Вы тут

Маленькая Швейцарыя ў Гервятах


У вёс­цы Гер­вя­ты ве­ліч­на ўзвыш­аец­ца, быц­цам імк­нец­ца да не­ба кас­цёл Свя­той Тро­і­цы. Па не­ка­то­рых да­ных гэ­та са­мы вы­со­кі кас­цёл у на­шай кра­і­не, які, да та­го ж, ува­хо­дзіць у спіс 7 цу­даў Бе­ла­ру­сі. Ён быў па­бу­да­ва­ны ў 1903 го­дзе ў сты­лі не­аго­ты­кі. Гэ­ты храм ства­раў га­лоў­ны ар­хі­тэк­тар Ві­лен­скай гу­бер­ніі Аляк­сей По­ла­заў. Ужо праз сот­ню га­доў, у 2003-м, дзя­ку­ю­чы на­ма­ган­ням но­ва­га ксян­дза Ле­а­ні­да Не­сцю­ка ад­бы­ла­ся вон­ка­вая рэ­кан­струк­цыя бу­дын­ка. А ў 2010-м — унут­ра­ная рэ­кан­струк­цыя, пад­час якой ка­ля ал­та­ра з пра­ва­га бо­ку пад сло­ем ста­рой тын­коў­кі бы­ла зной­дзе­на цу­доў­ная фрэс­ка. Пла­ну­ец­ца яе ад­наў­лен­не.

IMG_5551

Гэ­та мес­ца на­зы­ва­юць «ма­лень­кай Швей­ца­ры­яй». Сам кас­цёл не­чым на­гад­вае леп­шыя еў­ра­пей­скія бу­дын­кі, якія ўраж­ва­юць сва­ёй не­бы­ва­лай пры­га­жос­цю. Ад­нак ва­кол ксёндз Ле­а­нід Не­сцюк улас­на­руч­на раз­біў шы­коў­ны дэнд­ра­парк. Тут па­са­джа­ны са­мыя роз­ныя дзі­вос­ныя рас­лі­ны, уста­ля­ва­ны фі­гу­ры 12 апост­алаў, анё­лы, кры­жы. Ця­пер сю­ды зноў і зноў апан­та­на імк­нуц­ца не толь­кі жы­ха­ры на­ва­коль­ных ра­ё­наў, але і па­да­рож­ні­кі з усёй Бе­ла­ру­сі. Доб­рай тра­ды­цы­яй ста­ла пра­вя­дзен­не ў кас­цё­ле ве­ча­роў ар­ган­най і кла­січ­най му­зы­кі. Іх ла­дзіць ар­га­ніст кас­цё­ла Свя­той Трой­цы, ма­гістр му­зы­ка­ло­гіі Анд­рэй Міх­не­віч.

Ка­ва­ныя ва­ро­ты — яшчэ адзін цуд

Ці­ка­ва, што, ка­лі сто га­доў та­му бу­да­ва­лі кас­цёл, не ха­пі­ла гро­шай на дзве­ры і вок­ны. Та­ды па­ра­фі­я­не, якія са­бра­лі срод­кі на бу­даў­ніц­тва, ад­пра­ві­лі ган­цоў аж­но ў Аме­ры­ку. І тыя пры­вез­лі не­аб­ход­ныя фі­нан­сы. Але іх не ха­пі­ла на ўва­ход­ныя ва­ро­ты, якія ад­дзя­ля­лі б ба­бі­нец ад унут­ра­на­га па­мяш­кан­ня. Так і за­ста­лі­ся ад­ны за­ве­сы. Мож­на ска­заць, што амаль ста­год­дзе шы­коў­ны кас­цёл ста­яў не­да­бу­да­ва­ны.

Не­каль­кі га­доў та­му ксёндз Ле­а­нід Ня­сцюк знай­шоў бу­даў­ні­чыя да­ку­мен­ты кас­цё­ла і за­ду­маў зра­біць ва­ро­ты. За ра­бо­ту ўзяў­ся мас­так-ка­валь з Ба­ра­на­ві­чаў Аляк­сандр Ада­мчык і яго па­моч­нік Дзміт­рый Шаш­коў. Ка­ва­лі ва­ро­ты 2 га­ды, а ва­жаць яны 2 то­ны! Каб пры­вес­ці іх з Ба­ра­на­ві­чаў у Гер­вя­ты, да­вя­ло­ся пры­клас­ці вя­лі­кія на­ма­ган­ні — у гэ­тым па­спры­я­лі біз­нес­ме­ны Ула­дзі­мір Шы­рын­скі і Анд­рэй Дзят­ко. Ва ўста­ноў­цы да­па­мо­гу ака­за­ла праў­лен­не СВК «Гер­вя­ты» і МПМК-158.
І, зра­зу­ме­ла, па­ра­фі­я­не, якія са­бра­лі па­ло­ву срод­каў для ства­рэн­ня гэ­та­га цу­ду (дру­гую па­ло­ву вы­дзе­ліў ра­сій­скі ме­цэ­нат).

Сва­я­кі Іг­на­та Да­мей­кі

Ка­лісь­ці ў Гер­вя­тах жы­лі прад­стаў­ні­кі ро­ду Іг­на­та Да­мей­кі, вя­до­ма­га чы­лій­ска­га ву­чо­на­га, рэ­ва­лю­цы­я­не­ра і па­да­рож­ні­ка, — род­ны дзядзь­ка Ма­цей, за­тым стры­еч­ны брат Ка­зі­мір і стры­еч­ны пля­мен­нік Вац­лаў.

У 1861 го­дзе ўла­даль­нік ма­ёнт­ка Аляк­сандр Да­мей­ка, які быў мар­шал­кам Ві­лен­ска­га па­ве­та, у час паў­стан­ня 1863-1864 га­доў на­пі­саў ліст ца­ру, у якім асу­джаў паў­стан­не, і пад­пі­саў яго ад імя ўсёй шлях­ты. Гэ­та ста­ла вя­до­ма паў­станц­ка­му ка­мі­тэ­ту. Быў здзейс­не­ны за­мах, у вы­ні­ку яко­га Аляк­сандр Да­мей­ка быў па­ра­не­ны.

Сва­я­кі Іг­на­та Да­мей­кі так­са­ма бы­лі фун­да­та­ра­мі гэ­та­га кас­цё­ла, ад­нак драў­ля­на­га, які ста­яў ра­ней на мес­цы су­час­на­га, цаг­ля­на­га. Вар­та да­даць, што, ка­лі прай­сці це­раз мост на поў­дзень не­каль­кі со­цень мет­раў, ад­кры­ва­ец­ца шы­коў­ны па­на­рам­ны від на кас­цёл і бы­лы ва­дзя­ны млын. І гэ­та ні з чым не­маг­чы­ма па­раў­наць!

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Беларуская Амазонка​. Ці стане Палессе аб'ектам сусветнай спадчыны?

Беларуская Амазонка​. Ці стане Палессе аб'ектам сусветнай спадчыны?

Адзін з найбуйнейшых рэгіёнаў, які захаваўся ў некранутым стане і які за разнастайнасць азёр, рэк і балот празвалі Еўрапейскай Амазонкай (ці морам Герадота), усё яшчэ застаецца невядомым шырокаму колу турыстаў

Грамадства

Дружалюбнасць да сем'яў і моладзі — важны крытэрый сацыяльна арыентаванай дзяржавы. Круглы стол

Дружалюбнасць да сем'яў і моладзі — важны крытэрый сацыяльна арыентаванай дзяржавы. Круглы стол

Нацыянальным брэндам Беларусі па праве лічыцца сацыяльная падтрымка сем'яў дзяржавай, і таму напярэдадні Міжнароднага дня сям'і прадстаўнік

Калейдаскоп

Хутка выпускны! Што выбраць, каб выглядаць годна на галоўным школьным свяце?

Хутка выпускны! Што выбраць, каб выглядаць годна на галоўным школьным свяце?

Пачнём, зразумела, з дзяўчынак, бо менавіта іх мамы ўжо цяпер ламаюць галаву над выпускным уборам дачок.