.

 Першая аперацыя  па перасадцы сэрца
0 199

Першая аперацыя па перасадцы сэрца

праведзена ў Брэсце 35-гадоваму пацыенту

Пажар як паратунак?
0 333

Пажар як паратунак?

Сум­на-кур'­ёз­нае зда­рэн­не за­фік­са­ва­лі пра­ва­ахоў­ні­кі Брэс­та. Але спа­чат­ку на ін­цы­дэнт вы­яз­джа­лі па­жар­ныя.

Вынесены прысуд забойцы немаўляці
0 265

Вынесены прысуд забойцы немаўляці

15 га­доў ка­ло­ніі ўзмоц­не­на­га рэ­жы­му атры­маў жы­хар Ба­ра­на­ві­чаў, які вы­кі­нуў 5-ме­сяч­нае не­маў­ля з бал­ко­на пя­та­га па­вер­ха

0 274

Небяспечны аналіз

Су­пра­цоў­ні­ца Пру­жан­скай рай­вет­стан­цыі атры­ма­ла на пра­цы сур'­ёз­ныя апё­кі.

Не рэўнасць — агонь
0 179

Не рэўнасць — агонь

У Ба­ра­на­ві­чах гра­ма­дзя­нін атры­маў тэр­мін па­збаў­лен­ня во­лі за пад­пал чу­жой ква­тэ­ры.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

Успаміны бортмеханіка верталёта пра Афганістан

У лётнай кніжцы Сяргея Пацкевіча — 970 гадзін налёту.