Вы тут

Пятніца, 25 кастрычніка


Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Доб­рай ра­ні­цы, Бе­ла­русь!

7.00, 8.00 (з сур­да­пе­ра­кла­дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.45 На­ві­ны.

7.05, 8.05 Дзе­ла­вое жыц­цё.

7.10, 8.10, 19.20, 0.15 Зо­на Х.

9.10, 17.35 Се­ры­ял «Сэр­ца Ма­рыі».

10.10, 19.50 Се­ры­ял «Та­кое звы­чай­нае жыц­цё».

11.05 «Не­ве­ра­год­ныя гіс­то­рыі ка­хан­ня».

12.10 Дзень у вя­лі­кім го­ра­дзе.

13.20 Се­ры­ял «Каў­чэг».

15.15, 18.40 На­ві­ны рэ­гі­ё­на.

15.25, 1.10 Се­ры­ял «Трыц­ца­ці­га­до­выя».

16.30 «Зор­нае жыц­цё». «Жыц­цё пас­ля сла­вы».

21.00 Па­на­ра­ма.

21.55 Да­вя­рай і пра­вя­рай.

22.30 Тры­лер «Ня­ўлоў­ны».

1.00 Дзень спор­ту.

 

Беларусь 2

7.00 Ра­ні­ца.

9.00, 21.20 Тэ­ле­ба­ро­метр.

9.05, 17.55 Се­ры­ял «Бліз­ня­ты».

10.15 Пад гры­фам «Вя­до­мыя».

10.55 Се­ры­ял «След­ства вя­дзе Да Він­чы».

12.25 Тра­гі­ка­ме­дыя «Во­сень­скія сны».

14.10 Кі­на­ра­ман «Баць­кі і дзе­ці». За­ключ­ныя се­рыі.

16.50 «Жа­но­чая лі­га. Ба­на­на­вы рай».

18.55 Ха­кей. КХЛ. «Ды­на­ма» (Мінск) — «Амур».

21.25 КЕ­НО.

21.30 «Біт­ва эк­стра­сэн­саў».

22.40 Рэ­пар­цёр «Бе­ла­рус­кай ча­сін­кі».

23.30 Тэ­ніс. Пад­агуль­ня­ю­чы тур­нір. Жан­чы­ны.

 

Беларусь 3

7.30 «Даб­ра­ра­нак».

8.00, 17.50, 0.25 «Ка­лей­да­скоп».

8.05, 15.00, 18.00, 0.30 «Га­ла­сы з мі­ну­ла­га».

8.25, 17.35 «Рос­чырк ча­су».

8.40 «Ад зям­лі, вет­ру і сон­ца». На­ву­ко­ва-па­пу­ляр­ны фільм.

9.05 «Ла­бі­рын­ты».

9.35, 22.45 Се­ры­ял «За­ла­тое ця­ля».

10.20, 22.15 «АР­Ті­ШОК».

10.50 Се­ры­ял «Плач пе­ра­пёл­кі».

14.05, 23.55 «Свят­ло да­лё­кай зор­кі». Па­мя­ці рэ­жы­сё­ра Вік­та­ра Ту­ра­ва.

14.35, 23.30 «Тэ­ат­раль­ны лі­цэй». Эк­ран і сцэ­на.

15.10 «Ні­нель Шчас­ная». Дак. фільм.

15.35 «Эпі­лог». Маст. фільм.

17.10 «Ка­ра­ні».

18.10 «Фа­ра­он». Маст. фільм.

20.30 Ка­лы­хан­ка.

20.50 «Бе­лыя Ро­сы». Маст. фільм.

 

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.

6.05 «Наша раніца».

9.05 «Жыць здорава!».

10.25 «Кантрольная закупка».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.

11.10 Серыял «Закрытая школа».

12.10 «Самы лепшы муж».

13.10 «Добрага здаро­вейка!».

13.55 «Модны прыгавор».

15.00 «Сам-насам з усімі».

16.15 Серыял «Хатняя работніца».

17.00 «У наш час».

18.20 «Чакай мяне. Бела­русь».

18.55 Поле цудаў.

20.00 Час.

21.05 «Хачу ў ВІА ГРУ». Фінал.

23.20 «Што? Дзе? Калі?» у Беларусі.

0.35 «Оскар-2013». Маст. фільм «Каханне».

2.55 Начныя навіны.

 

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 га­дзi­ны».

6.10, 17.20 «Мiн­шчы­на».

6.20, 7.45 «Ра­нi­ца. Сту­дыя доб­ра­га на­строю».

7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».

9.00, 13.50, 20.15 «Га­ра­ды, якiя спя­ва­юць». Дзён­нiк.

9.15 «Нам i не снi­ла­ся»: «Апе­ра­цыя «Ка­ра­леў­скi дом».

10.05 «Аў­та­па­на­ра­ма».

10.40, 17.30 «Зва­ная вя­чэ­ра».

11.35 Се­ры­ял «Сло­ва жан­чы­не».

12.30 «Джэй­мi: абед за 30 хвi­лiн».

13.00

«Доб­ры дзень, док­тар».

14.05 Дра­ма «Жы­вы».

15.50 «Якiя лю­дзi».

16.50 «Па за­ко­не».

18.30 «Та­кi лёс».

20.00 «Ста­лiч­ныя пад­ра­бяз­нас­цi».

20.30 Ка­ме­дыя «Мой леп­шы ся­бар».

23.00 «Ежа ба­гоў».

0.00 Еў­ра­пей­скi по­кер­ны тур­нiр.

0.50 Маст. фiльм «Вы­кра­даль­нi­кi кнiг».

 

Мір

5.00 Се­ры­ял «Пяць хвi­лiн да мет­ро».

6.35 М/ф.

7.05 «Цiк-так».

7.20 Се­ры­ял «За­ру­чаль­ны пярс­цё­нак».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 На­вi­ны Са­друж­нас­цi (бя­гу­чы ра­док).

9.10 Маст. фiльм «Пе­ра­пы­не­ная се­рэ­на­да».

10.50 «Куль­тур­ныя ста­лi­цы Са­друж­нас­цi».

11.15 «Сар­дэч­на за­пра­ша­ем».

11.45 «Рэс­пуб­лi­ка сён­ня».

12.25, 2.15 Се­ры­ял «Клон».

14.05, 3.50 Дак. фiльм «У све­це цу­даў».

15.25 Ток-шоу «Яшчэ не ра­зам».

16.05 Се­ры­ял «За­кон».

18.25 Маст. фiльм «Мым­ра».

19.55 «Лю­бi­мыя ак­цё­ры».

20.25 Маст. фiльм «Зла­дзеi ў за­ко­не».

22.00 Маст. фiльм «За­яц над без­дан­ню».

23.45 Маст. фiльм «Дач­ная па­езд­ка сяр­жан­та Цы­бу­лi».

1.05 «Пры­го­ды Ма­ке­дон­скай».

1.15 «Цюр­кi Ра­сii».

 

РТР-Беларусь

7.00 «Ра­ні­ца Ра­сіі».

8.40 Біль­ярд. Між­на­род­ны тур­нір «Мінск Open-2013».

10.00 «Асаб­лі­вы вы­па­дак».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест­кі.

11.30 «Пра­мы эфір».

12.40 Се­ры­ял «Вольф Ме­сінг: Які ба­чыў скрозь час».

13.50, 16.50, 19.50, 22.40 На­ві­ны — Бе­ла­русь.

14.20 Дзён­нік Со­чы 2014.

14.25 Ток-шоу «1000 дро­бя­зяў».

15.10 Ток-шоу «Пра са­мае га­лоў­нае».

15.55, 17.10 Се­ры­ял «Склі­фа­соў­скі».

18.05 Се­ры­ял «Еф­ра­сін­ня. Та­еж­нае ка­хан­не».

18.55 Се­ры­ял «Тай­ны ін­сты­ту­та вы­са­ка­род­ных дзяў­чат».

20.45 Маст. фільм «Су­се­дзі па раз­вод­зе».

22.50 «Жы­вы гук».

0.20 Маст. фільм «Паў­днё­выя но­чы».

 

НТБ-Беларусь

6.00 «НТБ ра­нi­цай».

8.40, 10.20 Се­ры­ял «Вяр­тан­не Мух­та­ра».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён­ня.

11.00 «Да су­да».

11.55, 13.25 «Суд пры­сяж­ных».

14.25 «Спра­ва ўра­чоў».

15.15 «Спра­ва гус­ту».

15.40, 18.35 Агляд. Над­звы­чай­нае зда­рэн­не.

16.25 «Пра­ку­рор­ская пра­вер­ка».

17.35 Ток-шоу «Га­во­рым i па­каз­ва­ем».

19.35 Ба­я­вiк «СОБР».

23.15 «Гру­зiя: гiс­то­рыя ад­на­го рас­ча­ра­ван­ня».

0.20 «Ягор 360».

0.50 Се­ры­ял «ППС».

 

8 канал

7.00, 12.40, 19.10, 21.05, 23.40 «На­двор'е».

7.05 М/с.

7.20, 14.20 Се­ры­ял «Цу­доў­нае ста­год­дзе».

9.05, 17.40 Се­ры­ял «Рэ­ванш».

10.35 «Мой лю­бi­мы га­да­ва­нец».

11.05, 19.15 Се­ры­ял «Ля­га­вы».

12.45 Дра­ма «Не­да­ты­каль­ныя».

16.10 Мульт­па­рад.

16.20 «Ад­шук­ва­ец­ца ад­па­чы­нак».

16.55 Се­ры­ял «Тай­ныя су­вя­зi».

20.50 «Ве­чар­нi­ца».

21.10 «Ге­роi ко­мiк­саў на эк­ра­не». «Пры­ста­нак зла-2».

23.10 «VR дай­джэст».

 

ВТБ

6.00, 1.00 «РLАY».

8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу «6 кад­раў».

8.30, 17.30 «С.У.П.».

9.00 Се­ры­ял «Кух­ня-2».

10.00 Се­ры­ял «Вась­мі­дзя­ся­тыя».

11.00, 22.20 Се­ры­ял «Мар­го­ша».

12.00 Се­ры­ял «ЗАГС».

13.00, 16.30, 0.00 Скетч-шоу «Анек­до­ты».

13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад­на за ўсіх».

14.30, 23.30 «Улёт­нае ві­дэа».

15.00 Се­ры­ял «Крам­лёў­скія кур­сан­ты».

16.00, 18.30, 0.30 Скетч-шоу «Да­еш мо­ладзь».

19.00 «Лю­дзі хэ».

20.00 «Без ве­жы».

21.10 Се­ры­ял «Ад­на­клас­ні­кі».

 

ІНТЭР+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 На­ві­ны.

7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра­ні­ца з ІН­ТЭР­ам.

9.10 Рэ­ча­вы до­каз.

9.50, 16.10, 0.45 Су­до­выя спра­вы.

10.30, 16.50, 1.30 Ся­мей­ны суд.

11.15, 18.30 Се­ры­ял «Марш­рут мі­ла­сэр­нас­ці».

12.20 Се­ры­ял «Ад­ной­чы бу­дзе ка­хан­не».

13.05, 4.00 Се­ры­ял «Мі­лі­цэй­ская ака­дэ­мія».

13.30 Фор­му­ла ка­хан­ня.

14.15, 5.15 Се­ры­ял «Жыц­цё як жыц­цё».

15.00 Дак. се­ры­ял «Жыц­цё ся­род жыц­ця».

15.25 Арол і рэш­ка.

17.35, 4.25 Се­ры­ял «Тай­ны знак-1».

19.15, 2.15 Дак. се­ры­ял «Міс­тыч­ная Укра­і­на».

20.00, 3.00 Пад­ра­бяз­нас­ці.

20.30 Ток-шоу «Шус­тар Lіvе».

3.30 Смарт­шоу.

 

Настальгія

5.00 «Пры­ступ­кi». 1989 год.

6.00 «Гу­ка­вая да­рож­ка». 1994 год.

6.30, 0.30 «Пят­ля». Маст. фiльм.

7.35 «На­та­ша». Дак. фiльм.

8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Час».

9.00, 15.00, 3.00 «На­ро­джа­ныя ў СССР».

10.00 «Го­лас па­мя­цi». Дак. фiльм.

11.00 «Ар­кадзь Рай­кiн». Дак. фiльм.

12.10, 18.20 «Гас­па­ды­ня дзi­ця­ча­га до­ма». Маст. фiльм.

16.00 «На­сталь­гiя па су­час­нас­цi, або Хто за­ста­нец­ца ў пес­нi...». Кан­цэрт. 1991 год.

17.00 «Ска­жы хто твой ся­бар... Крам­лёў­ская хро­нi­ка». Дак. фiльм.

18.00 «Удва­iх з ар­кест­рам». Кан­цэрт. 1987 год.

21.00 «Кол­ба ча­су».

22.00 «Кi­на­па­на­ра­ма». Фраг­мен­ты вы­пус­каў 1979/80 гг.

23.00 «Элi­та кра­i­ны Са­ве­таў». Су­стрэ­ча з Яў­ге­нам Сцяб­ло­вым.

23.50 «Га­лi­на Вiш­неў­ская. Пра ка­хан­не». 1993 год.

1.35 «Тка­чы­ха». Дак. фiльм.

4.00 «Дзень РСФСР». Кан­цэрт. 1982 год.

 

Eurosport

9.30, 13.30, 21.00, 1.45 Цяж­кая ат­ле­ты­ка. Чэм­пі­я­нат све­ту.

10.45, 15.00 Фут­бол. Чэм­пі­я­нат све­ту (U 17).

14.45 Скі-пас.

0.00 Са­мыя ду­жыя лю­дзі пла­не­ты.

1.00 Крос­фіт.

1.30 Вось гэ­та дзі­ва!!!

1.40 GTА. На­ступ­ны ўзро­вень.

 

Камедыя

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 Скетч­ком «Па­між на­мі».

5.15, 8.00, 2.20 Се­ры­ял «Ня­ўдач­нік».

6.15 Пры­го­ды «Фан­та­мас раз­бу­ша­ваў­ся».

8.35 Ка­ме­дыя «Са­ба­ка на се­не».

11.15 Ка­ме­дыя «Ка­ра­леў­ская спад­чы­на».

12.40, 13.55, 15.40, 23.50, 1.50 «Ка­ме­ды­ян­ты. Леп­шае».

12.55, 16.00, 21.00 Се­ры­ял «Ста­рыя пер­цы».

14.10 Ка­ме­дыя «Эк­стракт».

17.20 Ка­ме­дыя «Да­ро­га на Сін­га­пур».

19.20 Ка­ме­дыя «Ідэа­льны муж­чы­на».

22.10 Ка­ме­дыя «Цал­кам маг­чы­ма».

0.10 Ка­ме­дыя «Па­зна­ём­це­ся з Уо­лі Спарк­сам».

3.25 Ка­ме­дыя «Му­за».

 

Дзіцячы свет

2.00, 8.00, 14.00 Ме­лад­ра­ма «Не ба­лiць га­ла­ва ў дзят­ла».

3.15, 9.15, 15.15 М/с «Боц­ман i па­пу­гай». Збор­нiк м/ф «Я ча­каю пту­ша­ня». «Вя­сё­лая ка­ру­сель» № 6.

4.00, 10.00, 16.00 М/с «Во­iн Сан­да­кан. Ка­роль тыг­раў». Рус­кiя на­род­ныя каз­кi. «Цу­доў­ны ка­ло­дзеж». М/ф «Нач­ная квет­ка».

5.00, 11.00, 17.00 Пры­го­ды «Апош­няе ле­та дзя­цiн­ства». 3-я се­рыя. Збор­нiк м/ф «Са­мпа з Лап­лан­дыi». «Нач­ныя ка­пi­та­ны». «Ало­вак i гум­ка».

6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ня­бес­ныя тан­цо­ры».

7.00, 13.00, 19.00 «Уро­кi цё­тач­кi Са­вы». Збор­нiк м/ф «Фя­до­ры­на го­ра». «Пеў­нi­чак i со­ней­ка». «Во­сень­скi вальс».

 

ТБ3

6.00 М/ф.

7.50 Се­ры­ял «На­зад у СССР».

8.45, 18.30, 2.45 Се­ры­ял «Цу­доў­нае ста­год­дзе».

10.45, 17.00 Дак. се­ры­ял «Па­ра­лель­ны свет».

11.45, 16.00 Дак. се­ры­ял «Ва­раж­біт­ка».

12.45, 18.00 Дак. се­ры­ял «Па­ляў­ні­чыя на пры­ві­даў».

13.15, 20.40 Се­ры­ял «Жыц­цё і лёс».

14.05 Се­ры­ял «Звыш­на­ту­раль­нае».

15.00, 2.05 Се­ры­ял «Мен­та­ліст».

20.45 Ка­ме­дыя «100 міль­ё­наў еў­ра».

22.40, 4.35 Маст. фільм «Кроў: Апош­ні вам­пір».

0.20 Се­ры­ял «Жа­ра­бец».

1.15 Се­ры­ял «Кліч кры­ві».

 

ТБ1000

5.00 Пры­го­ды «Бе­а­вульф».

7.00, 21.25 Дра­ма «Аван­сцэ­на».

9.05 Дра­ма «Дрэ­ва».

11.00 Ка­ме­дыя «Ра­зум­нi­кi».

13.00 Ка­ме­дыя «Ужо хто б ка­заў 3».

15.00 Дра­ма «Па­ву­цi­на хлус­нi».

17.20 Ка­ме­дыя «Кош­кi-мыш­кi».

19.20 Тры­лер «Сле­па­та».

23.20 Ме­лад­ра­ма «Пры­цем­кi».

1.20 Фэн­тэ­зi «Буй­ная ры­ба».

3.30 Фан­тас­ты­ка «Зы­ход­ны код».

 

ТБ1000. Рускае кіно

6.00 Дэ­тэк­тыў «Двай­ная паст­ка».

8.40 Ка­ме­дыя «Квак­ту­хі».

10.35 Ка­ме­дыя «Май­скі дождж».

12.15 Дра­ма «Ма­лень­кая Ве­ра».

14.35 Ме­лад­ра­ма «Ня­вес­та».

16.15 Ме­лад­ра­ма «Ма­ма па­ня­во­лі».

18.00 Ка­ме­дыя «Ча­ла­век з буль­ва­ра Ка­пу­цы­нак».

20.00 Дра­ма «Ён, яна і я».

22.00 Ба­я­вік «Шлях».

0.00 Тры­лер «Ада­рван­не».

1.40 Дра­ма «У па­чат­ку слаў­ных спраў».

4.15 Дра­ма «Бу­бен, ба­ра­бан».

 

National Geografic

5.00, 20.00, 0.00, 3.00 Ка­ра­лі ры­бал­кі.

6.00, 16.00, 19.00 Дзі­кі ту­нец.

7.00 У по­шу­ках су­пер­змяі.

8.00, 13.00 Ві­ні Джонс: Рэ­аль­на пра Ра­сію.

9.00, 14.00, 17.00, 2.00 Вы­ра­та­валь­ны атрад.

10.00 Гуль­ні ро­зу­му.

11.00, 23.00 Ту­рэм­ныя цяж­кас­ці.

12.00 Па­кі­ну­тыя.

15.00 Ня­ўлоў­ная ра­са­ма­ха.

18.00 Збро­е­выя ба­ро­ны.

22.00 Зла­віць со­ма.

 

Discovery

7.00, 16.25 За­ла­тая лi­ха­ман­ка.

7.50, 12.20, 3.05 Муж­чы­на, жан­чы­на, пры­ро­да.

8.40, 20.35 Як гэ­та ўстро­е­на?

9.10, 20.05, 4.45 Як гэ­та зроб­ле­на?

9.35, 17.20 Па­ляў­нi­чыя на скла­ды.

10.30, 0.00 Са­мыя дзiў­ныя.

11.25, 3.55 Раз­бу­раль­нi­кi ле­генд.

13.15, 0.55 Top Gear.

14.10, 6.05 Ма­хi­на­та­ры вяр­та­юц­ца.

15.05 Пя­тая пе­ра­да­ча.

15.30, 5.10 Хлоп­цы з гар­ма­та­мi.

18.15 Ма­хi­на­та­ры.

19.10 Хут­кiя i гуч­ныя.

21.00 Пе­ра­лом­ныя бiт­вы.

22.00 Свет кант­ра­бан­ды.

23.00, 1.50 Ма­фiя амi­шаў.

2.40 Ма­лан­ка­выя ка­та­стро­фы.

 

Discovery

7.00, 16.25 За­ла­тая лi­ха­ман­ка.

7.50, 12.20, 3.05 Муж­чы­на, жан­чы­на, пры­ро­да.

8.40, 20.35 Як гэ­та ўстро­е­на?

9.10, 20.05, 4.45 Як гэ­та зроб­ле­на?

9.35, 17.20 Па­ляў­нi­чыя на скла­ды.

10.30, 0.00 Са­мыя дзiў­ныя.

11.25, 3.55 Раз­бу­раль­нi­кi ле­генд.

13.15, 23.00, 0.55 Top Gear.

14.10, 22.00 Ма­хi­на­та­ры.

15.05 Пя­тая пе­ра­да­ча.

15.30, 5.10 Хлоп­цы з гар­ма­та­мi.

18.15 Цу­ды Со­неч­най сiс­тэ­мы.

19.10 Скрозь кра­то­вую на­ру.

21.00 Хут­кiя i гуч­ныя.

1.50 Ма­фiя амi­шаў.

2.40 Ма­лан­ка­выя ка­та­стро­фы.

6.05 Ма­хi­на­та­ры вяр­та­юц­ца.

 

 

 

 

 

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Дыета ад хандры. Што жаваць, каб не перажываць

Дыета ад хандры. Што жаваць, каб не перажываць

«Сумныя» прадукты — прэч з халадзільніка!

Грамадства

«Сталінскі праспект мы называлі брадвеем». Як і чым жылі беларускія стылягі

«Сталінскі праспект мы называлі брадвеем». Як і чым жылі беларускія стылягі

Пасля смерці Сталіна «жалезная заслона», якая аддзяляла Савецкі Саюз ад навакольнага свету, прыадчынілася.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Неабходна будзе сканцэнтраваць намаганні на рабоце.

Грамадства

Прынцып Інэсы Караткевіч: цаніць кожную хвіліну

Прынцып Інэсы Караткевіч: цаніць кожную хвіліну

«Ні разу не пашкадавала, што прыйшла працаваць у такую ўнікальную структуру, як спажыўкааперацыя»