Вы тут

Пра­цу­ем ча­сам з мі­ну­сам


Cамае скла­да­нае фі­нан­са­вае ста­но­ві­шча на­зі­ра­ец­ца ў ры­ба­лоў­стве, а вось ар­га­ні­за­цыі ахо­вы зда­роўя імк­нуц­ца да са­ма­акуп­ляль­нас­ці.

Пры­нам­сі, як па­ве­да­мі­лі рэ­дак­цыі ў На­цы­я­наль­ным ста­тыс­тыч­ным ка­мі­тэ­це, ле­тась коль­касць страт­ных ар­га­ні­за­цый у на­шай кра­і­не па­вя­лі­чы­ла­ся амаль удвая.

Спе­цы­я­ліс­та­мі бы­ло пад­лі­ча­на, што па вы­ні­ках 2013 го­да страт­ны­мі бы­лі 752 ар­га­ні­за­цыі, ці 9,1% ад іх агуль­най коль­кас­ці (за 2012 — 426 ар­га­ні­за­цый, ці 5,2%). Су­ма чыс­тай стра­ты та­кіх сла­бых прад­пры­ем­стваў ле­тась скла­ла аж­но 8,8 трлн руб­лёў, або ў 2,6 ра­за больш, чым за 2012 год. Больш за ўсё страт­ных ар­га­ні­за­цый (удзель­ная ва­га да агуль­най коль­кас­ці) пры­па­дае на сфе­ру ры­ба­лоў­ства і ры­ба­вод­ства — 57,9%. У пра­мыс­ло­вас­ці до­ля прад­пры­ем­стваў, якія пра­цу­юць з мі­ну­сам, скла­дае 16,4%. На­ват па лі­ніі аб­слу­гоў­ван­ня (гас­ці­ні­цы і рэ­ста­ра­ны) бы­ло за­фік­са­ва­на 10,7% страт­ных ар­га­ні­за­цый. Уво­гу­ле ад­сут­ні­ча­юць страт­ныя струк­ту­ры ў сфе­ры фі­нан­са­вай дзей­нас­ці, а па ўста­но­вах ахо­вы зда­роўя і пра­да­стаў­лен­ня са­цы­яль­ных па­слуг удзель­ная ва­га страт­ных прад­пры­ем­стваў скла­дае толь­кі 2,2%. Асоб­на экс­пер­ты Бел­ста­та ад­зна­ча­юць, што больш за 22% ад усіх страт­ных ар­га­ні­за­цый ма­юць ста­ліч­ную «пра­піс­ку».

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Культура

Пошук вечнага жыцця

Пошук вечнага жыцця

Шмат разоў, збочыўшы з брэсцкай трасы, праязджаючы ад Міра да Карэліч, царкву на могілках каля вёскі Загор'е выхопліваеш літаральна за лічаныя секунды.

Спорт

Ірына Курачкіна заваявала серабро Алімпійскіх гульняў!

Ірына Курачкіна заваявала серабро Алімпійскіх гульняў!

 У фінале спаборніцтваў па жаночай барацьбе яна ўступіла японцы Рысака Каваі. 

Грамадства

Ацэнка дзеянняў урада і давер да апазіцыі — Мусіенка пракаментаваў вынікі сацапытання

Ацэнка дзеянняў урада і давер да апазіцыі — Мусіенка пракаментаваў вынікі сацапытання

Па заказе ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» — АНТ з 5 па 21 ліпеня Аналітычны цэнтр ЕсооМ з прыцягненнем фонду «Украінская палітыка» правёў

Палітыка

Літоўцы раскручваюць крывавую хвалю гвалту

Літоўцы раскручваюць крывавую хвалю гвалту

З беларуска-літоўскай граніцы працягваюць паступаць весткі, ад якіх проста кроў стыне ў жылах.