Вы здесь

Фантастычная «Маладосць»


Чац­вёр­ты, кра­са­віц­кі, ну­мар «Ма­ла­до­сці» абя­цае быць фан­тас­тыч­ным ва ўсіх сэн­сах. Ства­раль­ні­кі ча­со­пі­са пра­цяг­ва­юць экс­пе­ры­мен­та­ваць, вы­пус­ка­ю­чы тэ­ма­тыч­ныя ну­ма­ры. На гэ­ты раз «Ма­ла­досць» бу­дзе пры­све­ча­на ці не са­ма­му па­пу­ляр­на­му і за­па­тра­ба­ва­на­му ся­род су­час­ных чы­та­чоў: лі­та­ра­ту­ры фэн­тэ­зі, фан­тас­ты­цы і роз­на­га кштал­ту жа­хам ды міс­ты­цы. Ідэя ства­рыць па­доб­ны вы­пуск не ўзнік­ла на пус­тым мес­цы. Кра­са­віц­кі ну­мар — гэ­та да­ні­на ко­ліш­нім тра­ды­цы­ям «Ма­ла­до­сці»: па­мя­та­е­це, пад ад­ной вок­лад­кай з ёю га­доў дзе­сяць та­му вы­хо­дзіў так зва­ны ча­со­піс у ча­со­пі­се «Фан­таст»? З раз­мо­вы пра гэ­ты пра­ект з та­га­час­ным рэ­дак­та­рам «Ма­ла­до­сці» пісь­мен­ні­цай Ра­і­сай Ба­ра­ві­ко­вай і па­чы­на­ец­ца не­звы­чай­ны кра­са­віц­кі ну­мар.

Ка­лі фан­тас­ты­ка на­ву­ко­вая, то яна ўжо не зу­сім і фан­тас­ты­ка. Гэ­та ін­ту­і­тыў­на-мас­тац­кае ба­чан­не бу­ду­чы­ні, якое звы­чай­на апя­рэдж­вае на­ву­ку і мае тэн­дэн­цыю спраў­джвац­ца. Ад­нак су­час­ная на­ву­ка на­столь­кі раз­ві­тая, што не­ка­то­рыя яе да­сяг­нен­ні зда­юц­ца фан­тас­тыч­ны­мі. Што ка­заць, ка­лі на­ват школь­ні­кі здзяйс­ня­юць дзёрз­кія на­ву­ко­выя вы­на­ход­ствы? Прык­лад вы па­ба­чы­це ў кра­са­віц­кай «Ма­ла­до­сці». Па­ці­каў­це­ся, як ву­чань ста­ра­да­рож­скай шко­лы, удзель­нік спец­пра­ек­та БРСМ «100 ідэй для Бе­ла­ру­сі» Па­вел Ба­цы­леў на­ву­чыў ма­біль­нік ра­шаць за­дач­кі па хі­міі.

Мас­тац­кая част­ка жах­лі­ва-фан­тас­тыч­най кра­са­віц­кай «Ма­ла­до­сці», не­су­мнен­на, ура­зіць чы­та­чоў раз­гу­лам фан­та­зіі аў­та­раў. Ама­та­рам жа­хаў па­ка­зы­чуць нер­вы тво­ры аў­та­раў-дэ­бю­тан­таў Ула­дзі­сла­вы Гу­ры­но­віч, Да­ні­і­ла Жугж­ды («Эг­лея») і Ка­ця­ры­ны Мядз­ве­дзе­вай («Спа­да­ры­ня Тры­но­га»). У апо­вес­ці Сяр­гея Бе­ла­яра «Гуль­ня» вус­ціш­ныя фан­тас­тыч­ныя па­дзеі ўпі­са­ны ў гіс­та­рыч­ны кан­тэкст вай­ны 1812 г. Не абы­шоў­ся фан­тас­тыч­ны ма­ла­до­сцеў­скі экс­пе­ры­мент і без кас­міч­най тэ­мы. Па­ванд­ра­ваць па га­лак­ты­ках вас за­пра­ша­юць аў­та­ры Мар­га­ры­та Ла­тыш­ке­віч ды Лаў­рэн Юра­га. Ад­па­чыць ад звыш­ра­зум­нас­ці кас­міч­ных тво­раў і раз­ве­яць нер­во­вае на­пру­жан­не ад жа­хаў вам да­па­мо­жа іра­ніч­на-па­зі­тыў­ны «Ля­ту­чы кле­гі­ум» Вік­та­ра Лу­па­сі­на.

Паэ­зія чац­вёр­тай «Ма­ла­до­сці» ар­га­ніч­на ўпі­са­ла­ся ў агуль­ную кан­цэп­цыю ну­ма­ра. Ня­гле­дзя­чы на тое, што фан­тас­ты­ка і жа­хі — тэ­ры­то­рыя, як пра­ві­ла, про­зы, «Ма­ла­досць» прад­стаў­ляе ўзо­ры фан­тас­тыч­на-жах­лі­вай лі­ры­кі: вы­па­дак, ка­лі та­ям­ні­чы змест за­клю­ча­ны ў ча­роў­ную паэ­тыч­ную фор­му. Пра­чы­тай­це вер­шы Мар­га­ры­ты Ла­тыш­ке­віч, Юліі Анац­кі, Ка­сі Глу­хоў­скай, Ада­ма Шос­та­ка і зве­дай­це са­праўд­ную ма­гію сло­ва...

Чац­вёр­тая «Ма­ла­досць» га­то­вая па­зна­ё­міць чы­та­чоў так­са­ма з за­меж­ным фан­тас­тыч­ным во­пы­там: тво­ра­мі Джэ­ні­фер Гізб­рэхт і Бру­са Хо­лан­да Ро­джэр­са ў пе­ра­кла­дзе на бе­ла­рус­кую мо­ву.

Пра, ба­дай, са­ма­га вя­до­ма­га бе­ла­рус­ка­га мі­фа­ла­гіч­на­га пер­са­на­жа, Цмо­ка, вы змо­жа­це пра­чы­таць у зай­маль­ным ар­ты­ку­ле Пят­ра Ва­сю­чэн­кі «Пра Цмо­ка , яго по­стаць, дзі­касць, па­ля­ван­не на яго ды пра ін­шае».

Раз­бі­рац­ца, ча­му ж ча­ла­ве­ка так ва­біць жах­лі­вае і фан­тас­тыч­нае, бы­ло б не­спра­вяд­лі­ва без псі­хо­ла­гаў. Пра тое, ча­му нам не­да­стат­ко­ва жыц­цё­вай рэ­аль­нас­ці і як на­ву­чыц­ца ча­раў­ніц­тву ў што­дзён­нас­ці, чы­тай­це ў ар­ты­ку­ле Свят­ла­ны Сіт­нік у руб­ры­цы «Кам­пе­тэнт­на».

І апош­няе. Як мож­на бе­ла­ру­сам абы­сці­ся без Язэ­па Драз­до­ві­ча, ка­лі га­вор­ка ідзе пра фан­тас­ты­ку? Нель­га. І гэ­та ві­даць ужо па вок­лад­цы чац­вёр­тай «Ма­ла­до­сці»...

Пры­ем­на­га вам чы­тан­ня, сяб­ры! Будзь­це ма­ла­ды­мі і фан­тас­тыч­ны­мі!

Та­ма­ра Са­ра­чын­ская.

Выбор редакции

Общество

Житель Жодино Геннадий Пузанкевич доехал на велосипеде из Беларуси до Владивостока

Житель Жодино Геннадий Пузанкевич доехал на велосипеде из Беларуси до Владивостока

Он каждый день старался преодолевать не менее ста километров.

Общество

Как «Звязда» нарушителей отдыха с милицией искала

Как «Звязда» нарушителей отдыха с милицией искала

Последними теплыми деньками многие минчане стараются воспользоваться по полной и по возможности отдохнуть на природе, пусть и в пределах города.

Культура

Певец Александр Гелах: Как только поступил, стал искать работу

Певец Александр Гелах: Как только поступил, стал искать работу

Молодой тенор, который пришел в Национальный академический Большой театр Беларуси в 2015-м, обратил на себя внимание любителей оперы сразу.

Общество

Как работает участковый инспектор в деревне, откуда ровно два года назад пропал 10-летний Максим Мархалюк

Как работает участковый инспектор в деревне, откуда ровно два года назад пропал 10-летний Максим Мархалюк

В майора милиции Андрея Болбата не самый простой участок. Здесь и заповедники, и чащи, и дикие болота...