Вы здесь

Лета ў «Маладосці»


Пісь­мен­ні­кі, што збі­ра­юць ка­мя­ні ды ра­ка­він­кі, му­зы­кі, якія лю­бяць кор­пац­ца ў ага­ро­дзе... У тых, пра ка­го пі­ша «Ма­ла­досць», так­са­ма ле­та! А та­му жні­вень­скі ну­мар атры­маў­ся асаб­лі­ва со­неч­ным і на­стра­ё­вым. У якас­ці па­цвяр­джэн­ня яго со­неч­нас­ці пры­вя­дзём рад­кі Іры­ны Чар­няў­скай, ад­на­го з аў­та­раў:

Ле­ту не спіц­ца:

Ле­та зна­рок

Грэ­ец­ца, ні­бы прас.

Шчо­кі су­ні­цам

Чэр­вень апёк —

Па­пры­га­жэ­лі ўраз!

 

Кож­ны год ад­бы­ва­ец­ца па­дзея, якую «Ма­ла­досць» ні­як не мо­жа аб­мі­нуць. Паў­ты­ся­ча­год­дзя та­му ў жніў­ні ге­ні­яль­ны Фран­ці­шак Ска­ры­на, го­нар бе­ла­рус­кай на­цыі, вы­даў сваю пер­шую кні­гу. Бе­ла­ру­сы што­год уша­ноў­ва­юць гэ­тую па­дзею, свят­ку­ю­чы Дзень бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства. Вось­мы ну­мар «Ма­ла­до­сці» па­чы­на­ец­ца з ма­тэ­ры­я­лаў, пры­све­ча­ных свя­ту. Тут вы зной­дзе­це пе­ра­кла­ды паэ­зіі за­меж­ных гас­цей Дня бе­ла­рус­ка­га пісь­мен­ства з роз­ных кра­ін.

У руб­ры­цы «Упер­шы­ню ў «Ма­ла­до­сці» пуб­лі­ку­юц­ца па­куль яшчэ сціп­лыя, але, без­умоў­на, та­ле­на­ві­тыя пра­за­ікі Да­ша Ма­ро­за­ва і Мі­кі­та Вол­каў, а так­са­ма і па­эт Ці­мур Буй­ко. Зна­ём­це­ся з імі і не су­дзі­це над­та стро­га! А вось з ка­го ў вось­мым ну­ма­ры скла­да­ец­ца су­зор'е ўжо даў­но за­ўва­жа­ных і ад­зна­ча­ных на лі­та­ра­тур­най ні­ве: паэ­ты Вік­тар Шніп, Алі­са Мі­ні­на, Іры­на Чар­няў­ская і пра­за­ікі Ула­дзі­мір Ма­жы­лоў­скі ды Алё­на Бе­ла­нож­ка. Неш­та асаб­лі­вае ча­кае вас на «Ста­рон­цы ад­на­го вер­ша»: «Ві­лен­скі ля­мант» ай­ца Яў­ста­фія Ха­лі­ман­ко­ва — шчым­лі­вы лі­рыч­ны твор пра не­зва­рот­насць та­го, што ўкраў бяз­лі­тас­ны час...

У руб­ры­цы «Эпі­ста­ля­рый» зме­шча­ны ліс­ты Ля­во­на Гмы­ра­ка ў рэ­дак­цыю «На­шай ні­вы», якія ні­дзе да­гэ­туль не дру­ка­ва­лі­ся, — каш­тоў­ны пом­нік та­га­час­най дум­кі і мо­вы.

Ся­род пуб­лі­цыс­тыч­ных ма­тэ­ры­лаў хо­чац­ца ад­зна­чыць ін­тэр­в'ю з па­эт­кай Люд­мі­лай Руб­леў­скай у руб­ры­цы «Кух­ня Ма­шы Дуб­роў­скай», ар­ты­кул Яго­ра Ко­не­ва пра вя­до­ма­га бе­ла­рус­ка­га тэ­ат­раль­на­га рэ­жы­сё­ра Ва­ле­рыя Ані­сен­ку, а так­са­ма ня­су­мную гу­тар­ку з ма­ла­дым спе­ва­ком Ула­дзі­сла­вам Чы­жы­ка­вым, які ўда­ла спа­лу­чае эст­рад­ную дзей­насць з ву­чо­бай на філ­фа­ку.

У руб­ры­цы «Гіст­факТ» пра­цяг­ва­ец­ца пуб­лі­ка­цыя ўспа­мі­наў фі­ла­ма­та Эд­вар­да Ма­саль­ска­га, свед­кі бур­ных гіс­та­рыч­ных па­дзей ХІХ ста­год­дзя. Спа­дзя­ю­ся, вы па­зна­ё­мі­лі­ся з імі ў па­пя­рэд­ніх ну­ма­рах «Ма­ла­до­сці» і па­спе­лі імі за­ха­піц­ца.

Чы­тай­це «Ма­ла­досць» і ўсмі­хай­це­ся сон­цу!

Та­ма­ра Са­ра­чын­ская.

Выбор редакции

Общество

Житель Жодино Геннадий Пузанкевич доехал на велосипеде из Беларуси до Владивостока

Житель Жодино Геннадий Пузанкевич доехал на велосипеде из Беларуси до Владивостока

Он каждый день старался преодолевать не менее ста километров.

Общество

Как «Звязда» нарушителей отдыха с милицией искала

Как «Звязда» нарушителей отдыха с милицией искала

Последними теплыми деньками многие минчане стараются воспользоваться по полной и по возможности отдохнуть на природе, пусть и в пределах города.

Культура

Певец Александр Гелах: Как только поступил, стал искать работу

Певец Александр Гелах: Как только поступил, стал искать работу

Молодой тенор, который пришел в Национальный академический Большой театр Беларуси в 2015-м, обратил на себя внимание любителей оперы сразу.

Общество

Как работает участковый инспектор в деревне, откуда ровно два года назад пропал 10-летний Максим Мархалюк

Как работает участковый инспектор в деревне, откуда ровно два года назад пропал 10-летний Максим Мархалюк

В майора милиции Андрея Болбата не самый простой участок. Здесь и заповедники, и чащи, и дикие болота...