Вы тут

Тэ­ле­фон да­ра­жэй­шы за жыц­цё?


53-га­до­вы жы­хар вёс­кі Ра­ма­на­ві­чы, ка­лі вы­цяг­ваў вяд­ро са звы­чай­на­га вяс­ко­ва­га ка­ло­дзе­жа, вы­пад­ко­ва ўпус­ціў ту­ды ма­біль­ны тэ­ле­фон. Муж­чы­на вы­ра­шыў са­ма­стой­на да­стаць га­джэт і па ме­та­ліч­ным лан­цу­гу спус­ціў­ся на глы­бі­ню ка­ля 20 мет­раў. Да­рэ­чы, уз­ро­вень ва­ды ў ка­ло­дзе­жы скла­даў уся­го 20 сан­ты­мет­раў. Вы­брац­ца на­зад ана­ла­гіч­ным чы­нам ака­за­ла­ся не так прос­та. Вы­ра­та­валь­ні­кі пры да­па­мо­зе аль­пі­нісц­ка­га рыш­тун­ку да­ста­лі муж­чы­ну з ка­ло­дзе­жа і пе­рад­алі бры­га­дзе хут­кай ме­ды­цын­скай да­па­мо­гі, ня­гле­дзя­чы на су­пра­ціў­лен­не гра­ма­дзя­ні­на. Фі­зіч­ных траў­маў у вяс­коў­ца не зной­дзе­на.

8-34

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ. Фо­та МНС.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Беларускі Чырвоны Крыж працягвае аказваць дапамогу падчас пандэміі і іншых надзвычайных сітуацый

Беларускі Чырвоны Крыж працягвае аказваць дапамогу падчас пандэміі і іншых надзвычайных сітуацый

Каля мільёна чалавек атрымала падтрымку ў выглядзе прадуктовых набораў, ваўчараў, якія можна было «атаварыць», грашовых сродкаў, дастаўкі прадуктаў на дом, а таксама простай размовы па тэлефоне «гарачай лініі» са спецыялістам.

Грамадства

Матывацыя праз гейміфікацыю, або як працуюць механізмы гульні ў адукацыі

Матывацыя праз гейміфікацыю, або як працуюць механізмы гульні ў адукацыі

Вядома, што гульня здольная захапіць усю ўвагу чалавека і не адпускаць яе доўгі час.

Культура

Падмурак Трэцяга Рэнесансу закладваецца ва Узбекістане

Падмурак Трэцяга Рэнесансу закладваецца ва Узбекістане

У Ташкенце прайшлі Тыдзень культурнай спадчыны Узбекістана і ІV Міжнародны кангрэс Сусветнага таварыства па вывучэнні, захаванні і папулярызацыі культурнай спадчыны Узбекістана «Культурная спадчына Узбекістана — падмурак новага Рэнесансу».

Грамадства

Елку можна секчы, але нельга спальваць у печы. Чым небяспечныя хвойныя дрэвы і што з імі рабіць, асабліва пасля свят

Елку можна секчы, але нельга спальваць у печы. Чым небяспечныя хвойныя дрэвы і што з імі рабіць, асабліва пасля свят

Елкі, вывезеныя на смеццевыя палігоны, падчас гніення выдзяляюць у асяроддзе шкодныя рэчывы не горш за пластык.