Вы тут

Спачатку — эканомiка. І са­цы­яль­ная аба­ро­на


Па­ла­та прад­стаў­ні­коў вы­зна­чы­ла па­ра­дак раз­гля­ду за­ко­на­пра­ек­таў, якія па­сту­пі­лі ў пар­ла­мент.

За 2 ме­ся­цы да па­чат­ку вяс­но­вай се­сіі На­цы­я­наль­на­га схо­ду на раз­гля­дзе па­ста­ян­ных ка­мі­сій ніж­няй па­ла­ты зна­хо­дзіц­ца 47 за­ко­на­пра­ек­таў. У гра­фік іх пад­рых­тоў­кі для раз­гля­ду на се­сіі ўклю­ча­на 38 пы­тан­няў, у тым лі­ку 16 за­ко­на­пра­ек­таў у пер­шым чы­тан­ні і 20 — у дру­гім. Да па­чат­ку кра­са­ві­ка гэ­тыя ліч­бы мо­гуць змя­ніц­ца, па­пя­рэдж­ва­юць за­ка­на­даў­цы, бо гра­фік не з'яў­ля­ец­ца кан­чат­ко­вым.

— Гэ­ты год для пар­ла­мен­та­ры­яў бу­дзе вель­мі на­пру­жа­ным, — па­пя­рэ­дзіў ка­лег на Са­ве­це Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў яе Стар­шы­ня Ула­дзі­мір АНД­РЭЙ­ЧАН­КА. — Пра што свед­чыць ня­прос­ты ха­рак­тар за­дач, якія ста­яць пе­рад эка­но­мі­кай кра­і­ны. У вы­ра­шаль­ную фа­зу ўва­хо­дзіць ма­дэр­ні­за­цыя прад­пры­ем­стваў, ам­бі­цый­ныя пла­ны па на­рошч­ван­ні экс­парт­на­га па­тэн­цы­я­лу, ча­кае вя­лі­кая пра­ца па ства­рэн­ні Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за.

Вы­ні­кі пер­ша­га го­да ра­бо­ты дэ­пу­тац­ка­га кор­пу­са пя­та­га склі­кан­ня да­зва­ля­юць раз­ліч­ваць на тое, што і на­да­лей бе­ла­рус­кі пар­ла­мент бу­дзе пра­ца­ваць эфек­тыў­на, лі­чыць спі­кер ніж­няй па­ла­ты. Са 180 пры­ня­тых на пра­ця­гу 2013 го­да за­ко­на­пра­ек­таў 113 ужо ста­лі за­ко­на­мі.

Ле­тась мно­гія з пра­па­ноў дэ­пу­та­таў ад­нос­на бюд­жэт­на­га па­ке­та за­ко­на­пра­ек­таў (уся­го та­кіх пра­па­ноў бы­ло больш за 100) бы­лі ўлі­ча­ны ўра­дам.

— Як ба­чым, Са­вет Мі­ніст­раў га­то­вы да кан­струк­тыў­на­га су­пра­цоў­ніц­тва, — за­ўва­жыў Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка, — і з на­ша­га бо­ку па­він­ны быць пад­рых­та­ва­ны сур'­ёз­ныя, рэ­аль­ныя, аб­грун­та­ва­ныя пра­па­но­вы да пра­ек­та бюд­жэ­ту на 2015 год, ра­бо­та над якім рас­пач­нец­ца ўжо ў маі. Пры гэ­тым у ра­бо­це над бюд­жэт­ным па­ке­там па­він­ны ўзяць удзел не толь­кі про­філь­ная ка­мі­сія, але і ўвесь дэ­пу­тац­кі кор­пус.

Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка за­клі­каў пар­ла­мен­та­ры­яў шы­рэй пры­цяг­ваць да пра­цы над за­ко­на­пра­ек­та­мі ву­чо­ных, прак­ты­каў, кі­раў­ні­коў прад­пры­ем­стваў, прад­стаў­ні­коў гра­мад­скас­ці. Па яго да­ру­чэн­ні пад­рых­та­ва­ны пра­ект па­гад­нен­ня аб су­пра­цоў­ніц­тве Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў з Бе­ла­рус­кім дзяр­жаў­ным уні­вер­сі­тэ­там, які пла­ну­ец­ца пад­пі­саць у блі­жэй­шы час.

— Яго рэа­лі­за­цыя за­кла­дзе асно­ву на­ву­ко­ва­га за­бес­пя­чэн­ня на­шай дзей­нас­ці, уклю­ча­ю­чы на­ву­ко­вую экс­пер­ты­зу пра­ек­таў, і, як вы­нік, па­вы­сіць якасць за­ко­наў, якія пры­ма­юц­ца на­мі, — лі­чыць Стар­шы­ня Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў.

Яшчэ ад­на за­ўва­га кі­раў­ні­ка Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў да­ты­чы­ла­ся ак­тыў­нас­ці дэ­пу­та­таў у рэа­лі­за­цыі пра­ва за­ка­на­даў­чай іні­цы­я­ты­вы. «На­шы пра­па­но­вы на 2015 год па­він­ны быць аб­грун­та­ва­ныя, ар­гу­мен­та­ва­ныя і, па маг­чы­мас­ці, уз­год­не­ныя з про­філь­ны­мі мі­ніс­тэр­ства­мі, — ска­заў Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка. — У гэ­тым вы­пад­ку іх бу­дзе пра­сцей ад­стой­ваць пры за­цвяр­джэн­ні пла­на».

Ка­жу­чы пра ро­лю пар­ла­мен­та ў між­на­род­най дзей­нас­ці дзяр­жа­вы, Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка ад­зна­чыў доб­рыя вы­ні­кі мі­ну­ла­га го­да і вы­ка­заў не­за­да­во­ле­насць пэў­ным за­ціш­шам у гэ­тай сфе­ры апош­нім ча­сам.

— Зні­жаць тэмп ні ў якім ра­зе нель­га, — ска­заў ён. — У апош­нія ме­ся­цы знач­на па­шы­ра­ла­ся сет­ка дып­ла­ма­тыч­най пры­сут­нас­ці Бе­ла­ру­сі ў дзяр­жа­вах аф­ры­кан­ска­га кан­ты­нен­та. Ду­маю, гэ­та вель­мі сур'­ёз­ная на­го­да вы­ву­чыць маг­чы­мас­ці раз­віц­ця пар­ла­менц­кіх су­вя­зяў з аф­ры­кан­скі­мі дзяр­жа­ва­мі, у тым лі­ку ўста­ля­ван­ня кан­так­таў з пан­аф­ры­кан­скім пар­ла­мен­там, як гэ­та мы па­чы­на­ем ра­біць у да­чы­нен­ні да Ла­ці­на­а­ме­ры­кан­ска­га пар­ла­мен­та.

У ра­бо­це дэ­пу­та­таў у вы­бар­чых акру­гах на пер­шы план Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка па­ста­віў са­дзей­ні­чан­не мяс­цо­вым ор­га­нам ула­ды ў пра­вя­дзен­ні шчы­рых, ад­кры­тых, дэ­ма­кра­тыч­ных вы­ба­раў.

— У пер­шую чар­гу трэ­ба пра­ца­ваць з людзь­мі, тлу­ма­чыць ім важ­насць удзе­лу ў вы­бар­чай кам­па­ніі, да­па­ма­гаць ім вы­ра­шаць праб­ле­мы, — ска­заў Ула­дзі­мір Анд­рэй­чан­ка. — Маг­чы­ма, не заў­сё­ды ў дэ­пу­та­таў, ды і ў мяс­цо­вых ор­га­наў ула­ды, ёсць да­стат­ко­выя рэ­сур­сы для вы­ра­шэн­ня праб­лем на­сель­ніц­тва рэ­гі­ё­наў — гэ­та, без­умоў­на, асоб­нае пы­тан­не. Але ні ў якім ра­зе нель­га да­пус­каць абы­яка­ва­га стаў­лен­ня да лю­дзей... Аку­му­люй­це, аб­агуль­няй­це пра­па­но­вы вы­бар­шчы­каў, аб­мяр­коў­вай­це іх у ка­мі­сі­ях, вы­нось­це на ўзро­вень мі­ніс­тэр­стваў, ура­да, Ад­мі­ніст­ра­цыі Прэ­зі­дэн­та. Гэ­та тое, што ча­кае ад нас і кі­раў­ніц­тва кра­і­ны.

Стар­шы­ня Па­ста­ян­най ка­мі­сіі Па­ла­ты прад­стаў­ні­коў па дзяр­жаў­ным бу­даў­ніц­тве, мяс­цо­вым са­ма­кі­ра­ван­ні і рэг­ла­мен­це Ге­надзь ГРЫЦ­КЕ­ВІЧ

ся­род пер­ша­чар­го­вых на­зваў за­ко­на­пра­ек­ты, якія да­ты­чац­ца эка­на­міч­ных ад­но­сін, ма­дэр­ні­за­цыі эка­но­мі­кі: па­праў­кі ў За­ко­ны «Аб пры­ва­ты­за­цыі дзяр­жаў­най улас­нас­ці і пе­ра­ўтва­рэн­ні дзяр­жаў­ных уні­тар­ных прад­пры­ем­стваў у ад­кры­тыя ак­цы­я­нер­ныя та­ва­рыст­вы», «Аб цэ­на­ўтва­рэн­ні», шэ­раг да­ку­мен­таў, якія ты­чац­ца транс­парт­най га­лі­ны.

У са­цы­яль­най сфе­ры дэ­пу­та­ты пла­ну­юць у кра­са­ві­ку — чэр­ве­ні раз­гле­дзець ка­рэк­ці­роў­кі ў за­ко­ны па пы­тан­нях пен­сій­на­га за­бес­пя­чэн­ня, мі­ні­маль­на­га за­роб­ку, вы­зна­чэн­ня мі­ні­маль­на­га пра­жыт­ко­ва­га мі­ні­му­му.

Сё­ле­та дэ­пу­та­ты ў тым лі­ку на­ме­ра­ны вы­сту­піць з за­ка­на­даў­чай іні­цы­я­ты­вай аб змя­нен­нях і да­паў­нен­нях у за­кон «Аб На­цы­я­наль­ным схо­дзе Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь».

Воль­га МЯДЗ­ВЕ­ДЗЕ­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прыёмная кампанія: хто штурмаваў ВНУ? Рэкорды і антырэкорды

Прыёмная кампанія: хто штурмаваў ВНУ? Рэкорды і антырэкорды

У БДУ 82 % залічаных на першы курс набралі 300 балаў і больш.

Калейдаскоп

Склад для дачніка. Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму

Склад для дачніка. Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму

Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму.