Вы тут

Этот день в истории

0 300

24 кастрычніка

1743 год — на­ра­дзiў­ся (Пiнск) Ра­фал Юзаф Чар­вя­коў­скi, бе­ла­рус­кi ву­чо­ны-ме­дык, асвет­нiк, док­тар фi­ла­со­фii i ме­ды­цы­ны.

0 256

23 кастрычніка

1501 год — за­клю­ча­ны Мель­нiц­кi акт аб умо­вах са­ю­за Вя­лi­ка­га Княст­ва Лi­тоў­ска­га i Ка­ра­леў­ства Поль­ска­га.

0 311

22 кастрычніка

1805 год — ля мы­са Тра­фаль­гар, ка­ля іс­пан­ска­га пор­та Ка­дыс, анг­лій­ская эс­кад­ра ад­мі­ра­ла Га­ра­цыа Нэль­са­на да­гна­ла фран­

0 267

18 кастрычніка

1738 год — на­ра­дзiў­ся Анд­рэй Цi­ма­фе­е­вiч Бо­ла­таў.

0 278

17 кастрычніка

1908 год — на­ра­дзiў­ся (вёс­ка Ста­рын­цы, ця­пер По­лац­кi ра­ён) Па­вел Емяль­я­на­вiч Куп­ры­я­наў, пер­шы бе­ла­рус, якi ўда

0 291

16 кастрычніка

Дзень шэ­фа (пра­фе­сій­нае свя­та біз­нес­ме­наў).

0 450

15 кастрычніка

Мiж­на­род­ны дзень сель­скiх жан­чын.

0 397

11 кастрычніка

1817 год — на­ра­дзіў­ся (ма­ён­так Шчор­сы, ця­пер На­ва­груд­скі ра­ён) Ан­тон Юзэф Глін­скі, бе­ла­рус­кі фальк­ла­рыст і пісь­

0 684

9 кастрычніка

1708 год — 305 га­доў та­му ў Паў­ноч­ную вай­ну (1700-1721) ка­ля вёс­кі Ляс­ная (ця­пер Слаў­га­рад­скі ра­ён Ма­гі­лёў­скай воб

0 330

8 кастрычніка

Мiж­на­род­ны ты­дзень пiсь­ма. Пра­во­дзiц­ца па ра­шэн­нi XIV кан­грэ­са Су­свет­на­га паш­то­ва­га са­ю­за (1957).

0 320

4 кастрычніка

Дзень пачатку касмічнай эры чалавецтва. Абвешчаны Міжнароднай федэрацыяй астранаўтыкі ў верасні 1967 года.

0 291

3 кастрычніка

1990 год — адбылося ўз'яднанне Германіі — галоўная падзея еўрапейскай пасляваеннай гісторыі.