Вы тут

Ха­раст­во вес­на­вой му­зы­кі


Му­зыч­ны фес­ты­валь «Мін­ская вяс­на» ўпер­шы­ню ад­крыў дзве­ры для ама­та­раў кла­січ­най му­зы­кі ў 1984 го­дзе кан­цэр­там з тво­раў на­род­на­га ар­тыс­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь кам­па­зі­та­ра Ана­то­лія Ба­га­ты­ро­ва. Тра­ды­цый­на ў «Мін­скай вяс­не» возь­муць удзел вя­ду­чыя ка­лек­ты­вы кра­і­ны, а так­са­ма зор­кі ака­дэ­міч­най му­зы­кі, якія прад­ста­вяць твор­часць кам­па­зі­та­раў ад эпо­хі ба­ро­ка да су­час­нас­ці. Двац­цаць два кан­цэр­ты прой­дуць у Вя­лі­кай і Ма­лой за­лах Бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­най фі­лар­мо­ніі з 2 па 28 кра­са­ві­ка.

— Ня­гле­дзя­чы на тое, што ня­ма суб­сі­дый ні на «Бе­ла­рус­кую му­зыч­ную во­сень», ні на «Мін­скую вяс­ну», мы ўсё роў­на бу­дзем пра­во­дзіць гэ­тыя фес­ты­ва­лі, па­куль бу­дзе жыць фі­лар­мо­нія, — га­во­рыць мас­тац­кі кі­раў­нік Бел­дзярж­фі­лар­мо­ніі, за­слу­жа­ны ар­тыст Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Юрый ГІЛЬ­ДЗЮК. — Та­му што гэ­та не толь­кі свя­та вяс­ны, а яшчэ і па­на­ван­ня кла­січ­най му­зы­кі. Мы прад­стаў­ля­ем твор­часць бе­ла­рус­кіх кам­па­зі­та­раў, вы­ка­наў­цаў, ад­кры­ва­ем но­выя ім­ёны, якія пад­час фес­ты­ва­ляў Ю. Баш­ме­та і У. Спі­ва­ко­ва пры­яз­джа­юць да нас ужо як гран­ды­ёз­ныя «зор­кі» су­свет­най кла­січ­най му­зы­кі.

Шмат ма­ла­дых му­зы­кан­таў вы­сту­піць і на сё­лет­няй «Мін­скай вяс­не»: фі­на­ліст­ка кон­кур­су для юных му­зы­кан­таў «Еў­ра­ба­чан­не-2012» Аляк­санд­ра Дзе­ні­се­ня (цым­ба­лы); лаў­рэ­ат між­на­род­ных кон­кур­саў Па­вел Шам­шу­ра (гі­та­ра), які скон­чыў Бе­ла­рус­кую ака­дэ­мію му­зы­кі і жы­ве ў Гер­ма­ніі; Кі­рыл Ро­дзін (ві­я­лан­чэль, Ра­сія), Ана Га­цэ­ва (фар­тэ­пі­я­на, Ма­ке­до­нія), Ваз­ген Вар­та­нян (фар­тэ­пі­я­на, Ра­сія) і мно­гія ін­шыя.

Асоб­ная пра­гра­ма пры­све­ча­на поль­скай куль­ту­ры. Дзяр­жаў­ны ака­дэ­міч­ны сім­фа­ніч­ны ар­кестр Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь да 20-год­дзя Ін­сты­ту­та Поль­ска­га прад­ста­віў пра­гра­му «Края­ві­ды поль­скай му­зы­кі». З на­го­ды юбі­лею ра­зам з ар­кест­рам вы­сту­па­юць вы­дат­ныя му­зы­кан­ты: ды­ры­жор Па­вел Кот­ля, (Поль­шча — Вя­лі­ка­бры­та­нія) і пі­я­ніст Га­юш Кэн­ска (Поль­шча). Пад кі­раў­ніц­твам га­лоў­на­га ды­ры­жо­ра сім­фа­ніч­на­га ар­кест­ра на­род­на­га ар­тыс­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Ані­сі­ма­ва 12 і 27 кра­са­ві­ка пра­гу­чыць па­пу­ляр­ная му­зы­ка Рах­ма­ні­на­ва, Эл­га­ра, Мо­цар­та, Чай­коў­ска­га, Двор­жа­ка. Са­ліс­ты — ву­чань Мсці­сла­ва Рас­тра­по­ві­ча фран­цуз­скі ві­я­лан­чэ­ліст Марк Дра­бін­скі і вя­до­мы сла­вен­скі клар­не­тыст Дарк Брлек.

— На­пя­рэ­дад­ні вя­лі­кай і ра­дас­най па­дзеі — чэм­пі­я­на­ту све­ту па ха­кеі — мы спа­дзя­ём­ся, што шмат­лі­кія за­меж­ныя гос­ці Мін­ска, у тым лі­ку і ра­сі­я­не, ста­нуць на­вед­ні­ка­мі на­шых кан­цэр­таў у фі­лар­мо­ніі, — ад­зна­чыў ма­эст­ра Аляк­сандр Ані­сі­маў

.

Са­праўд­най па­дзе­яй для пры­хіль­ні­каў кла­січ­на­га май­стэр­ства ста­не вы­ступ­лен­не 16 кра­са­ві­ка вір­ту­о­за ар­ган­най му­зы­кі з Гер­ма­ніі Іа­га­нэ­са Ге­фер­та. У пра­гра­ме — кла­сі­ка ар­ган­най му­зы­кі: тво­ры І.С.Ба­ха, Д.Букс­тэ­ху­дэ і С.Фран­ка. По­бач з імі — не­вя­до­мыя бе­ла­рус­кім ме­ла­ма­нам са­чы­нен­ні: Вя­лі­кая дра­ма­тыч­ная фан­та­зія Сі­гіз­мун­да фон Ней­ка­ма і дзе­вяць ва­ры­я­цый на тэ­му 24-га кап­ры­са Па­га­ні­ні для пе­да­лі со­ла Ге­ор­га Тал­бен-Бо­ла.

На Па­кут­ную пят­ні­цу Дзяр­жаў­ны ка­мер­ны хо­р Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь (мас­тац­кі кі­раў­нік — за­слу­жа­ная ар­тыст­ка Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь На­тал­ля Мі­хай­ла­ва) і ан­самб­ль «Ка­мер­ныя са­ліс­ты Мін­ска» пад кі­раў­ніц­твам Дзміт­рыя Зу­ба­ва (Санкт-Пе­цяр­бург) вы­ка­на­юць «Па­ку­ты па­вод­ле Іа­а­на» І.С.Ба­ха. Гэ­ты ма­ну­мен­таль­ны твор пра­гу­чыць у Мін­ску ўпер­шы­ню пас­ля 25-га­до­ва­га пе­ра­пын­ку.

Фар­тэ­пі­ян­ны ду­эт На­тал­ля Ко­та­ва — Ва­ле­рый Ба­ра­ві­коў ад­зна­чыць 15-га­до­вы юбі­лей су­мес­най твор­час­ці. Для ама­та­раў ка­мер­най му­зы­кі Мін­скі струн­ны квар­тэт і ан­самбль са­ліс­таў «Кла­сік-Аван­гард» пад­рых­та­ва­лі ці­ка­выя пра­гра­мы: цыкл «Усе са­на­ты Бет­хо­ве­на для скрып­кі і фар­тэ­пі­я­на», у якім пра­гу­чыць сла­ву­тая «Крэй­ца­ра­ва са­на­та» ў вы­ка­нан­ні за­слу­жа­на­га ар­тыс­та Ра­сіі Сця­па­на Яко­ві­ча (скрып­ка) і за­слу­жа­на­га ар­тыс­та Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Юрыя Гіль­дзю­ка (фар­тэ­пі­я­на).

На­цы­я­наль­ны ака­дэ­міч­ны на­род­ны ар­кестр Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь імя І.Жы­но­ві­ча пад кі­раў­ніц­твам на­род­на­га ар­тыс­та Бе­ла­ру­сі Мі­ха­і­ла Ка­зін­ца за­про­сіць на но­вую пра­гра­му «Пес­ні Ула­дзі­мі­ра Му­ля­ві­на і Іга­ра Лу­чан­ка». Тво­ры найбуй­ней­шых май­строў пе­сен­на­га жан­ру вы­ка­на­юць ма­ла­дыя «зор­кі» бе­ла­рус­кай эст­ра­ды Пётр Ял­фі­маў і Ян Жан­чак.

Ад­мет­насць «вяс­ны» — кан­цэрт з на­го­ды 15-год­дзя эт­на-трыа «Тро­і­ца», ле­ген­дар­на­га гур­та, які за га­ды свай­го іс­на­ван­ня змя­ніў стаў­лен­не да бе­ла­рус­ка­га фальк­ло­ру, ад­крыў­шы ў ім амаль кас­міч­ныя фі­ла­соф­скія глы­бі­ні і зра­біў­шы яго не­ад'­ем­най част­кай су­час­най спад­чы­ны на­ро­даў све­ту.

У ме­жах «Мін­скай вяс­ны — 2014» па іні­цы­я­ты­ве вы­дат­на­га дзея­ча бе­ла­рус­кай вы­ка­наль­ніц­кай шко­лы Мі­ка­лая Ма­рэц­ка­га прой­дуць між­на­род­ныя дні ман­да­лін­на-гі­тар­най му­зы­кі Mandolіnіssіmo.

Іры­на АКУ­ЛО­ВІЧ.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Пазбавіцца лішняга. На якіх дыетах рэальна знізіць вагу і пры гэтым аздаравіцца?

Пазбавіцца лішняга. На якіх дыетах рэальна знізіць вагу і пры гэтым аздаравіцца?

Пагаворым пра спосабы прывесці вагу ў норму, губляючы ў сярэднім па 0,5-2 кг у тыдзень.

Калейдаскоп

Схаваныя праваслаўныя жамчужыны Беларусі. Зможаце знайсці іх усе? Тэст

Схаваныя праваслаўныя жамчужыны Беларусі. Зможаце знайсці іх усе? Тэст

У 2022 годзе адзначаецца 1030-годдзе Полацкай епархіі.