Вы тут

«Стары свет» у фаварытах


Еў­ра пра­цяг­вае рост ад­нос­на до­ла­ра. Мож­на лі­чыць, што ЗША прай­гра­лі ад­ну з са­мых важ­ных біт­ваў — так­тыч­ную. Жорст­касць Еў­ра­пей­ска­га Цэнт­ра­бан­ка, які час­та пры­маў не­па­пу­ляр­ныя ра­шэн­ні, да­ла плён.

Яшчэ больш ці­ка­вая сі­ту­а­цыя з ра­сій­скім руб­лём. Усё но­выя і но­выя яго спро­бы вы­рвац­ца з-пад прэ­сін­гу до­ла­ра і еў­ра не пры­во­д­зяць да жа­да­ных вы­ні­каў. Зні­жэн­не, хоць і больш па­воль­нае, не спы­ня­ец­ца. Дня­мі фі­нан­са­вы ана­лі­тык Ва­дзім Ёсуб вы­ка­заў дум­ку, што РФ ня­дрэн­на бы­ло б пры­маць ад Бе­ла­ру­сі ра­сій­скія руб­лі ў раз­лі­ках за энер­га­нось­бі­ты: «Але, на жаль, па­зі­цыя Ра­сіі — пра­да­ваць энер­га­нось­бі­ты толь­кі за до­ла­ры».

І ад­нос­на бе­ла­рус­ка­га руб­ля так­са­ма наш су­сед па­тан­неў — на 4 гра­шо­выя адзін­кі (мі­нус 1,4%) да 275,5. До­лар па­да­ра­жэў на 40 руб­лёў (плюс 0,4%) да 9710. Еў­ра так­са­ма вы­рас: на 170 руб­лёў (плюс 1,3%) да 13310.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

 

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Без панікі! Што рабіць калі вы заблукалі ў лесе? Парады МНС

Без панікі! Што рабіць калі вы заблукалі ў лесе? Парады МНС

Пажылым людзям лепш хадзіць у ягады і грыбы з дарослымі дзецьмі.

Калейдаскоп

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

«I гэты чалавек застаўся жыць...» Медыкі ў беларускай літаратуры. Тэст

Кожную трэцюю нядзелю червеня адзначаецца Дзень медыцынскага работніка.