Вы тут

«Непрыватныя» праблемы пры­ват­на­га біз­не­су


Якія праб­ле­мы па­тра­бу­юць вы­ра­шэн­ня, каб па­леп­шыць экс­парт­ныя маг­чы­мас­ці пры­ват­на­га біз­не­су? Гэ­тую тэ­му аб­мер­ка­ва­лі ў Грод­не на чар­го­вым па­ся­джэн­ні рэс­пуб­лі­кан­ска­га Са­ве­та па раз­віц­ці прад­пры­маль­ніц­тва.

Стар­шы­ня рэс­пуб­лі­кан­ска­га Са­ве­та па раз­віц­ці прад­пры­маль­ніц­тва Пётр ПРА­КА­ПО­ВІЧ ад­зна­чыў, што ў апош­нія га­ды ў кра­і­не шмат зроб­ле­на ў пла­не прэ­фе­рэн­цый, удас­ка­на­лен­ня нар­ма­тыў­най ба­зы для ма­ло­га і ся­рэд­ня­га біз­не­су. Ад­нак яшчэ за­ста­юц­ца эле­мен­ты бю­ра­кра­тыі ў ра­бо­це ор­га­наў кі­ра­ван­ня, пе­ра­шко­ды на шля­ху раз­віц­ця пры­ват­на­га біз­не­су і яго экс­парт­на­га па­тэн­цы­я­лу. І ка­лі гэ­тыя праб­ле­мы ця­пер не вы­ра­шыць, не ўзмац­ніць свае экс­парт­ныя па­зі­цыі, то праз не­каль­кі га­доў бу­дзе ўжо поз­на: рын­кі на тэ­ры­то­рыі Мыт­на­га са­ю­за (а не­ўза­ба­ве і Еў­ра­зій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за) бу­дуць за­ня­ты ін­шы­мі.

На дум­ку за­сна­валь­ні­ка СТАА «Кон­тэ Спа» Ва­лян­ці­на БАЙ­КО,

сён­ня ні­хто ні­ко­га на рын­ках не ча­кае, і та­му, каб ажыц­цяў­ляць знеш­не­эка­на­міч­ную дзей­насць, да­во­дзіц­ца ры­зы­ка­ваць. Ка­лі не за­пла­цяць свое­ча­со­ва за ад­гру­жа­ную пра­дук­цыю — прад­пры­ем­ству за гэ­та штраф аль­бо на­ват кры­мі­наль­нае пра­сле­да­ван­не. А сён­ня праб­ле­ма­тыч­на ўклас­ці­ся ў вы­зна­ча­ны тэр­мін вяр­тан­ня ва­лют­най вы­руч­кі. Ад­тэр­мі­ноў­ка пла­ця­жу па экс­пар­це, у пры­ват­нас­ці, у Ра­сію маг­чы­ма да 90 дзён. Ад­нак ганд­лё­выя сет­кі дык­ту­юць тэр­мін 120-180 дзён плюс час на да­стаў­ку та­ва­ру. Ёсць, вя­до­ма, маг­чы­масць зва­ро­ту праз абл­вы­кан­кам у На­цы­я­наль­ны банк з прось­бай аб ад­тэр­мі­ноў­цы, але гэ­та звя­за­на з пэў­най ва­ла­кі­тай. Ды і мож­на стаць па­ру­шаль­ні­кам у вы­пад­ку, ка­лі ў та­кім да­зво­ле ад­мо­вяць.

Асаб­лі­ва скла­да­на за­ма­ца­вац­ца са сва­ёй пра­дук­цы­ях на знеш­ніх рын­ках не­вя­лі­кім прад­пры­ем­ствам. І тут сваё пля­чо ім па­він­на пад­ста­віць на­ша ўжо іс­ну­ю­чая та­ва­ра­пра­вод­ная сет­ка ў за­меж­жы, лі­чыць стар­шы­ня Мінск­ага ста­ліч­на­га са­ю­за прад­пры­маль­ні­каў і пра­ца­даў­цаў Ула­дзі­мір КА­РА­ГІН:

— Трэ­ба пра­ду­маць та­кую сіс­тэ­му, каб усе кроп­кі на­шай та­ва­ра­пра­вод­най сет­кі пра­ца­ва­лі і на гэ­тых не­вя­лі­кіх вы­твор­цаў, якія вы­раб­ля­юць неш­та га­то­вае для экс­пар­ту. Вя­до­ма, не са стра­та­мі для ся­бе, але на пры­маль­ных для та­кіх прад­пры­ем­стваў умо­вах, каб ца­на іх та­ва­ру бы­ла кан­ку­рэн­та­здоль­най.

Акра­мя та­го, Ула­дзі­мір Ка­ра­гін лі­чыць аб­сурд­най за­ба­ро­ну суб'­ек­там гас­па­да­ран­ня куп­ляць не­вя­лі­кія пар­тыі кам­плек­ту­ю­чых, сы­ра­ві­ны і ма­тэ­ры­я­лаў за на­яў­ны раз­лік:

— Да­зволь­це тое, што да­зво­ле­на тым жа ра­сій­скім прад­пры­ем­ствам. І гэ­та бу­дзе на ка­рысць на­ша­га бу­ду­ча­га экс­пар­ту.

Пры гэ­тым рэа­ліі ця­пер та­кія, што дзяр­жаў­ная пад­трым­ка ма­ло­га і ся­рэд­ня­га прад­пры­маль­ніц­тва ў пы­тан­нях знеш­не­эка­на­міч­ных су­вя­зяў прак­тыч­на ад­сут­ні­чае. На фі­нан­са­вым рын­ку на­зі­ра­ец­ца вост­ры дэ­фі­цыт эфек­тыў­ных і да­ступ­ных крэ­дыт­ных пра­грам для не­вя­лі­кіх прад­пры­ем­стваў, якія ад­па­вя­да­лі б іх рэ­аль­ным па­трэ­бам. Яны вы­му­ша­ны пра­ца­ваць ва ўмо­вах вель­мі да­ра­гіх па­зы­ко­вых срод­каў, не­спры­яль­на­га до­сту­пу да сы­ра­ві­ны, а так­са­ма над­звы­чай вы­со­кіх арэнд­ных ста­вак.

Ба­рыс ПРА­КОП­ЧЫК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Водар лаванды вабіць на Веткаўшчыну

Водар лаванды вабіць на Веткаўшчыну

Як выглядае «беларускі Праванс», дакладна ведаюць жыхары глыбінкі Гомельскай вобласці.

Эканоміка

«Прадам утульную кватэру, а куплю яшчэ лепшую». А пра падаткі вы не забыліся?

«Прадам утульную кватэру, а куплю яшчэ лепшую». А пра падаткі вы не забыліся?

Адна мая добрая знаёмая вырашыла палепшыць свае жыллёвыя ўмовы — прадаць сваю двухпакаёвую кватэру і купіць трохпакаёвую.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

БЛІЗНЯТЫ. Калі ёсць цікавыя ідэі, то менавіта цяпер яны будуць запатрабаваныя і нарэшце ажыццёвяцца. Тыдзень прынясе знаёмствы з новымі людзьмі, спатканні, вандроўкі і шмат яркіх уражанняў. Асабістае жыццё рэзка зменіцца, прычым менавіта так, як вы марылі. Вы больш не будзеце самотныя, сітуацыя вырашыцца на вашу карысць.

Грамадства

Ці варта засцерагацца ад вяртання анамальнай спякоты? Дзмітрый Рабаў расказаў пра надвор’е на астатнюю частку лета

Ці варта засцерагацца ад вяртання анамальнай спякоты? Дзмітрый Рабаў расказаў пра надвор’е на астатнюю частку лета

«Верхавіна лета» прайшла, і ўжо мала хто памятае, што першая дэкада чэрвеня была халаднаватай і з замаразкамі.