Вы тут

Завіруха 2014: у Мінску адбыліся гонкі на сабачых запрэжках


Гон­кі на са­ба­чых за­прэж­ках до­сыць эк­за­тыч­ныя для на­ша­га рэ­гі­ё­на. Ад­нак у Бе­ла­ру­сі гэ­ты ві­до­вішч­ны від спор­ту за­ва­ёў­вае ўсё боль­шую па­пу­ляр­насць. Па­каз­чык гэ­та­га — чац­вёр­тыя між­на­род­ныя спа­бор­ніц­твы па ез­да­вым спор­це «За­ві­ру­ха 2014», якія прай­шлі на ста­ліч­най лы­жа­ро­лер­най тра­се ў Вяс­нян­цы.

Па­ка­заць сваё май­стэр­ства пры­еха­ла ка­ля 60 спарт­сме­наў з Бе­ла­ру­сі, Літ­вы, Лат­віі, Эс­то­ніі і Ра­сіі. Ня­гле­дзя­чы на не зу­сім пры­ем­нае для спа­бор­ніц­тваў на­двор'е і «жорст­кі» снег, усе спарт­сме­ны тры­ма­лі­ся да­стой­на.

Ці­ка­ва, што на «За­ві­ру­ху» пры­хо­дзі­лі цэ­лы­мі сем'­я­мі ра­зам са сва­і­мі хат­ні­мі лю­бім­ца­мі. Ар­га­ні­за­та­ры так­са­ма пра­вя­лі кон­кур­сы на са­ма­га пры­го­жа­га, са­ма­га моц­на­га і са­ма­га пя­ву­ча­га са­ба­ку. З ме­ра­пры­ем­ства гле­да­чы вяр­та­лі­ся толь­кі ў вы­дат­ным на­строі. Лю­бы ах­вот­ны мог па­гла­дзіць, аб­няць кас­ма­тых ча­ты­рох­но­гіх сяб­роў, сфа­та­гра­фа­вац­ца з імі.

IMG_5259

IMG_5270

IMG_5276IMG_5569 IMG_5289 IMG_5336 IMG_5356 IMG_5428IMG_5472IMG_5198

IMG_5576 IMG_5579 IMG_5588

 

IMG_5634

На­дзея Бу­жан. Фо­та аў­та­ра.

 

 

 

Выбар рэдакцыі

Культура

Алесь Бадак: Важна знайсці перакладчыка, які цябе зразумее

Алесь Бадак: Важна знайсці перакладчыка, які цябе зразумее

Паэт і празаік Алесь Бадак шмат гадоў працаваў у літаратурных перыядычных выданнях Беларусі, а з 2015 года ўзначальвае выдавецтва «Мастацкая літаратура».

Культура

Мір. Cляды літаратурныя

Мір. Cляды літаратурныя

У Беларусі ведаюць Мір — цяперашні гарадскі пасёлак, а раней старадаўняе мястэчка — як унікальны адрас гістарычнай памяці.

Грамадства

Магілёўская вобласць ушанавала лідараў уборачнай кампаніі

Магілёўская вобласць ушанавала лідараў уборачнай кампаніі

У Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці АПК.