Вы тут

Этот день в истории

0 571

25 лютага

25 лютага ў Кувейце святкуюць нацыянальнае свята ў гонар стварэння незалежнай дзяржавы, а ў Індыі адзначаюць загадкавы Віджая Экадашы - асаб

0 975

19 лютага

19 лютага 1861 года імператар Аляксандр II падпісаў маніфест аб адмене прыгоннага права і зацвердзіў «Палажэнне аб сялянах, якія выйшлі з прыгоннай

0 401

14 лістапада

1812 год — на­ра­дзіў­ся (вёс­ка Кро­шын, ця­пер Ба­ра­на­віц­кі ра­ён) Паў­люк Баг­рым (Па­вел Во­сі­па­віч Баг­рым), бе­ла­рус­кі па­эт.

0 451

13 лістапада

1246 год — пра­ва­ліў­ся план Па­пы Рым­ска­га ахрыс­ціць Вя­лі­кае ман­голь­скае хан­ства.

0 376

6 лістапада

1814 год — у не­вя­лі­кім бель­гій­скім га­рад­ку Дзі­нан на­ра­дзіў­ся Адольф Сакс — вы­на­ход­нік сак­са­фо­на.

0 522

5 лістапада

1857 год — на­ра­дзіў­ся Іван Іва­на­віч Да­лгоў, бе­ла­рус­кі гіс­то­рык, ар­хе­о­лаг, края­знаў­ца.

0 1586

1 лістапада

1868 год — 145 га­доў та­му на­ра­дзiў­ся (вёс­ка Казь­я­ны, ця­пер Шу­мi­лiн­скi ра­ён) Дзмiт­рый Iва­на­вiч Даў­гя­ла, бе­ла­рус­кi гiс­то

0 263

31 кастрычніка

1793 год — 220 га­доў з дня на­ра­джэн­ня (го­рад Шчу­чын) Ануф­рыя Пет­ра­шке­вi­ча, бе­ла­рус­ка­га i поль­ска­га паэ­та, ма­гiст­ра фi­ла

0 528

30 кастрычніка

1728 год — 285 га­доў та­му на­ра­дзiў­ся (вёс­ка Са­ло­мен­ка, ця­пер Гро­дзен­скi ра­ён) Мар­цiн Па­чо­бут-Ад­ля­нiц­кi, бе­ла­рус­кi аст­

0 404

29 кастрычніка

1811 год — на­ра­дзiў­ся (вёс­ка Ку­ка­вя­чы­на, ця­пер Вi­цеб­скi ра­ён) Аляк­сандр Фе­лiк­са­вiч Ры­пiн­скi, бе­ла­рус­кi па­эт, фальк­ла­

0 392

26 кастрычніка

1810 год — на­ра­дзіў­ся (ма­ён­так За­ба­лоц­це, ця­пер Мёр­скі ра­ён Ві­цеб­скай воб­лас­ці) Ген­рых Мі­хай­ла­віч Дма­хоў­скі, бе­ла­рус­

0 355

25 кастрычніка

1795 год — у Пе­цяр­бур­гу пад­пi­са­на кан­вен­цыя аб трэ­цiм па­дзе­ле Рэ­чы Па­спа­лi­тай.