Вы тут

«Апе­ра­цыя «І»?


Эпа­таж­ны ра­сій­скі па­лі­тык Ула­дзі­мір Жа­ры­ноў­скі за­яў­ляе, што лі­та­ра «ы» гань­біць рус­кую мо­ву.

«Трэ­ба пры­браць гэ­тую лі­та­ру агід­ную — гэ­та азі­ят­чы­на. Гэ­та ад ман­го­лаў да нас прый­шло. Ні ў ад­ной еў­ра­пей­скай мо­ве лі­та­ры «ы» ня­ма, — цы­ту­юць па­лі­ты­ка ін­фар­ма­генц­твы. Ула­дзі­мір Жы­ры­ноў­скі лі­чыць, што гар­тан­ны гук «ы» псуе пры­га­жосць рус­кай мо­вы: маў­ляў, гэ­та звя­ры так «ка­жуць», і лі­та­ры «і» цал­кам ха­пі­ла б. Да та­го ж, ад­зна­чыў дэ­пу­тат Дзярж­ду­мы РФ, гэ­тая лі­та­ра цяж­ка ўспры­ма­ец­ца ма­лень­кі­мі дзець­мі. Яго ўлас­ны сын гук «ы» не вы­маў­ляў.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як арганізаваць правільны догляд за валасамі гарачай парой

Як арганізаваць правільны догляд за валасамі гарачай парой

У 90 % выпадкаў людзі не ведаюць, як правільна мыць галаву.