Вы тут

У аб­лі­га­цыю се­ля­дзец лепш не за­горт­ваць


Спе­цы­я­ліс­ты Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў пад­рых­та­ва­лі па­мят­ку для фі­зіч­ных асоб, якія ва­ло­да­юць дзяр­жаў­ны­мі ва­лют­ны­мі аб­лі­га­цы­я­мі. У рас­пра­ца­ва­ным да­ку­мен­це лю­дзям пра­па­ну­ец­ца дак­лад­ны ал­га­рытм дзе­ян­няў у вы­пад­ку вы­яў­лен­ня па­шко­джан­няў гэ­тых каш­тоў­ных па­пер.

Для таго, каб вам ста­ла ка­рыс­най гэ­тая па­мят­ка, трэ­ба спа­чат­ку на­быць у дзяр­жа­вы ва­лют­ную аб­лі­га­цыю і по­тым яе са­пса­ваць. Са­пса­ва­лі? Та­ды чы­та­ем да­лей.

1. Ад­ра­зу трэ­ба звяр­нуц­ца ў лю­бое ад­дзя­лен­не бан­ка, які ажыц­цяў­ляе про­даж на­сель­ніц­тву дзяр­жаў­ных аб­лі­га­цый у за­меж­най ва­лю­це. Па вы­пус­ках (1–6) гэ­та бу­дзе Бе­ла­рус­банк.

2. Не­па­срэд­на ў бан­ку су­пра­цоў­нік фі­нан­са­вай уста­но­вы пра­ве­рыць аб­лі­га­цыю, і да­лей­шыя яго дзе­ян­ні бу­дуць за­ле­жаць ад та­го, ста­ві­лі вы на ва­лют­ную па­пе­ру га­ра­чую па­тэль­ню або толь­кі за­горт­ва­лі ў яе се­ля­дзец. Ка­лі ха­рак­тар па­доб­ных па­шко­джан­няў бу­дзе не вель­мі маш­таб­ным, то там жа, у ад­дзя­лен­ні, ула­даль­ні­ку ар­га­ні­зу­юць вы­пла­ту пра­цэнт­на­га да­хо­ду і (або) па­га­сяць аб­лі­га­цыю, ка­лі тэр­мін та­кіх вы­плат ужо па­ды­шоў.

А вось моц­на са­пса­ва­ную аб­лі­га­цыю ў вас так­са­ма возь­муць, толь­кі для да­лей­ша­га на­кі­ра­ван­ня яе на экс­пер­ты­зу ў Дэ­парт­амент дзяр­жаў­ных зна­каў Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў, дзе бу­дзе зроб­ле­на пра­вер­ка са­праўд­нас­ці гэ­тай каш­тоў­най па­пе­ры. За­мест яе ўла­даль­нік аб­лі­га­цыі атры­мае кві­тан­цыю. Кві­тан­цыя па­він­на змя­шчаць проз­ві­шча, улас­нае імя, імя па баць­ку (ка­лі та­кое ёсць) ула­даль­ні­ка, най­мен­не аб­лі­га­цыі, на­мі­наль­ны кошт, ну­мар, се­рыю пры­ня­тай каш­тоў­най па­пе­ры і да­ту пры­няц­ця яе бан­кам на экс­пер­ты­зу. Пе­ра­сыл­ка та­кой аб­лі­га­цыі ў дэ­парт­амент Мін­фі­на ро­біц­ца за кошт бан­ка.

3.

 Банк ней­кім чы­нам па­ве­да­міць ула­даль­ні­ку па­пе­ры аб вы­ні­ках экс­пер­ты­зы і… у вы­пад­ку па­цвяр­джэн­ня са­праўд­нас­ці аб­лі­га­цыі дэ­парт­амен­там, па ёй у бан­ку пра­вя­дуць вы­пла­ту пра­цэнт­на­га да­хо­ду і (або) па­га­шэн­не аб­лі­га­цый, пры на­ступ­лен­ні тэр­мі­наў вы­плат.

Ка­лі экс­пер­ты­за вы­явіць, што аб­лі­га­цыя не з'яў­ля­ец­ца са­праўд­най, та­ды сур'­ёз­на са­псу­ец­ца на­строй ужо ў яе гас­па­да­ра. На «тэ­ры­то­рыі» фі­нан­са­вай уста­но­вы ў пры­сут­нас­ці ўла­даль­ні­ка аб­лі­га­цыі ра­бот­нік бан­ка зро­біць над­піс на блан­ку ак­та пра­вер­кі каш­тоў­най па­пе­ры: «Клі­ен­ту па­ве­дам­ле­на пра не­са­праўд­насць аб­лі­га­цыі», па­ста­віць да­ту і свой под­піс. Ула­даль­нік аб­лі­га­цыі так­са­ма па­ві­нен бу­дзе рас­пі­сац­ца. У гэ­тым вы­пад­ку ні­я­кіх гро­шай ён ужо не атры­мае.

4. У вы­пад­ку ад­сут­нас­ці се­рыі І (або) ну­ма­ра аб­лі­га­цыя пры­зна­ец­ца не­са­праўд­най і экс­пер­ты­за па ёй не ро­біц­ца. Зра­зу­ме­ла, што і ў гэ­тым вы­пад­ку ўла­даль­ні­ку па­пе­ры ні­я­кія вы­пла­ты па пра­цэнт­ным да­хо­дзе і па­га­шэн­ні аб­лі­га­цый не ро­бяц­ца.

На­пры­кан­цы сва­ёй па­мят­кі экс­пер­ты Мін­фі­на да­юць ба­га­тым лю­дзям слуш­ную па­ра­ду. На іх по­гляд, каб па­збег­нуць вы­пад­каў па­шкодж­ван­ня і стра­ты аб­лі­га­цый ула­даль­нік мо­жа ска­рыс­тац­ца па­слу­гай па ад­кры­тым бан­каў­скім за­хоў­ван­ні каш­тоў­ных па­пер у Бе­ла­рус­бан­ку. Пад­ра­бяз­ную ін­фар­ма­цыю аб гэ­тай па­слу­зе мож­на атры­маць у ад­дзя­лен­нях і на афі­цый­ным сай­це буй­ней­ша­га бан­ка кра­і­ны.

Ін­фар­ма­цыя ў тэ­му

У на­шай кра­і­не з 16 снеж­ня мі­ну­ла­га го­да ажыц­цяў­ля­ец­ца раз­мя­шчэн­не дзяр­жаў­ных ва­лют­ных аб­лі­га­цый для фі­зіч­ных асоб чац­вёр­та­га, пя­та­га і шос­та­га вы­пус­каў на агуль­ную су­му 50 млн до­ла­раў. Па ста­не на 14 лю­та­га 2014 го­да раз­ме­шча­на аб­лі­га­цый гэ­тых вы­пус­каў на су­му 30,4 млн до­ла­раў, або 60,8% ад агуль­на­га аб'­ёму эмі­сіі. Ме­на­ві­та ў су­вя­зі з час­ты­мі зва­ро­та­мі гра­ма­дзян ад­нос­на тлу­ма­чэн­ня па­рад­ку дзе­ян­няў у вы­пад­ку па­шкодж­ван­ня дзяр­жаў­ных ва­лют­ных аб­лі­га­цый Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў і рас­пра­ца­ва­ла па­мят­ку ўла­даль­ні­кам гэ­тых каш­тоў­ных па­пер.

***

Ча­ка­ем ва­шых пы­тан­няў пра ка­ры­стан­не гра­шы­ма і пра ўсё, што з гэ­тым звя­за­на. Вы мо­жа­це звяр­тац­ца на элект­рон­ны ад­рас га­зе­ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па­зна­кай «для ад­дзе­ла эка­но­мі­кі» ці па тэ­ле­фо­не 8 017 292 38 02.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Прыёмная кампанія: хто штурмаваў ВНУ? Рэкорды і антырэкорды

Прыёмная кампанія: хто штурмаваў ВНУ? Рэкорды і антырэкорды

У БДУ 82 % залічаных на першы курс набралі 300 балаў і больш.

Калейдаскоп

Склад для дачніка. Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму

Склад для дачніка. Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму

Парады ад практыкаў, як лепш захаваць ураджай на зіму.