Вы тут

Міт­ра­па­літ бла­сла­віў Ві­цебск


Міт­ра­па­літ Мін­скі і Слуц­кі, Па­тры­яр­шы Эк­зарх усяе Бе­ла­ру­сі Па­вел на­ве­даў ста­ра­жыт­ны Ві­цебск. Пад­час свай­го трох­дзён­на­га па­стыр­ска­га ві­зі­ту но­вы кі­раў­нік Бе­ла­рус­кай Пра­ва­слаў­най Царк­вы пра­во­дзіў на­ба­жэн­ствы ў хра­мах, су­стрэў­ся з кі­раў­ніц­твам Ві­цеб­ска­га абл­вы­кан­ка­ма, сту­дэн­та­мі, прад­стаў­ні­ка­мі гра­мад­скас­ці... Па­тры­яр­шы Эк­зарх не абмінуў увагай і ка­ло­нію, дзе так­са­ма ёсць пра­ва­слаў­ны храм. Га­на­ро­ва­му гос­цю ў лі­ку ін­ша­га па­ка­за­лі му­зеі. Вер­ні­кі су­стра­ка­лі яго хле­бам і сол­лю, шчы­ра дзя­ка­ва­лі за тое, што ён на­ве­даў го­рад.

Міт­ра­па­літ уз­на­ча­ліў бо­га­слу­жэн­не ў са­мым вя­лі­кім ві­цеб­скім хра­ме — Свя­та-Ус­пен­скім ка­фед­раль­ным са­бо­ры. Да­рэ­чы, ля гэ­та­га цал­кам ад­ноў­ле­на­га хра­ма зна­хо­дзіц­ца пом­нік свя­цей­ша­му Па­тры­яр­ху Алек­сію ІІ. У адзін са сва­іх ві­зі­таў у Бе­ла­русь, у 1998 го­дзе, ён за­клаў на Ус­пен­скай гор­цы па­мят­ны ка­мень і кап­су­лу ў пад­му­рак ад­наў­ля­е­ма­га са­бо­ра, які быў уза­рва­ны ў 1930-я га­ды.

Па­тры­яр­шы Эк­зарх усяе Бе­ла­ру­сі Па­вел пра­вёў бо­га­слу­жэн­не ў Свя­та-Па­кроў­скім ка­фед­раль­ным са­бо­ры і ста­рэй­шай ві­цеб­скай Свя­та-Даб­ра­ве­шчан­скай царк­ве, па­бу­да­ва­най у XІІ ста­год­дзі. У са­вец­кі час яна бы­ла амаль цал­кам зні­шча­на, а по­тым поўнасцю ад­ноў­ле­на. Па­вод­ле слоў міт­ра­па­лі­та Паў­ла, на свя­та Даб­ра­ве­шчан­ня ён пры­ехаў ме­на­ві­та ў Ві­цебск яшчэ і та­му, што тут ад­ра­дзі­лі ўні­каль­ны ста­ра­жыт­ны храм.

— Я атры­маў за­пра­шэн­не ад епіс­ка­па Ві­цеб­ска­га і Ар­шан­ска­га Дзі­міт­рыя. Ка­лі я да­ве­даў­ся пра тое, што Даб­ра­ве­шчан­скі храм, які мае ста­ра­жыт­ную гіс­то­рыю, быў ад­ро­джа­ны, то не бы­ло су­мнен­няў, што трэ­ба ехаць сю­ды на гэ­тае свя­та, — ска­заў ула­ды­ка.

Ці­ка­ва, што тут ра­ней пра­во­дзіў бо­га­слу­жэн­не з на­го­ды свя­та Даб­ра­ве­шчан­ня бы­лы кі­раў­нік бе­ла­рус­кай пра­ва­слаў­най царк­вы міт­ра­па­літ Фі­ла­рэт. І но­вы міт­ра­па­літ пра­цяг­нуў гэ­тую тра­ды­цыю. У дзень Даб­ра­ве­шчан­ня па доб­рай завядзёнцы вы­пус­ка­юць у ня­бё­сы га­лу­боў, якія сім­ва­лі­зу­юць Свя­ты Дух, што сы­шоў на дзе­ву Ма­рыю. Па­тры­яр­шы Эк­зарх так­са­ма зра­біў гэ­та.

Пад­час су­стрэ­чы з прад­стаў­ні­ка­мі гра­мад­скас­ці ён рас­ка­заў аб жа­дан­ні ства­рыць у на­шай кра­і­не яшчэ не­каль­кі епар­хій.

— У ста­ра­жыт­най хрыс­ці­ян­скай царк­ве ў кож­ным го­ра­дзе быў епіс­кап. І ця­пер ста­іць за­да­ча зра­біць так, каб епар­хі­яль­ны ар­хі­рэй быў блі­жэй да на­ро­да, каб ён час­цей су­стра­каў­ся з людзь­мі, — па­дзя­ліў­ся дум­ка­мі ўла­ды­ка Па­вел.

А ад­каз­ва­ю­чы на пы­тан­не на­конт праб­лем з раз­мер­ка­ван­нем вы­пуск­ні­коў фа­куль­тэ­таў тэ­а­ло­гіі ВНУ, Па­тры­яр­шы Эк­зарх ска­заў, што рых­ту­ец­ца ад­па­вед­ны зва­рот у Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі. Бу­дзе вы­ка­за­на пра­па­но­ва, каб бу­ду­чыя тэ­о­ла­гі маг­лі па­ра­лель­на атры­маць яшчэ ад­ну спе­цы­яль­насць. Ча­му, на­прык­лад, тэ­о­лаг не мо­жа быць гіс­то­ры­кам або жур­на­ліс­там?

Пад­час ін­тэр­в'ю прад­стаў­ні­кам СМІ Міт­ра­па­літ Мін­скі і Слуц­кі рас­ка­заў пра тое, што на пра­ва­слаў­на-ка­та­ліц­кім фо­ру­ме, які ле­там ад­бу­дзец­ца ў ста­лі­цы Бе­ла­ру­сі, у цэнт­ры ўва­гі бу­дзе тэ­ма ду­хоў­на-ма­раль­на­га склад­ні­ка жыц­ця гра­мад­ства ў цэ­лым і кож­на­га ча­ла­ве­ка асоб­на.

— На­ша гра­мад­ства хва­люе ўплыў За­ха­ду і спро­ба на­вя­заць нам зу­сім не тра­ды­цый­ныя воб­ра­зы ся­мей­ных каш­тоў­нас­цяў. Мы ка­тэ­га­рыч­на су­праць та­кіх ста­сун­каў, бо тра­ды­цый­ныя ся­мей­ныя каш­тоў­нас­ці нам да­дзе­ны Бо­гам, — ска­заў Па­тры­яр­шы Эк­зарх усяе Бе­ла­ру­сі.

Па­вод­ле яго слоў, прад­стаў­ні­кі ўсіх тра­ды­цый­ных кан­фе­сій па­він­ны аб'­яд­ноў­вац­ца для аба­ро­ны тра­ды­цый­ных каш­тоў­нас­цяў.

— Тра­ды­цый­ная сям'я — гэ­та пад­му­рак на­ша­га гра­мад­ства,— пад­крэс­ліў міт­ра­па­літ.

Сам Ві­цебск вель­мі спа­да­баў­ся ўла­ды­ку. Ён па­абя­цаў зноў пры­ехаць сю­ды.

Аляк­сандр ПУК­ШАН­СКІ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Выбіраем аптымальную пару года для пахудзення. Спойлер: і гэта не лета!

Выбіраем аптымальную пару года для пахудзення. Спойлер: і гэта не лета!

Жыццё ў «эпоху спажывання» — сур’ёзнае выпрабаванне для чалавека.

Эканоміка

Нашы фінансы павінны прыносіць даход. Які? Вось у чым пытанне

Нашы фінансы павінны прыносіць даход. Які? Вось у чым пытанне

Адукаваныя людзі загадзя плануюць свой паток фінансаў, размяркоўваючы іх па перспектыўных напрамках, тым самым забяспечваючы сабе нябеднае жыццё.

Культура

Мінск 1941. Як гэта было

Мінск 1941. Як гэта было

Неба пачарнела ад самалётаў.