Вы тут

Ждановічы

Васіль Быкаў: напамін пра Вялікую Севярынку
0 471

Васіль Быкаў: напамін пра Вялікую Севярынку

Сён­ня ў му­зеі-да­чы на­род­на­га пісь­мен­ні­ка Бе­ла­ру­сі Ва­сі­ля Бы­ка­ва ў па­сёл­ку Жда­но­ві­чы-6 прой­дзе су­стрэ­ча, пры­све­ча­ная 7

Пры­га­жосць эка­но­мі­кі
0 344

Пры­га­жосць эка­но­мі­кі

У аг­ра­кам­бі­на­це «Ждановічы» развіваецца і кветкавод­ства

Цеплыня чалавечых рук
0 293

Цеплыня чалавечых рук

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.