Вы тут

Завіруха 2014: у Мінску адбыліся гонкі на сабачых запрэжках


Гон­кі на са­ба­чых за­прэж­ках до­сыць эк­за­тыч­ныя для на­ша­га рэ­гі­ё­на. Ад­нак у Бе­ла­ру­сі гэ­ты ві­до­вішч­ны від спор­ту за­ва­ёў­вае ўсё боль­шую па­пу­ляр­насць. Па­каз­чык гэ­та­га — чац­вёр­тыя між­на­род­ныя спа­бор­ніц­твы па ез­да­вым спор­це «За­ві­ру­ха 2014», якія прай­шлі на ста­ліч­най лы­жа­ро­лер­най тра­се ў Вяс­нян­цы.

Па­ка­заць сваё май­стэр­ства пры­еха­ла ка­ля 60 спарт­сме­наў з Бе­ла­ру­сі, Літ­вы, Лат­віі, Эс­то­ніі і Ра­сіі. Ня­гле­дзя­чы на не зу­сім пры­ем­нае для спа­бор­ніц­тваў на­двор'е і «жорст­кі» снег, усе спарт­сме­ны тры­ма­лі­ся да­стой­на.

Ці­ка­ва, што на «За­ві­ру­ху» пры­хо­дзі­лі цэ­лы­мі сем'­я­мі ра­зам са сва­і­мі хат­ні­мі лю­бім­ца­мі. Ар­га­ні­за­та­ры так­са­ма пра­вя­лі кон­кур­сы на са­ма­га пры­го­жа­га, са­ма­га моц­на­га і са­ма­га пя­ву­ча­га са­ба­ку. З ме­ра­пры­ем­ства гле­да­чы вяр­та­лі­ся толь­кі ў вы­дат­ным на­строі. Лю­бы ах­вот­ны мог па­гла­дзіць, аб­няць кас­ма­тых ча­ты­рох­но­гіх сяб­роў, сфа­та­гра­фа­вац­ца з імі.

IMG_5259

IMG_5270

IMG_5276IMG_5569 IMG_5289 IMG_5336 IMG_5356 IMG_5428IMG_5472IMG_5198

IMG_5576 IMG_5579 IMG_5588

 

IMG_5634

На­дзея Бу­жан. Фо­та аў­та­ра.

 

 

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

Грамадства

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. 

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.