Вы тут

14 лістапада


1812 год — на­ра­дзіў­ся (вёс­ка Кро­шын, ця­пер Ба­ра­на­віц­кі ра­ён) Паў­люк Баг­рым (Па­вел Во­сі­па­віч Баг­рым), бе­ла­рус­кі па­эт. За рас­паў­сюдж­ван­не ан­ты­пры­гон­ніц­кіх вер­шаў быў зда­дзе­ны ў рэ­кру­ты (праў­да, гэ­та да­ку­мен­таль­на не па­цвер­джа­на). Пра­ца­ваў у Кро­шы­не ка­ва­лём. Да на­шых дзён за­ха­ва­ў­ся толь­кі адзін верш — «Зай­грай, зай­грай, хлоп­ча ма­лы», шэ­дэўр бе­ла­рус­кай лі­ры­кі ХІХ ст. У Кро­шын­скім кас­цё­ле за­хоў­ва­ец­ца ме­та­ліч­ная жы­ран­до­ля ра­бо­ты Баг­ры­ма — узор мас­тац­ка­га ка­ван­ня. Па­мёр у 1891 го­дзе. У 1985-м у Кра­шы­не ад­кры­ты му­зей на­род­на­га мас­тац­тва і ра­мёст­ваў імя Баг­ры­ма.

134710_640

1840 год — на­ра­дзіў­ся сла­ву­ты фран­цуз­скі жы­ва­пі­сец Клод Ма­нэ. Ка­лі ка­жуць, што ім­прэ­сі­я­ніс­ты ўме­лі за­ха­ваць «мо­мант ня­спын­на­га ру­ху жыц­ця», то, перш за ўсё, ма­юць на ўва­зе кар­ці­ну Ма­нэ «Буль­вар Ка­пу­цы­нак у Па­ры­жы». Ад­нак гэ­тая кар­ці­на, па­ка­за­ная на Пер­шай вы­ста­ве ім­прэ­сі­я­ніс­таў, ста­ла ад­ной з тых, якія вы­клі­ка­лі най­больш на­сме­шак і на­па­дак пуб­лі­кі і прэ­сы.

1933 год — на­ра­дзіў­ся (вёс­ка Ніў­кі Ча­чэр­ска­га ра­ё­на) Вац­лаў Юль­я­на­віч Мінь­ко, бе­ла­рус­кі ву­чо­ны ў га­лі­не геа­дэз­іі, док­тар тэх­ніч­ных на­вук (1993). Аў­тар на­ву­ко­вых прац па геа­дэз­іі і фо­та­та­па­гра­фіі.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Магілёўскі прадпрымальнік — пра вытворчасць на перыферыі і адказнасць перад сабой і людзьмі

Магілёўскі прадпрымальнік — пра вытворчасць на перыферыі і адказнасць перад сабой і людзьмі

Сідаравічы — невялікі аграгарадок паміж Магілёвам і Быхавам. Менавіта тут знаходзіцца вядомая ў Магілёўскім раёне фермерская гаспадарка Сяргея Куцанава.

Грамадства

Ігар Карпенка: Адукацыя — гарант сацыяльнай стабільнасці ў грамадстве

Ігар Карпенка: Адукацыя — гарант сацыяльнай стабільнасці ў грамадстве

Аб прыярытэтах у адукацыі, вопыце работы ва ўмовах пандэміі каранавіруса і ідэалагічным складніку ў выхаванні мы задалі пытанні міністру адукацыі нашай краіны Ігару Карпенку.

Жыллё

Пажылыя людзі не могуць пераехаць з аварыйнага жылля у нармальнае. Чаму?

Пажылыя людзі не могуць пераехаць з аварыйнага жылля у нармальнае. Чаму?

Дом №76 па вул. Валгаградскай у Мінску быў прызнаны аварыйным яшчэ ў нулявых.

Грамадства

Cтаршыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў Андрэй Бугроў пра тое, як будзе развівацца сталіца

Cтаршыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў Андрэй Бугроў пра тое, як будзе развівацца сталіца

На VІ Усебеларускім народным сходзе тэме развіцця Мінска на наступныя пяць гадоў было аддадзена шмат увагі.