Вы тут

«Непрыватныя» праблемы пры­ват­на­га біз­не­су


Якія праб­ле­мы па­тра­бу­юць вы­ра­шэн­ня, каб па­леп­шыць экс­парт­ныя маг­чы­мас­ці пры­ват­на­га біз­не­су? Гэ­тую тэ­му аб­мер­ка­ва­лі ў Грод­не на чар­го­вым па­ся­джэн­ні рэс­пуб­лі­кан­ска­га Са­ве­та па раз­віц­ці прад­пры­маль­ніц­тва.

Стар­шы­ня рэс­пуб­лі­кан­ска­га Са­ве­та па раз­віц­ці прад­пры­маль­ніц­тва Пётр ПРА­КА­ПО­ВІЧ ад­зна­чыў, што ў апош­нія га­ды ў кра­і­не шмат зроб­ле­на ў пла­не прэ­фе­рэн­цый, удас­ка­на­лен­ня нар­ма­тыў­най ба­зы для ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су. Ад­нак яшчэ за­ста­юц­ца эле­мен­ты бю­ра­кра­тыі ў ра­бо­це ор­га­наў кі­ра­ван­ня, пе­ра­шко­ды на шля­ху раз­віц­ця пры­ват­на­га біз­не­су і яго экс­парт­на­га па­тэн­цы­я­лу. І ка­лі гэ­тыя праб­ле­мы ця­пер не вы­ра­шыць, не ўзмац­ніць свае экс­парт­ныя па­зі­цыі, то праз не­каль­кі га­доў бу­дзе ўжо поз­на: рын­кі на тэ­ры­то­рыі Мыт­на­га са­ю­за (а не­ўза­ба­ве і Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за) бу­дуць за­ня­ты ін­шы­мі.

На дум­ку за­сна­валь­ні­ка СТАА «Кон­тэ Спа» Ва­лян­ці­на БАЙ­КО,

сён­ня ні­хто ні­ко­га на рын­ках не ча­кае, і та­му, каб ажыц­цяў­ляць знеш­не­эка­на­міч­ную дзей­насць, да­во­дзіц­ца ры­зы­ка­ваць. Ка­лі не за­пла­цяць свое­ча­со­ва за ад­гру­жа­ную пра­дук­цыю — прад­пры­ем­ству за гэ­та штраф аль­бо на­ват кры­мі­наль­нае пра­сле­да­ван­не. А сён­ня праб­ле­ма­тыч­на ўклас­ці­ся ў вы­зна­ча­ны тэр­мін вяр­тан­ня ва­лют­най вы­руч­кі. Ад­тэр­мі­ноў­ка пла­ця­жу па экс­пар­це, у пры­ват­нас­ці, у Ра­сію маг­чы­ма да 90 дзён. Ад­нак ганд­лё­выя сет­кі дык­ту­юць тэр­мін 120-180 дзён плюс час на да­стаў­ку та­ва­ру. Ёсць, вя­до­ма, маг­чы­масць зва­ро­ту праз абл­вы­кан­кам у На­цы­я­наль­ны банк з прось­бай аб ад­тэр­мі­ноў­цы, але гэ­та звя­за­на з пэў­най ва­ла­кі­тай. Ды і мож­на стаць па­ру­шаль­ні­кам у вы­пад­ку, ка­лі ў та­кім да­зво­ле ад­мо­вяць.

Асаб­лі­ва скла­да­на за­ма­ца­вац­ца са сва­ёй пра­дук­цы­ях на знеш­ніх рын­ках не­вя­лі­кім прад­пры­ем­ствам. І тут сваё пля­чо ім па­він­на пад­ста­віць на­ша ўжо іс­ну­ю­чая та­ва­ра­пра­вод­ная сет­ка ў за­меж­жы, лі­чыць стар­шы­ня Мінск­ага ста­ліч­на­га са­ю­за прад­пры­маль­ні­каў і пра­ца­даў­цаў Ула­дзі­мір КА­РА­ГІН:

— Трэ­ба пра­ду­маць та­кую сіс­тэ­му, каб усе кроп­кі на­шай та­ва­ра­пра­вод­най сет­кі пра­ца­ва­лі і на гэ­тых не­вя­лі­кіх вы­твор­цаў, якія вы­раб­ля­юць неш­та га­то­вае для экс­пар­ту. Вя­до­ма, не са стра­та­мі для ся­бе, але на пры­маль­ных для та­кіх прад­пры­ем­стваў умо­вах, каб ца­на іх та­ва­ру бы­ла кан­ку­рэн­та­здоль­най.

Акра­мя та­го, Ула­дзі­мір Ка­ра­гін лі­чыць аб­сурд­най за­ба­ро­ну суб'­ек­там гас­па­да­ран­ня куп­ляць не­вя­лі­кія пар­тыі кам­плек­ту­ю­чых, сы­ра­ві­ны і ма­тэ­ры­я­лаў за на­яў­ны раз­лік:

— Да­зволь­це тое, што да­зво­ле­на тым жа ра­сій­скім прад­пры­ем­ствам. І гэ­та бу­дзе на ка­рысць на­ша­га бу­ду­ча­га экс­пар­ту.

Пры гэ­тым рэа­ліі ця­пер та­кія, што дзяр­жаў­ная пад­трым­ка ма­ло­га і ся­рэд­ня­га прад­пры­маль­ніц­тва ў пы­тан­нях знеш­не­эка­на­міч­ных су­вя­зяў прак­тыч­на ад­сут­ні­чае. На фі­нан­са­вым рын­ку на­зі­ра­ец­ца вост­ры дэ­фі­цыт эфек­тыў­ных і да­ступ­ных крэ­дыт­ных пра­грам для не­вя­лі­кіх прад­пры­ем­стваў, якія ад­па­вя­да­лі б іх рэ­аль­ным па­трэ­бам. Яны вы­му­ша­ны пра­ца­ваць ва ўмо­вах вель­мі да­ра­гіх па­зы­ко­вых срод­каў, не­спры­яль­на­га до­сту­пу да сы­ра­ві­ны, а так­са­ма над­звы­чай вы­со­кіх арэнд­ных ста­вак.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Індыкатар жаночых праблем. Чаму ў дэкальтэ галоўнае не прыгажосць, а здароўе?

Індыкатар жаночых праблем. Чаму ў дэкальтэ галоўнае не прыгажосць, а здароўе?

Часта незразумелы «шарык» можа быць, напрыклад, фібрадэномай.

Грамадства

Калі дапамога патрэбна экстранна, яе заўсёды змогуць аказаць валанцёры Чырвонага Крыжа

Калі дапамога патрэбна экстранна, яе заўсёды змогуць аказаць валанцёры Чырвонага Крыжа

Гучны гул сірэны знянацку застаў пенсіянерку Веру Васільеўну дома.