Вы тут

На варце міру і бяспекі роднай краіны


Да­ра­гія су­ай­чын­ні­кі!

Па­ва­жа­ныя во­і­ны і ве­тэ­ра­ны
Уз­бро­е­ных Сіл!

Сар­дэч­на він­шую вас з Днём аба­рон­цаў Ай­чы­ны і Уз­бро­е­ных Сіл Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь.

Гэ­та свя­та ста­ла са­праў­ды на­род­ным. Яно сім­ва­лі­зуе пе­ра­ем­насць па­тры­я­тыч­ных тра­ды­цый, муж­насць і сі­лу ду­ху лю­дзей у па­го­нах, якія ста­яць на вар­це мі­ру і бяс­пе­кі род­най кра­і­ны.

У гэ­тым го­дзе, ка­лі ад­зна­ча­ец­ца 70-год­дзе вы­зва­лен­ня рэс­пуб­лі­кі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх аку­пан­таў, мы ад­чу­ва­ем асаб­лі­вую ўдзяч­насць ве­тэ­ра­нам Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, якія ад­ста­я­лі на­шу не­за­леж­насць. Іх подз­віг — прык­лад для но­вых па­ка­лен­няў аба­рон­цаў Ра­дзі­мы.

Сал­да­ты і афі­цэ­ры Уз­бро­е­ных Сіл з го­на­рам пра­даў­жа­юць слаў­ныя тра­ды­цыі ге­ро­яў-вы­зва­лі­це­ляў, за­бяс­печ­ва­ю­чы су­ве­рэ­ні­тэт і тэ­ры­та­ры­яль­ную цэ­лас­насць дзяр­жа­вы.

Вы­каз­ваю шчы­рую ўдзяч­насць усім, хто ўно­сіць да­стой­ны ўклад ва ўма­ца­ван­не аба­ра­на­здоль­нас­ці Бе­ла­ру­сі.

Жа­даю вам зда­роўя, мі­ру, шчас­ця і пос­пе­хаў на служ­бе і ў пра­цы на ка­рысць Ай­чы­ны.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Выбіраем аптымальную пару года для пахудзення. Спойлер: і гэта не лета!

Выбіраем аптымальную пару года для пахудзення. Спойлер: і гэта не лета!

Жыццё ў «эпоху спажывання» — сур’ёзнае выпрабаванне для чалавека.

Эканоміка

Нашы фінансы павінны прыносіць даход. Які? Вось у чым пытанне

Нашы фінансы павінны прыносіць даход. Які? Вось у чым пытанне

Адукаваныя людзі загадзя плануюць свой паток фінансаў, размяркоўваючы іх па перспектыўных напрамках, тым самым забяспечваючы сабе нябеднае жыццё.

Культура

Мінск 1941. Як гэта было

Мінск 1941. Як гэта было

Неба пачарнела ад самалётаў.