Вы тут

Дзіцячыя грошы


Лепш за ўсё мы ву­чым­ся і за­па­мі­на­ем у дзя­цін­стве. Ка­лі ўжо мы хо­чам, каб на­ша на­сель­ніц­тва бы­ло фі­нан­са­ва аду­ка­ва­ным, то па­чы­наць трэ­ба ме­на­ві­та з дзя­цей. Пра но­вы від аплат­ных кар­так — для дзя­цей — рас­каз­вае Але­на Ла­гу­ні­на, на­чаль­нік ад­дзе­ла ар­га­ні­за­цыі пра­цы Раз­лі­ко­ва­га цэнт­ра плас­ты­ка­вых кар­так Бе­ла­рус­бан­ка.

"Дзе­ці заў­сё­ды імк­нуц­ца пе­рай­маць па­во­дзі­ны да­рос­лых і ў лі­ку пер­шых асвой­ва­юць но­выя тэх­на­ло­гіі. Не вы­клю­чэн­не і аплат­ныя карт­кі, якія не так даў­но па­ча­лі пра­па­ноў­ваць фі­нан­са­ва-крэ­дыт­ныя ўста­но­вы на­шай кра­і­ны, — ка­жа спе­цы­я­ліст. — Дзі­ця­чыя карт­кі афарм­ля­юц­ца, як пра­ві­ла, да ра­хун­ку баць­коў. Функ­цы­я­наль­насць дзі­ця­чай карт­кі час­та да­зва­ляе вы­ка­рыс­тоў­ваць яе для зняц­ця на­яў­ных гро­шай (ка­лі на та­кую ??апе­ра­цыю не ўста­ноў­ле­на за­ба­ро­на баць­ка­мі і бан­кам), пра­вя­дзен­ня па­ку­пак, вы­ка­ры­стан­ня ін­фа­кі­ёс­каў, ма­біль­на­га бан­кін­гу".

Ка­лі ка­заць пра Бе­ла­рус­банк, то, па сло­вах Але­ны Ла­гу­ні­най, тут дзі­ця­чую карт­ку мож­на афор­міць дзі­ця­ці ва ўзрос­це ад 6 да 18 га­доў у якас­ці да­дат­ко­вай да ра­хун­ку ад­на­го з баць­коў або ін­шых паў­на­лет­ніх асоб (на­прык­лад, ба­бу­лі, цёт­кі і інш.). Карт­ка мо­жа быць пры­вя­за­на да ра­хун­ку, які ў вас ужо ство­ра­ны ў бан­ку (на­прык­лад, на які пе­ра­ліч­ва­ец­ца зар­пла­та, пен­сія), аль­бо да но­ва­га ра­хун­ку, на які спе­цы­яль­на бу­дуць уно­сіц­ца су­мы, пра­ду­гле­джа­ныя для вы­ка­ры­стан­ня дзі­цём.

На­ту­раль­на, да­рос­лыя хо­чуць мець маг­чы­масць кант­ра­ля­ваць вы­дат­ка­ван­не гра­шо­вых срод­каў. "Та­му ўла­даль­нік ра­хун­ку мо­жа ўста­ля­ваць лі­міт на су­му апе­ра­цый па дзі­ця­чай карт­цы (за дзень або пэў­ны пе­ры­яд), — па­ве­дам­ляе спе­цы­я­ліст бан­ка. — Акра­мя гэ­та­га, ула­даль­нік ра­хун­ку пад­клю­ча­ец­ца да па­слу­гі "СМС-апа­вя­шчэн­не", і пас­ля лю­бой рас­ход­най апе­ра­цыі па "Дзі­ця­чай" карт­цы на ма­біль­ны тэ­ле­фон пры­хо­дзіць па­ве­дам­лен­не аб тым, коль­кі гро­шай вы­дат­ка­ва­на".

Апе­ра­цыі па карт­цы дзі­ця­ці больш "праз­рыс­тыя" для баць­коў, чым апла­та за на­яў­ныя гро­шы, бо мож­на лёг­ка кант­ра­ля­ваць вы­дат­кі свай­го сы­на ці дач­кі. У лю­бы мо­мант мож­на за­пы­таць вы­піс­ку па ра­хун­ку, у якой зме­шча­на гіс­то­рыя ўсіх апе­ра­цый па карт­ках, аформ­ле­ных да ра­хун­ку. Па вы­піс­цы мож­на ўба­чыць да­ту здзяйс­нен­ня апе­ра­цыі, мес­ца, яе су­му, а так­са­ма су­му маг­чы­мых ка­мі­сій за зняц­це на­яў­ных гро­шай. Атры­маць вы­піс­ку па ра­хун­ку мож­на па аса­біс­тым зва­ро­це ў банк з прад'­яў­лен­нем да­ку­мен­та, які свед­чыць асо­бу, (паш­пар­та) або па элект­рон­най по­шце. Па вы­ні­ках ме­ся­ца мож­на ра­за­браць ра­зам з дзі­цем, якія вы­дат­кі бы­лі апраў­да­ны­мі, а без якіх мож­на бы­ло і абы­сці­ся, што на­ву­чыць дзі­ця лепш кант­ра­ля­ваць вы­дат­кі.

"На ка­рысць дзі­ця­чай карт­кі ка­жа і іх вя­лі­кая бяс­пе­ка ў па­раў­на­нні з на­яў­ны­мі гра­шы­ма, стра­та якіх прак­тыч­на заў­сё­ды з'яў­ля­ец­ца без­зва­рот­най. Ка­лі ж дзі­ця згу­біць карт­ку, гро­шы ўсё роў­на зна­хо­дзяц­ца ў бяс­пе­цы на ра­хун­ку. Га­лоў­нае — апе­ра­тыў­на за­бла­кі­ра­ваць карт­ку па зван­ку ў круг­ла­су­тач­ную сэр­віс­ную служ­бу з на­ступ­ным прад­стаў­лен­нем у пісь­мо­вай фор­ме за­явы ва ўста­но­ву бан­ка. Та­кая карт­ка мо­жа стаць не толь­кі ці­ка­вым, але і ка­рыс­ным па­да­рун­кам дзі­ця­ці, бо дасць маг­чы­масць на­ву­чыць яго ра­зум­на вы­ка­рыс­тоў­ваць гра­шо­выя срод­кі, за­клас­ці асно­вы ве­даў аб фі­нан­са­вых па­слу­гах і пад­рых­та­ваць да ра­зум­най са­ма­стой­нас­ці ў да­рос­лым жыц­ці", — упэў­не­на Але­на Ла­гу­ні­на.

***

Ча­ка­ем ва­шых пы­тан­няў пра ка­ры­стан­не гра­шы­ма і ўсё, што з гэ­тым звя­за­на. Вы мо­жа­це звяр­тац­ца на элект­рон­ны ад­рас га­зе­ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па­зна­кай "для ад­дзе­ла эка­но­мі­кі" ці па тэ­ле­фо­не 8 017 292 38 02.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прыёмная кампанія: хто штурмаваў ВНУ? Рэкорды і антырэкорды

Прыёмная кампанія: хто штурмаваў ВНУ? Рэкорды і антырэкорды

У БДУ 82 % залічаных на першы курс набралі 300 балаў і больш.

Калейдаскоп

Склад для дачніка. Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму

Склад для дачніка. Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму

Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму.