Вы тут

Aўторак, 22 кастрычніка


Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Доб­рай ра­ні­цы, Бе­ла­русь!

7.00, 8.00 (з сур­да­пе­ра­кла­дам), 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 На­ві­ны.

7.05, 8.05 Дзе­ла­вое жыц­цё.

7.10, 8.10, 19.40, 23.40 Зо­на Х.

8.45 Сло­ва Міт­ра­па­лі­та Та­дэ­ву­ша Кан­дру­се­ві­ча на дзень па­мя­ці Бла­жэн­на­га Па­пы Іа­а­на ІІ.

9.10, 17.35 Се­ры­ял «Сэр­ца Ма­рыі».

10.05 Се­ры­ял «Чка­лаў». За­ключ­ная се­рыя.

11.05 «Не­ве­ра­год­ныя гіс­то­рыі ка­хан­ня».

12.10 Дзень у вя­лі­кім го­ра­дзе.

13.10, 21.55 Се­ры­ял «Каў­чэг».

15.15, 18.40 На­ві­ны рэ­гі­ё­на.

15.25 Арэ­на.

15.45, 0.50 Се­ры­ял «Трыц­ца­ці­га­до­выя».

16.50 Ток-шоу «Зда­роўе».

19.20, 0.30 Сфе­ра ін­та­рэ­саў.

19.55 Се­ры­ял «Та­кое звы­чай­нае жыц­цё». 1-я се­рыя.

21.00 Па­на­ра­ма.

0.15 Дзень спор­ту.

 

Беларусь 2

7.00 Ра­ні­ца.

9.00, 21.20 Тэ­ле­ба­ро­метр.

9.05, 17.55 Се­ры­ял «Бліз­ня­ты».

10.20 Мес­цы сі­лы.

10.55 Рэ­пар­цёр «Бе­ла­рус­кай ча­сін­кі».

11.55 Се­ры­ял «След­ства вя­дзе Да Він­чы».

13.00 Дак. се­ры­ял «Аз­бу­ка доб­ра­га са­ма­ад­чу­ван­ня».

14.00 Се­ры­ял «Ін­тэр­ны».

15.35 Се­ры­ял «Рэ­аль­ныя хлоп­цы».

16.40 Бе­ла­рус­кая ча­сін­ка.

19.00 Маст. фільм «Тай­на Яго­ра, або Не­звы­чай­ныя пры­го­ды звы­чай­ным ле­там».

21.25 КЕ­НО.

21.35 Фут­бол. Лі­га чэм­пі­ё­наў УЕ­ФА. «Мі­лан» — «Бар­се­ло­на».

23.40 Фут­бол. Лі­га чэм­пі­ё­наў УЕ­ФА. Агляд ту­ра.

0.25 Тэ­ніс. Пад­агуль­ня­ю­чы тур­нір. Жан­чы­ны.

 

Беларусь 3

7.30 «Даб­ра­ра­нак».

8.00, 17.55, 0.30 «Ка­лей­да­скоп».

8.05, 15.05, 18.05,00.35 «Га­ла­сы з мі­ну­ла­га».

8.25 «Бе­ла­рус­кі на­род­ны ка­лян­дар». Вя­лік­дзень. Дак. фільм.

8.40 «Но­вы кас­міч­ны ад­лік». Дак. фільм.

9.05 «Пяс­няр з На­ра­чан­ска­га краю». Жыц­цё і твор­часць на­род­на­га паэ­та Бе­ла­ру­сі Мак­сі­ма Тан­ка.

9.35, 22.25 Се­ры­ял «За­ла­тое ця­ля».

10.20, 22.00 «Дыя@блог» . Пра лі­та­ра­ту­ру.

10.45, 18.15 Се­ры­ял «Плач пе­ра­пёл­кі».

13.00, 23.40 «Свят­ло да­лё­кай зор­кі». Па­мя­ці Ана­то­ля Ля­ляў­ска­га.

13.30, 23.15 «Тэ­ат­раль­ны лі­цэй». Свае і чу­жыя.

13.55, 0.05 «Вяр­тан­не». Рэ­жы­сёр Анд­рэй Звя­гін­цаў.

14.20 «Ян­ка Ку­па­ла... Я ад­пла­ціў на­ро­ду...». Дак. фільм.

14.50 «У рэ­ху іме­ні твай­го...». Анас­та­сія Слуц­кая.

15.15 «Іван Ма­ка­ра­віч». Маст. фільм.

16.40 «Му­зе­ум».

16.55 «Зроб­ле­на!». Кі­на­вы­твор­часць.

17.30 «Як пай­ду я да­ро­гаю...». Дак. фільм.

20.30 Ка­лы­хан­ка.

20.45 «Бра­туш­ка». Маст. фільм.

 

АНТ

6.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.

6.05 «Наша раніца».

9.05 «Жыць здорава!».

10.25 «Кантрольная закуп­ка».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00 Навіны спорту.

11.10 Серыял «Закрытая школа».

12.10 «Самы лепшы муж».

13.10 «Добрага здаровей­ка!».

13.55 «Модны прыгавор».

15.00 «Сам-насам з усімі».

16.15 Серыял «Хатняя ра­ботніца».

16.55 «Давай пажэнімся!».

18.20 «Наша Белараша».

18.55 «Няхай гавораць».

20.00 Час.

21.05 Серыял «Станіца».

23.25 Маст. фільм «Каха­ныя».

2.00 Начныя навіны.

 

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 га­дз

i­ны».

6.10, 17.20 «Мiн­шчы­на».

6.20, 07.45 «Ра­нi­ца. Сту­дыя доб­ра­га на­строю».

7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».

9.00, 13.50, 20.15 «Га­ра­ды, якiя спя­ва­юць». Дзён­нiк.

9.15 «Сак­рэ­ты ста­ра­жыт­ных пры­га­жунь».

10.10 «Жыць бу­дзе­це».

10.40, 17.30 «Зва­ная вя­чэ­ра».

11.35 Се­ры­ял «Сло­ва жан­чы­не».

12.30 «Джэй­мi: абед за 30 хвi­лiн».

13.00 «Цэнт­раль­ны рэ­гi­ён».

14.05 Маст. фiльм «Гер­ца­гi­ня».

16.05 «100 пра­цэн­таў».

16.50 «Па за­ко­не».

18.30 «Нам i не снi­ла­ся»: «Апе­ра­цыя «Ка­ра­леў­скi дом».

20.00 «Ста­лiч­ныя пад­ра­бяз­нас­цi».

20.25 Ка­ме­дыя «Фан­та­мас раз­бу­ша­ваў­ся».

23.00 Бiль­ярд. Мiж­на­род­ны тур­нiр «Мiнск Open-2013».

0.05 «Аў­та­па­на­ра­ма».

0.30 «Жы­вая тэ­ма».

1.25 Се­ры­ял «На­вош­та та­бе алi­бi?».

 

МІР

5.00 Се­ры­ял «Пяць хвi­лiн да мет­ро».

6.35 М/ф.

7.05 «Цiк-так».

7.20 Се­ры­ял «За­ру­чаль­ны пярс­цё­нак».

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 На­вi­ны Са­друж­нас­цi (бя­гу­чы ра­док).

9.10 Маст. фiльм «Бе­ла­рус­кi вак­зал».

10.50 Дак. фiльм «Рэй­ка­вая вай­на».

11.15 «На­вi­ны Са­друж­нас­цi (бя­гу­чы ра­док). Куль­ту­ра».

12.25, 2.40 Се­ры­ял «Клон».

14.05 Дак. фiльм «У све­це ка­мен­ных джунг­ляў».

15.25, 22.05 Ток-шоу «Сло­ва за сло­ва».

16.10 Се­ры­ял «Ла­пач­кi».

18.25 «Са­юз­нi­кi».

18.50 Се­ры­ял «Жыць спа­чат­ку».

21.25 «Ак­цэн­ты».

21.40, 4.20 Дак. фiльм «Рэ­аль­ны свет».

23.00 Се­ры­ял «Чыс­та анг­лiй­скiя за­бой­ствы».

0.50 Маст. фiльм «Слу­ха­ю­чы цi­шы­ню».

 

РТР-Беларусь

7.00 «Ра­ні­ца Ра­сіі».

10.00 «Асаб­лі­вы вы­па­дак».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест­кі.

11.30 «Пра­мы эфір».

12.40 Се­ры­ял «Вольф Ме­сінг: Які ба­чыў скрозь час».

13.50, 16.50, 19.50, 23.50 На­ві­ны — Бе­ла­русь.

14.30 Ток-шоу «1000 дро­бя­зяў».

15.10 Ток-шоу «Пра са­мае га­лоў­нае».

15.50, 17.10 Се­ры­ял «Склі­фа­соў­скі».

18.05 Се­ры­ял «Еф­ра­сін­ня. Та­еж­нае ка­хан­не».

18.55 Се­ры­ял «Тай­ны ін­сты­ту­та вы­са­ка­род­ных дзяў­чат».

20.40 Се­ры­ял «Сва­ты-6».

22.50 Се­ры­ял «Пра­ва на праў­ду».

0.00 «Спе­цы­яль­ны ка­рэс­пан­дэнт».

 

НТБ-Беларусь

6.00 «НТБ ра­нi­цай».

8.40, 10.20 Се­ры­ял «Вяр­тан­не Мух­та­ра».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сён­ня.

11.00 «Да су­да».

11.55, 13.25 «Суд пры­сяж­ных».

14.25 «Спра­ва ўра­чоў».

15.15 «Спра­ва гус­ту».

15.40, 18.35, 23.10 Агляд. Над­звы­чай­нае зда­рэн­не.

16.25 «Пра­ку­рор­ская пра­вер­ка».

17.40 Ток-шоу «Га­во­рым i па­каз­ва­ем».

19.35 Се­ры­ял «Пча­ляр».

21.20 Се­ры­ял «Кар­паў. Се­зон дру­гi».

23.40 Се­ры­ял «ППС».

 

8 канал

7.00, 12.25, 19.10, 21.05, 23.45 «На­двор’е».

7.05 М/с.

7.20, 14.35 Се­ры­ял «Цу­доў­нае ста­год­дзе».

9.05, 17.40 Се­ры­ял «Рэ­ванш».

10.35 «Ку­лi­нар­ныя па­ра­ды».

11.00 Се­ры­ял «Ра­ка».

12.30 Дра­ма «Апе­ра­цыя «Валь­кi­рыя».

14.25 «Кi­на­блак­нот».

16.10 Мульт­па­рад.

16.30 «Зо­ла­та маў­чан­ня».

16.55 Се­ры­ял «Тай­ныя су­вя­зi».

19.15 Се­ры­ял «Ля­га­вы».

20.50 «Ве­чар­нi­ца».

21.10 Дра­ма «Аб­ло­га».

23.15 Ток-шоу «Буль­бокс».

 

ВТБ

6.00, 1.00 «РLАY».

8.00, 14.00, 18.00 Скетч-шоу «6 кад­раў».

8.30, 17.30 «С.У.П.».

9.00, 20.00 Се­ры­ял «Кух­ня-2».

10.00, 19.00 Се­ры­ял «Вась­мі­дзя­ся­тыя».

11.00, 22.20 Се­ры­ял «Мар­го­ша».

12.00, 21.10 Се­ры­ял «ЗАГС».

13.00, 16.30 Скетч-шоу «Анек­до­ты».

13.30, 17.00 Скетч-шоу «Ад­на за ўсіх».

14.30, 23.30 «Улёт­нае ві­дэа».

15.00 Се­ры­ял «Крам­лёў­скія кур­сан­ты».

16.00, 18.30 Скетч-шоу «Да­еш мо­ладзь».

0.00 «Да­рож­ныя вой­ны».

0.30 «Ч.П?».

 

ІНТЭР+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00 На­ві­ны.

7.10, 7.35, 8.10, 8.35 Ра­ні­ца з ІН­ТЭР­ам.

9.10, 22.30 Ле­ген­ды кры­мі­наль­на­га вы­шу­ку.

9.50, 16.05, 0.45 Су­до­выя спра­вы.

10.30, 16.45, 1.25 Ся­мей­ны суд.

11.15, 18.30 Се­ры­ял «Марш­рут мі­ла­сэр­нас­ці».

12.20, 21.15, 3.30 Се­ры­ял «Ад­ной­чы бу­дзе ка­хан­не».

13.05, 23.10 Се­ры­ял «Су­се­дзі».

13.30, 0.00 Тэ­ле­фон да­ве­ру.

14.20 Се­ры­ял «Жыц­цё як жыц­цё».

15.00 Фе­е­рыя па­да­рож­жаў.

15.20 Арол і рэш­ка.

17.30, 4.15 Се­ры­ял «Тай­ны знак-1». 1-я се­рыя.

19.15, 2.15 Ток-шоу «Да­ты­чыц­ца кож­на­га».

20.00, 3.00 Пад­ра­бяз­нас­ці.

20.30, 5.10 Да­вай па­жэ­нім­ся ва Укра­і­не.

22.00, 6.00 Дак. се­ры­ял «У по­шу­ках іс­ці­ны».

23.35, 6.25 Дак. се­ры­ял «Жыц­цё ся­род жыц­ця».

 

Настальгія

5.00 «Сяр­гей Бан­дар­чук». Апош­няе iн­тэр­в’ю. 1994 год.

6.00, 15.00, 21.00 «На­ро­джа­ныя ў СССР».

7.00 Шоу-пра­гра­ма Аляк­санд­ра Буй­но­ва. 1994 год.

8.00 «Што? Дзе? Ка­лi?». 1983 год.

9.30 «Зор­ны ве­чар у Луж­нi­ках». Кан­цэрт. 1992 год.

11.00 «Ра­на ра­нi­цай». «У-рок-опе­ра-2». 1989 год.

12.00 «Су­стрэ­ча з Пэ­пi». Дак. фiльм.

12.30, 18.30 «Пят­ля». Маст. фiльм.

13.35 «Адзiн дзень са­вец­ка­га сал­да­та». Дак. фiльм.

14.00, 20.00 «Час».

16.00 Кан­цэрт Мус­лi­ма Ма­га­ма­е­ва. 1986 год.

17.00 «Элi­та кра­i­ны Са­ве­таў». Су­стрэ­ча з Яў­ге­нам Сцяб­ло­вым.

17.50 «Га­лi­на Вiш­неў­ская. Пра ка­хан­не». 1993 год.

19.35 «Тка­чы­ха». Дак. фiльм.

22.00 «Дзень РСФСР». Кан­цэрт. 1982 год.

23.00 «Быў час». 2008 год.

0.00 «Да­па­ма­жы. Зор­кi эст­ра­ды — дзе­цям». Кан­цэрт. 1992 год.

0.55 «Ча­со­пiс «Московский на­блю­да­тель». Су­стрэ­чы на Ар­ба­це». 1992 год.

2.00 «Анш­лаг!». 1983 год.

3.00 «Быў ме­сяц май». Маст. фiльм.

 

Eurosport

9.30, 13.30, 21.00 Цяж­кая ат­ле­ты­ка. Чэм­пі­я­нат све­ту.

10.30, 15.00 Фут­бол. Еў­ра­га­лы.

11.15, 15.45, 0.55 Фут­бол. Чэм­пі­я­нат све­ту (U 17).

23.30 Аў­та­спорт. WEС.

0.00 На шля­ху да WSОРЕ.

0.05 GTА. На­ступ­ны ўзро­вень.

0.15 Ка­ман­да-пе­ра­мож­ца.

0.20 Аў­та­спорт. Су­свет­ная се­рыя Рэ­но.

0.50 Sport Excellence.

2.15 Мо­та­спар­тыў­ны ўі­кэнд.

 

Камедыя

5.00, 10.55, 17.00, 19.00, 2.05 Скетч­ком «Па­між на­мі».

5.15, 07.40, 12.55, 16.00, 21.00, 2.20 Се­ры­ял «Ня­ўдач­нік».

6.15 Ка­ме­дыя «Фа­ра­о­ны і Ро­бер­са­ны».

8.40 Ка­ме­дыя «Як скрас­ці міль­ён».

11.15 Ка­ме­дыя «Увесь я».

13.55, 23.50, 1.45 «Ка­ме­ды­ян­ты. Леп­шае».

14.10 Ка­ме­дыя «Апе­ра­цыя «Свя­ты Яну­а­рый».

17.20 Ка­ме­дыя «Му­за».

19.20 Пры­го­ды «Фан­та­мас раз­бу­ша­ваў­ся».

21.35 Се­ры­ял «Ста­рыя пер­цы».

22.10 Ка­ме­дыя «Па­зна­ём­це­ся з Уо­лі Спарк­сам».

0.10 Ка­ме­дыя «Дзе­вяць яр­даў 2».

3.25 Ка­ме­дыя «Бет­хо­вен».

 

Дзіцячы свет

2.00, 8.00, 14.00 Ме­лад­ра­ма «I вось прый­шоў Бум­ба...».

3.15, 9.15, 15.15 М/с «Боц­ман i па­пу­гай». Збор­нiк м/ф «Вяс­но­вая каз­ка». «Пра мы­ша­ня, якое ха­це­ла стаць ду­жым».

4.00, 10.00, 16.00 М/с «Ма­гiя». Каз­кi рус­кiх пiсь­мен­нi­каў. «Сэр­ца храб­ра­ца». Збор­нiк м/ф «Пра Сi­да­ра­ва Во­ву». «Дзяў­чын­ка i пi­ра­ты».

5.00, 11.00, 17.00 Фiльм-каз­ка «Ча­раў­нiк Iзум­руд­на­га го­ра­да». М/ф «Дзядзь­ка Сцё­па».

6.30, 12.30, 18.30 М/с «Ня­бес­ныя тан­цо­ры».

7.00, 13.00, 19.00 «Уро­кi цё­тач­кi Са­вы». Збор­нiк м/ф «Сён­ня дзень на­ра­джэн­ня». «Са­лны­шо­нак, Анд­рэй­ка i цем­ра».

 

ТБ3

6.00 М/ф.

8.00, 21.40 Се­ры­ял «Па­ляў­ні­чыя на брыль­ян­ты».

9.00, 18.30, 3.30 Се­ры­ял «Цу­доў­нае ста­год­дзе».

10.45, 17.00 Дак. се­ры­ял «Па­ра­лель­ны свет».

11.45, 16.00 Дак. се­ры­ял «Ва­раж­біт­ка».

12.45, 18.00 Дак. се­ры­ял «Па­ляў­ні­чыя на пры­ві­даў».

13.15, 20.40 Се­ры­ял «Жыц­цё і лёс».

14.15, 1.40 Се­ры­ял «Звыш­на­ту­раль­нае».

15.05, 0.45, 5.15 Се­ры­ял «Мен­та­ліст».

22.50 Маст. фільм «За­ко­ны Брук­лі­на».

2.30 Се­ры­ял «Са­праўд­ная кроў».

 

ТБ1000

5.00 Тры­лер «За­бы­тае».

7.00 Дра­ма «Свет­ляч­кi ў са­дзе».

8.50 Ба­я­вiк «Пры­вiд­ны гон­шчык».

11.00 Ба­я­вiк «Пры­вiд­ны гон­шчык 2».

13.00 Ка­ме­дыя «Доб­ры хло­пец».

15.00 Ка­ме­дыя «Бун­ту­ю­чае юнац­тва».

17.00 Ме­лад­ра­ма «Мае чар­нiч­ныя но­чы».

19.00 Тры­лер «Вог­нен­ная сця­на».

20.55 Тры­лер «Тай­нае акно».

22.40 Дра­ма «Спя­чая пры­га­жу­ня».

0.25 Ба­я­вiк «Во­iн».

2.50 Ка­ме­дыя «Па вер­сii Бар­нi».

 

ТБ1000. Рускае кіно

6.00 Дра­ма «Юнац­тва Пят­ра».

8.35 Ка­ме­дыя «Вя­сел­ле».

10.35 Ка­ме­дыя «Усё прос­та».

12.30 Дра­ма «У па­чат­ку слаў­ных спраў».

14.45 Ка­ме­дыя «Шчас­лі­вы ка­нец».

16.35 Тра­гі­ка­ме­дыя «За­кры­тыя пра­сто­ры».

18.20 Ка­ме­дыя «Май­скі дождж».

20.00 Ка­ме­дыя «Са­мка».

21.40 Ка­ме­дыя «Атам­ны Іван».

23.30 Ме­лад­ра­ма «Бе­лая су­кен­ка».

1.10 Дра­ма «Па­ляў­ні­чы».

3.20 Дра­ма «Хлоп­цы».

 

National Geografic

5.00, 10.00, 19.00, 0.00, 3.00 Гуль­ні ро­зу­му.

6.00, 16.00 Дзі­кі ту­нец.

7.00 Ня­ўлоў­ная ра­са­ма­ха.

8.00, 13.00 Між­на­род­ны аэ­ра­порт Ду­бай.

9.00, 14.00 Ліх­ту­гі за мя­жой.

11.00 Мес­ца жы­хар­ства — Марс.

12.00 Ра­бі стаў­кі і ўзры­вай.

15.00 Ма­ма ка­ба­ноў.

17.00, 2.00 Вы­ра­та­валь­ны атрад.

18.00 Па­кі­ну­тыя.

22.00 Мал­па­ча­ла­век.

23.00 Ту­рэм­ныя цяж­кас­ці.

 

Discovery

7.00, 16.25 За­ла­тая лi­ха­ман­ка.

7.50, 12.20, 3.05 Муж­чы­на, жан­чы­на, пры­ро­да.

8.40, 20.35 Як гэ­та ўстро­е­на?

9.10, 20.05, 4.45 Як гэ­та зроб­ле­на?

9.35 Бруд­ныя гро­шы.

10.30, 0.00 Са­мае страш­нае.

11.25, 3.55 Раз­бу­раль­нi­кi ле­генд.

13.15, 0.55 Top Gear.

14.10, 6.05 Ма­хi­на­та­ры.

15.05 Пя­тая пе­ра­да­ча.

15.30, 5.10 Хлоп­цы з гар­ма­та­мi.

17.20, 22.00 Па­ляў­нi­чыя на скла­ды.

18.15 Бе­ар Грылс: па сля­дах тых, хто вы­жыў.

19.10 Пра­вi­лы па­за­да­рож­на­га ру­ху.

21.00 Ды­ле­ры.

23.00 Скар­ба­шу­каль­нi­кi Аме­ры­кi.

1.50 Ма­фiя амi­шаў.

2.40 Ма­лан­ка­выя ка­та­стро­фы.

 

 

 

 

 

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як дзейнічалі партызаны ва Усакінскім лесе на Клічаўшчыне

Як дзейнічалі партызаны ва Усакінскім лесе на Клічаўшчыне

Піша сын аднаго з партызан Генадзь Сахрай.

Грамадства

Чаму ў старасці псуецца характар, з'яўляюцца бяссонніца і трывожнасць

Чаму ў старасці псуецца характар, з'яўляюцца бяссонніца і трывожнасць

Аб праблемах старэння і тым, як заўважыць і, магчыма, прадухіліць розныя псіхалагічныя захворванні ў пажылых, мы паразмаўлялі з урачом-псіхатэрапеўтам Гарадскога клінічнага псіхіятрычнага дыспансера Марынай Шчаслянок.

Грамадства

«Беларусь у маіх вачах». Блогер Паліна Амяльянчык адкрывае цікавыя факты з гісторыі роднага краю

«Беларусь у маіх вачах». Блогер Паліна Амяльянчык адкрывае цікавыя факты з гісторыі роднага краю

Акрамя фотаздымкаў храмаў і руін былых сядзіб, практычна кожны пост Паліны суправаджаецца яркімі біяграфіямі землякоў. 

Грамадства

Канфуцый «прапісаўся» ў Мінску. Гутарым з дырэктарам Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ, былым паслом Беларусі ў Кітаі Анатолем Тозікам

Канфуцый «прапісаўся» ў Мінску. Гутарым з дырэктарам Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ, былым паслом Беларусі ў Кітаі Анатолем Тозікам

20 студзеня Беларусь і Кітай адзначаюць 29-ю гадавіну ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж нашымі краінамі.