Вы тут

Пачні дзень з... кефіру, або Штрыхі да партрэта прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Мазырскія малочныя прадукты»


Якасць та­ва­ру — леп­шая рэ­кла­ма

Коль­кі ні да­во­дзі­ла­ся на­вед­ваць па­віль­ён № 10 пры­ват­на­га ўні­тар­на­га прад­пры­ем­ства «Ма­зыр­скія ма­лоч­ныя пра­дук­ты», што зна­хо­дзіц­ца на Цэнт­раль­ным рын­ку ў Го­ме­лі, заў­сё­ды ба­чы­лі там па­куп­ні­коў: чар­га з са­май ра­ні­цы ледзь не да абе­да, ды ня­ма­ла іх і пад ка­нец пра­цоў­на­га дня. Та­кое ўра­жан­не, што па­віль­ён ні­ко­лі не пус­туе. Вы­ра­шы­лі па­ці­ка­віц­ца ў пра­даў­шчы­цы Але­ны Са­сні­ной, у чым тут спра­ва, і ў ад­каз па­чу­лі: «Вы лепш са­мі спы­тай­це ў па­куп­ні­коў аб гэ­тым, бо я — прад­стаў­ні­ца, як га­во­рыц­ца, за­ці­каў­ле­на­га бо­ку і ма­гу быць не­аб'­ек­тыў­най».

11-2

Што ж, па­ра­да слуш­ная. Пер­шай нам на во­чы тра­пі­ла пен­сі­я­нер­ка Ва­лян­ці­на Ва­сіль­еў­на Жа­лез­ня­ко­ва, што жы­ве на ву­лі­цы Кар­по­ві­ча. Яна ака­за­ла­ся жан­чы­най га­вар­кой і па­ве­да­мі­ла, што шмат га­доў з'яў­ля­ец­ца па­ста­ян­най на­вед­валь­ні­цай па­віль­ё­на, які за­да­валь­няе яе ва ўсім. Асар­ты­мент та­ва­раў вель­мі шы­ро­кі, вет­лі­вас­ці пра­даў­шчы­цам не зай­маць. Ма­лай­цы, ад­ным сло­вам. Ня­хай у іх ву­чац­ца ін­шыя ганд­ля­ры.

Гу­та­рым з Ан­жэ­лай Ве­ра­ме­е­вай, якая жы­ве по­бач з рын­кам і так­са­ма не жа­дае мя­няць па­віль­ён на ін­шую ганд­лё­вую кроп­ку. Ве­да­е­це, ска­за­ла яна, пра­даў­шчы­цы ад­пус­ка­юць та­вар не моўч­кі, а ста­ра­юц­ца ра­біць ней­кія ка­мен­та­рыі да іх: які­мі, на­прык­лад, ка­рыс­ны­мі якас­ця­мі яны ва­ло­да­юць, з чым лепш спа­жы­ваць. Ад­ным з га­лоў­ных пры­ця­галь­ных фак­та­раў з'яў­ля­юц­ца і пры­маль­ныя цэ­ны на пра­дук­цыю прад­пры­ем­ства.

Ка­лі ўра­жан­ні гэ­тых дзвюх жан­чын мы пе­рад­алі Але­не Са­сні­ной, яна не ўтой­ва­ла свай­го за­да­валь­нен­ня і па­ве­да­мі­ла, што ў па­віль­ё­не пра­цуе ўжо вось­мы год з на­пар­ні­цай На­тал­ляй Ку­га­е­вай, што асар­ты­мент та­ва­раў тут, не пе­ра­боль­шва­ю­чы, да 60 — 70 най­мен­няў і яны не толь­кі вы­твор­час­ці «Ма­зыр­скіх ма­лоч­ных пра­дук­таў», але і ін­шых прад­пры­ем­стваў ма­лоч­най га­лі­ны рэс­пуб­лі­кі: з Го­ме­ля, Ра­га­чо­ва, Глы­бо­ка­га. Вось ня­даў­на па­ча­ла­ся па­стаў­ка сю­ды ма­ро­зі­ва з Лі­ды, пры­чым аж­но ся­мі ві­даў.

...Мы раз­маў­ля­ем з на­чаль­ні­кам ад­дзе­ла збы­ту прад­пры­ем­ства Іры­най Да­шке­віч і намеснікам дырэктара па ідэалогіі, кадрах і быце Ганнай Зданевіч, якія іс­тот­на да­поў­ні­лі вышэйназваны аповед. Дык вось, сказалі яны, у фірменнай гандлёвай сетцы 16 аб'­ек­таў: ма­га­зі­ны, па­віль­ё­ны, кі­ёс­кі ў Го­ме­лі, Ма­зы­ры, Пет­ры­ка­ве, Вет­цы. Чым яна зруч­ная і вы­гад­ная прад­пры­ем­ству? Ды тым, што гэ­та чыс­тыя гро­шы, якія не трэ­ба ча­каць (а зда­ра­ец­ца, што і доў­га), ска­жам, ад ма­га­зі­наў, што на­ле­жаць сіс­тэ­ме спа­жы­вец­кай ка­а­пе­ра­цыі. А так: сён­ня ад­да­лі пра­дук­цыю ў про­даж і сён­ня ж атры­ма­лі вы­руч­ку. У фір­мен­ным ганд­лі па­куп­нік, як па­каз­вае прак­ты­ка, хут­чэй да­вед­ва­ец­ца пра на­він­кі: прый­шоў па ма­ла­ко ці смя­та­ну, уба­чыў та­вар, які ра­ней не пра­да­ваў­ся, за­ці­ка­віў­ся ім, рас­пы­таў, ку­піў, па­каш­та­ваў гэ­тую сма­ка­ту, па­ра­іў су­се­ду...

А на­огул пра­дук­цыя ма­зы­ран рэа­лі­зу­ец­ца на ўнут­ра­ным рын­ку па ўсёй рэс­пуб­лі­цы, уклю­ча­ю­чы го­рад Мінск. Га­лоў­ная ж за­да­ча — за­да­во­ліць па­куп­ні­коў Ма­зыр­ска­га, Ель­ска­га і На­раў­лян­ска­га ра­ё­наў, сель­гас­прад­пры­ем­ствы якіх з'яў­ля­юц­ца сы­ра­він­най ба­зай «Ма­зыр­скіх ма­лоч­ных пра­дук­таў». Унут­ра­ны ры­нак, воб­раз­на ка­жу­чы, «па­глы­нае» 30 пра­цэн­таў пра­дук­цыі кам­бі­на­та, а 70 пра­цэн­таў (гэ­тую ліч­бу Іры­на Вік­та­раў­на на­зва­ла не­як уз­вы­ша­на) ад­праў­ля­ец­ца за ме­жы кра­і­ны. Боль­шая част­ка яе, вя­до­ма ж, ідзе ў Ра­сій­скую Фе­дэ­ра­цыю. У асноў­ным гэ­та ма­ла­ко, ке­фір, смя­та­на, тва­рог. Апош­нім ча­сам ак­ты­ві­за­ва­лі­ся ганд­лё­выя су­вя­зі з Укра­і­най, якія знач­на па­шы­ры­лі­ся. Су­се­дзям так спа­да­ба­ла­ся пра­дук­цыя ма­зы­ран, што жур­на­ліс­ты гэ­тай кра­і­ны па­ста­ві­лі якасць яе ў ін­тэр­нэ­це на ад­ну пры­ступ­ку з якас­цю та­ва­раў та­кіх гі­ган­таў ма­лоч­най га­лі­ны, як «Са­вуш­каў пра­дукт» і «Ба­бу­лін гла­дыш».

4

Та­кая ацэн­ка, вя­до­ма ж, ро­біць го­нар ма­зы­ра­нам і да мно­га­га іх аба­вяз­вае. Ве­да­юць пра­дук­цыю «Ма­зыр­скіх ма­лоч­ных пра­дук­таў» так­са­ма і ў Ка­зах­ста­не, дзе ў ліс­та­па­дзе мі­ну­ла­га го­да пра­хо­дзі­ла пра­фе­сі­я­наль­ная дэ­гус­та­цыя «Леп­шы пра­дукт World Food Kazahstan». Там ма­ла­ко стэ­ры­лі­за­ва­нае тлус­тас­цю 3,2 пра­цэн­та бы­ло ўда­сто­е­на за­ла­то­га ме­да­ля.

— А што вы не на­зы­ва­е­це ЗША, Гер­ма­нію, Поль­шчу, Сін­га­пур, ін­шыя кра­і­ны, якія за­куп­ля­юць ваш ка­зе­ін тэх­ніч­ны?

— Сён­ня, вы­твор­часць яго спы­не­на з эка­на­міч­ных мер­ка­ван­няў.

— Зга­дзі­це­ся, Іры­на Вік­та­раў­на, каб пра­даць та­вар, трэ­ба яго рэ­кла­ма­ваць, каб лю­дзі ве­да­лі, што ён уяў­ляе са­бой...

— Зра­зу­ме­ла вас і спра­чац­ца не бу­ду. Асаб­лі­ва гэ­та да­ты­чыць на­ві­нак. Та­му тры­ма­ем цес­ную су­вязь са срод­ка­мі ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, пра­во­дзім дэ­гус­та­цыі пра­дук­цыі, удзель­ні­ча­ем у кір­ма­шах, кон­кур­сах і вы­ста­вах, пры­ма­ем да ве­да­ма за­ўва­гі і па­жа­дан­ні па­куп­ні­коў. Асаб­лі­вую ўва­гу на­да­ём ды­зай­ну ўпа­коў­кі, бо яр­кая, су­час­ная ўпа­коў­ка — гэ­та, перш за ўсё, па­ва­га да па­куп­ні­ка.

— Ка­ра­цей ка­жу­чы, пра­цу­е­це па мар­ке­тын­га­вым пла­не?

— Ме­на­ві­та так. Для гэ­та­га за­цвяр­джа­ем на кож­ны год бюд­жэт, у якім пра­ду­гледж­ва­ем усе рас­хо­ды на ўка­за­ныя ме­ра­пры­ем­ствы.

8

«Зда­роўе лю­дзей — наш кло­пат!»

Сён­ня ПУП «Ма­зыр­скія ма­лоч­ныя пра­дук­ты» — су­час­нае прад­пры­ем­ства, пра­дук­цыя яко­га вя­до­ма пад ганд­лё­вай мар­кай «Вя­сёл­ка сма­ку» («Ра­ду­га вку­са»). Яна ка­рыс­та­ец­ца по­пы­там, які па­ста­ян­на рас­це, і за­слу­жа­ным пры­знан­нем спа­жыў­цоў не толь­кі ў Бе­ла­ру­сі, але і за яе ме­жа­мі. «Ра­ду­гу вку­са» ве­да­юць і цэ­няць у Ра­сіі, ва Укра­і­не. Але, не спы­ня­ю­чы­ся на да­сяг­ну­тым і ўліч­ва­ю­чы за­па­тра­ба­ван­ні рын­ку, прад­пры­ем­ства рас­пра­ца­ва­ла но­вую лі­ней­ку смач­ных і ка­рыс­ных пра­дук­таў пад ганд­лё­вай мар­кай («Кре­пость здо­ровья») «Моц здароўя», якія ўзба­га­ча­ны бі­фі­да­бак­тэ­ры­я­мі.

— Сён­ня, — апа­вя­дае ды­рэк­тар прад­пры­ем­ства Га­лі­на Ку­дзі­на, — асар­ты­мент на­шай пра­дук­цыі на­ліч­вае больш за 70 най­мен­няў: ма­ла­ко роз­най тлус­тас­ці, кіс­ла­ма­лоч­ныя пра­дук­ты, смя­та­на, вярш­кі, тва­рог і тва­рож­ныя вы­ра­бы, мас­ла сме­тан­ко­вае 72,5-пра­цэнт­най тлус­тас­ці, ма­ро­зі­ва, а так­са­ма пра­дук­ты дзі­ця­ча­га хар­ча­ван­ня (тва­рог, тва­рож­ныя дэ­сер­ты, ёгур­ты, кіс­ла­ма­лоч­ныя пра­дук­ты). Што­год мы ўка­ра­ня­ем у вы­твор­часць но­выя ві­ды пра­дук­цыі. Уся яна вы­раб­ля­ец­ца з на­ту­раль­на­га ма­ла­ка. Мы пра­цу­ем для лю­дзей. Іх зда­роўе — наш кло­пат!

У доб­рым рыт­ме і рэн­та­бель­на

— Га­лі­на Мі­хай­лаў­на, ці за­да­во­ле­ны вы вы­ні­ка­мі ра­бо­ты за мі­ну­лы год?

— Прад­пры­ем­ства спра­ца­ва­ла рэн­та­бель­на, мы па­вя­лі­чы­лі экс­парт­ныя ад­праў­кі, па­шы­ры­лі асар­ты­мент та­ва­раў, на 40 пра­цэн­таў аб­на­ві­лі вы­пуск пра­дук­цыі. На­шы спе­цы­я­ліс­ты па­ста­ян­на ад­соч­ва­лі і ад­соч­ва­юць кан'­юнк­ту­ру рын­ку, кант­ра­лю­юць на­він­кі, якія не­дзе з'яў­ля­юц­ца, і ста­ра­юц­ца іх ука­ра­ніць у вы­твор­часць. І, ба­дай, са­мае га­лоў­нае: на роз­ных вы­ста­вах, кір­ма­шах, кон­кур­сах мы атры­ма­лі цэ­лы рос­сып уз­на­га­род, а ад спа­жыў­цоў на­шай пра­дук­цыі па­чу­лі ня­ма­ла па­дзяк.

6-1

Толь­кі на­пе­рад

— Ёсць упэў­не­насць, што і сё­ле­та пра­цоў­ны на­пал ва­ша­га ка­лек­ты­ву бу­дзе та­кім вы­со­кім, ці не?

— У на­ро­дзе ка­жуць: маў­ляў, ка­лі ўзяў­ся за гуж, то трэ­ба цяг­нуць воз. Бу­дзем пра­цяг­ваць тра­ды­цыю, ста­рац­ца, па­мя­та­ю­чы, якая сён­ня кан­ку­рэн­цыя, што спы­няц­ца на да­сяг­ну­тым нель­га, бо мо­жаш за­стац­ца зза­ду «па­ра­во­за». Пе­рад ка­лек­ты­вам сё­ле­та ста­яць вель­мі важ­ныя за­да­чы па да­лей­шым па­шы­рэн­ні асар­ты­мен­ту пра­дук­цыі і рэ­кан­струк­цыі вы­твор­час­ці для ап­ты­маль­най ра­бо­ты дзе­ю­ча­га аб­ста­ля­ван­ня і ме­ха­ніз­маў. Для гэ­та­га нам трэ­ба за­кон­чыць план ма­дэр­ні­за­цыі, які ўклю­чае ча­ты­ры асноў­ныя эта­пы: учас­так па суш­цы ма­ла­ка, тва­рож­ная лі­нія, рэ­кан­струк­цыя амі­яч­на-ха­ла­дзіль­най уста­ноў­кі і ма­дэр­ні­за­цыя цэ­ха дзі­ця­ча­га хар­ча­ван­ня. Усе яны ма­юць для прад­пры­ем­ства вель­мі важ­нае зна­чэн­не.

— Чым усё ж вы­клі­ка­на та­кая маш­таб­насць ра­бот?

— Гэ­та­му не­каль­кі пры­чын. На­шы сы­ра­він­ныя зо­ны (а гэ­та сель­гас­прад­пры­ем­ствы Ма­зыр­ска­га, Ель­ска­га і На­раў­лян­ска­га ра­ё­наў) ак­тыў­на вя­дуць бу­даў­ніц­тва но­вых фер­маў, дзе пра­ду­гле­джа­на па­ве­лі­чэн­не дой­на­га стат­ка і, як вы­нік гэ­та­га, ча­ка­ец­ца знач­на боль­шае па­ступ­лен­не ма­ла­ка для пе­ра­пра­цоў­кі. На­прык­лад, толь­кі адзін Ма­зыр­скі ра­ён што­год дае пры­рост ма­ла­ка да 110 пра­цэн­таў, ды не спяць у шап­ку ў На­роў­лі і Ель­ску. На­прык­лад, ка­лі за­раз мы пе­ра­пра­цоў­ва­ем за су­ткі 180 тон ма­ла­ка, а ў лет­ні пе­ры­яд — 220, то ў якую ліч­бу вы­льюц­ца гэ­тыя то­ны, ка­лі фер­мы ўвой­дуць у строй у блі­жэй­шыя пяць га­доў? Та­му мы і вы­му­ша­ны ўма­цоў­ваць свае вы­твор­чыя «мус­ку­лы», каб не ад­стаць ад па­тра­ба­ван­няў ча­су.

Апош­ні раз у нас ка­пі­таль­ная ма­дэр­ні­за­цыя і рэ­кан­струк­цыя пра­во­дзі­лі­ся ў 1988—1990 га­дах, і мы ве­да­ем, што тое ці ін­шае аб­ста­ля­ван­не, якое ра­ней лі­чы­ла­ся пра­грэ­сіў­ным, ужо ад­слу­жы­ла сваё, са­ста­рэ­ла. А ў дзве­ры на­стой­лі­ва сту­ка­юц­ца но­выя тэх­на­ло­гіі, і на па­лі­цы ма­га­зі­наў про­сяц­ца но­выя та­ва­ры, што да­спа­до­бы па­куп­ні­кам. Вось па гэ­тых пры­чы­нах мы і ўзя­лі­ся за вы­шэй­зга­да­ныя ча­ты­ры буй­ныя ін­вес­ты­цый­ныя пра­ек­ты, якія ўжо рэа­лі­зу­юц­ца. Ня­хай аб гэ­тым больш пад­ра­бяз­на рас­ка­жа га­лоў­ны ін­жы­нер.

7-2

Ін­вес­ты­цый­ныя пра­ек­ты

У гу­тар­ку ўклю­чыў­ся Аляк­сандр Па­та­паў, які па­ве­да­міў, што ле­тась у ін­вес­ты­цыі бы­ло на­кі­ра­ва­на 14 міль­яр­даў руб­лёў, част­ка якіх фі­нан­са­ва­ла­ся з раз­лі­ко­ва­га ра­хун­ку прад­пры­ем­ства, а дру­гая част­ка — з вы­ка­ры­стан­нем іль­гот­на­га крэ­ды­ту, які пра­да­стаў­ляў­ся ў рам­ках ад­па­вед­на­га Ука­за Прэ­зі­дэн­та кра­і­ны № 480.

Пер­шы пра­ект — гэ­та рэ­кан­струк­цыя амі­яч­на-ха­ла­дзіль­най уста­ноў­кі. Сён­ня на гэ­тым аб'­ек­це за­кан­чва­юц­ца бу­даў­ні­ча-ман­таж­ныя ра­бо­ты, а праз ме­сяц пач­нец­ца ман­таж аб­ста­ля­ван­ня (су­час­ныя ня­мец­кія ма­шы­ны) з та­кім раз­лі­кам, каб усё бы­ло за­кон­ча­на ў маі. Увод аб'­ек­та ў строй да­зво­ліць ажыц­ця­віць не­каль­кі важ­ных за­дач. Та­кіх, на­прык­лад, як змян­шэн­не вы­ка­ры­стан­ня элект­ра­энер­гіі на 38 пра­цэн­таў (эка­но­мія 1,5 міль­яр­да руб­лёў у год, што ста­ноў­ча ада­б'ец­ца на са­бе­кош­це пра­дук­цыі), аб­ме­жа­ван­не вы­ка­ры­стан­ня амі­я­ку з 15 тон да 934 (!) кі­ла­гра­маў, што, вя­до­ма, па­мен­шыць не­га­тыў­ны ўплыў на на­ва­коль­нае ася­род­дзе, у тым лі­ку зні­зіць коль­касць вы­кі­даў яго ў ат­мас­фе­ру.

Важ­насць ажыц­цяў­лен­ня дру­го­га пра­ек­та — бу­даў­ніц­тва ўчаст­ка па вы­твор­час­ці су­хо­га абяс­тлу­шча­на­га ма­ла­ка — у тым, што прад­пры­ем­ства да­гэ­туль вы­шэй­зга­да­ны пра­дукт не вы­пус­ка­ла, а ён жа ка­рыс­та­ец­ца вя­лі­кім по­пы­там за мя­жой. З уво­дам участ­ка ў экс­плу­а­та­цыю (аб­ста­ля­ван­не ўжо зман­ці­ра­ва­на) экс­парт­ныя па­стаў­кі па­він­ны па­вя­лі­чыц­ца.

«Вуз­кім» мес­цам на прад­пры­емс­те з'яў­ля­ец­ца тва­рож­ны ўчас­так, вы­твор­часць яко­га на­ла­джа­на ў роз­ных па­мяш­кан­нях трох па­вер­хаў кор­пу­са і вя­дзец­ца з вы­ка­ры­стан­нем вя­лі­кай до­лі руч­ной пра­цы. Па­доб­на на тое, што не­ўза­ба­ве з гэ­тым мы «раз­ві­та­ем­ся»: Го­мель­скі абл­вы­кан­кам вы­дзе­ліў за­вад­ча­нам 23 міль­яр­ды руб­лёў для на­быц­ця но­вай тэх­ні­кі, а бу­даў­ні­чыя ра­бо­ты прад­пры­ем­ства бу­дзе вес­ці за кошт улас­ных срод­каў. Што ча­ка­ец­ца у вы­ні­ку? Вы­пуск но­ва­га экс­пе­ры­мен­таль­на­га пра­дук­ту — тва­ра­гу буй­на­зяр­ніс­та­га прэ­мі­ум кла­са з трыц­ца­ці­су­тач­най год­нас­цю за­мест пя­ці су­так, як сён­ня. На­він­ка ж да­па­мо­жа мак­сі­маль­на аха­піць імі су­сед­нія раёны на тэ­ры­то­рыі Бе­ла­ру­сі, Ра­сіі і Укра­і­ны. Па­зі­тыў­ныя зме­ны ў вы­твор­час­ці ня­се ў са­бе і чац­вёр­ты пра­ект — ма­дэр­ні­за­цыя цэ­ха дзі­ця­ча­га хар­ча­ван­ня.

5-1 копия

Акра­мя вы­шэй­згада­на­га, на прад­пры­ем­стве вя­дуц­ца ра­бо­ты па бя­гу­чай рэ­кан­струк­цыі, якія да­ты­чаць ін­жы­нер­на­га за­бес­пя­чэн­ня. На­пе­ра­дзе — пла­ны ма­дэр­ні­за­цыі лі­ніі стэ­ры­лі­за­ва­на­га ма­ла­ка, бо ўжо сказ­ва­ец­ца фі­зіч­ны знос аб­ста­ля­ван­ня кан­ве­е­ра. У пры­ват­нас­ці, пры­ня­та ра­шэн­не аб пра­вя­дзен­ні тэн­дара па за­куп­цы за мя­жой но­ва­га вы­со­ка­пра­дук­цый­на­га аб­ста­ля­ван­ня, якое ад­на­ча­со­ва бу­дзе вы­зна­чац­ца леп­шым ды­зай­нам.

...Сё­ле­та ПУП «Ма­зыр­скія ма­лоч­ныя пра­дук­ты» бу­дзе свят­ка­ваць 70-год­дзе. Да свай­го юбі­лею ка­лек­тыў па­ды­хо­дзіць з доб­ры­мі па­каз­чы­ка­мі, упэў­не­нас­цю ў заўт­раш­нім дні, з ра­зу­мен­нем та­го, што на­пе­ра­дзе шмат ра­бо­ты, якую трэ­ба вы­кон­ваць апе­ра­тыў­на і доб­ра­сум­лен­на. Па­жа­да­ем ра­бот­ні­кам прад­пры­ем­ства ажыц­цяў­лен­ня ўсіх на­ме­ча­ных пла­наў.

ПУП «Ма­зыр­скія ма­лоч­ныя пра­дук­ты»

247760, г. Ма­зыр Го­мель­скай воб­лас­ці, вул. Пра­ле­тар­ская, 114.

Тэл./факс (8 0236) 37 74 32, 37 66 41.

Тэл. 37-74-33, 37-66-03

Эл. ад­рас: mozyrgmz@tut.by

УНП 490419919

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Iмплантацыя зубоў: цi ёсць падставы для страху i сумненняў?

Iмплантацыя зубоў: цi ёсць падставы для страху i сумненняў?

Урачы папярэджваюць: нават калi з нейкiх прычын прыйшлося выдалiць адзiн зуб, яму патрэбная замена. 

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Праўду кажуць: няма лесу без ваўка, а сяла без злодзея.

Грамадства

«Лепшы цюнінг для машын — правільны пратэктар шын»

«Лепшы цюнінг для машын — правільны пратэктар шын»

Менавіта пад такім слоганам будзе праводзіцца Рэспубліканская прафілактычная акцыя, якая ініцыяваная на нашых дарогах Дзяржаўтаінспекцыяй краіны. 

Грамадства

Зімовы асартымент. Колькі каштуюць «вітаміны» на «Лебядзіным»

Зімовы асартымент. Колькі каштуюць «вітаміны» на «Лебядзіным»

З якімі прыкметамі вы звязваеце набліжэнне зімы?