Вы тут

Цэнтр, здоль­ны вы­ра­та­ваць жыц­цё


Срод­кі, за­роб­ле­ныя на рэс­пуб­лі­кан­скім су­бот­ні­ку, які пра­во­дзіц­ца сён­ня, пой­дуць на ства­рэн­не цэнт­ра па­зіт­рон­на-эмі­сій­най та­маг­ра­фіі ў РНПЦ ан­ка­ло­гіі і ме­ды­цын­скай ра­ды­я­ло­гіі імя М.М. Аляк­санд­ра­ва. Та­кое ра­шэн­не пры­ня­ла ра­бо­чая гру­па па пад­рых­тоў­цы су­бот­ні­ка пад кі­раў­ніц­твам на­мес­ні­ка прэм'­ер-мі­ніст­ра Ана­то­ля То­зі­ка.

«Рэа­лі­за­цыя да­ра­го­га пра­ек­та ўжо рас­па­ча­та, — па­тлу­ма­чыў ві­цэ-прэм'­ер. — З бюд­жэ­ту на­кі­ра­ва­на больш за 100 млрд руб­лёў. Трэ­ба яшчэ 460 млрд, і срод­кі, за­роб­ле­ныя на су­бот­ні­ку, вель­мі да­па­мо­гуць».

Да­рэ­чы, па­зіт­рон­на-эмі­сій­ная та­маг­ра­фія — са­мы су­час­ны і дак­лад­ны ме­тад, які да­зва­ляе вы­яў­ляць ра­ка­выя пух­лі­ны па­ме­рам ка­ля 1-2 мм. Ні­вод­нае аб­ста­ля­ван­не больш не здоль­на на гэ­та. Па сло­вах на­мес­ні­ка ды­рэк­та­ра РНПЦ ан­ка­ло­гіі і ме­ды­цын­скай ра­ды­я­ло­гіі Сяр­гея Чыр­во­на­га,

вы­ка­ры­стан­не ме­та­ду да­зва­ляе вы­зна­чыць сту­пень рас­паў­сю­джан­ня пух­лін­на­га пра­цэ­су, вы­явіць драб­нют­кія ме­та­ста­зы, аца­ніць эфек­тыў­насць пра­ве­дзе­на­га ля­чэн­ня і са­мае га­лоў­нае — свое­ча­со­ва вы­явіць рэ­цы­дыў за­хвор­ван­ня. На пер­шым эта­пе асноў­ны цэнтр раз­мес­ціц­ца на тэ­ры­то­рыі РНПЦ ан­ка­ло­гіі, дзе бу­дзе тры ска­на­валь­ныя та­мог­ра­фы. У да­лей­шым маг­чы­ма раз­мя­шчэн­не та­кіх жа та­мог­ра­фаў у рэ­гі­ё­нах і ста­лі­цы.

Вар­та на­га­даць, што сё­ле­та Бе­ла­русь свят­куе 70-ю га­да­ві­ну вы­зва­лен­ня ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў і 100-год­дзе з па­чат­ку Пер­шай су­свет­най вай­ны. Ана­толь То­зік ад­зна­чыў, што ў су­вя­зі з гэ­тым рэс­пуб­лі­кан­скім ор­га­нам дзярж­кі­ра­ван­ня і ін­шым дзяр­жаў­ным ар­га­ні­за­цы­ям, пад­па­рад­ка­ва­ным ура­ду, мяс­цо­вым вы­ка­наў­чым і рас­па­рад­чым ор­га­нам, ін­шым ар­га­ні­за­цы­ям рэ­ка­мен­да­ва­на на доб­ра­ах­вот­най асно­ве пра­вес­ці рэс­пуб­лі­кан­скі су­бот­нік на пра­цоў­ных мес­цах або доб­ра­ўпа­рад­ка­ваць і пры­вес­ці ў на­леж­ны стан ме­ма­ры­яль­ныя комп­лек­сы, пом­ні­кі, мес­цы ба­я­вой і вай­ско­вай сла­вы, па­ха­ван­ні ча­соў Пер­шай і Дру­гой су­свет­ных вой­наў.

Ула­дзі­слаў СОЎ­ПЕЛЬ.

Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў рас­тлу­ма­чы­ла па­ра­дак пе­ра­лі­чэн­ня гра­шо­вых срод­каў, за­роб­ле­ных на рэс­пуб­лі­кан­скім су­бот­ні­ку 12 кра­са­ві­ка. Ад­па­вед­ная ін­фар­ма­цыя раз­ме­шча­на на афі­цый­ным сай­це мі­ніс­тэр­ства.

Фі­зіч­ныя і юры­дыч­ныя асо­бы пе­ра­ліч­ва­юць гра­шо­выя срод­кі на бан­каў­скія ра­хун­кі рай­вы­кан­ка­маў і гар­вы­кан­ка­маў, ну­ма­ры якіх вар­та ўдак­лад­няць на мес­цах. Потым рай­вы­кан­ка­мы і гар­вы­кан­ка­мы на­кі­роў­ва­юць срод­кі, якія паступілі, на бан­каў­скія ра­хун­кі абл­вы­кан­ка­маў і Мін­гар­вы­кан­ка­ма. Да­лей грошы бу­дуць пе­ра­лі­ча­ны на ра­ху­нак Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў у На­цы­я­наль­ным бан­ку. Ну­мар ра­хун­ку ў бе­ла­рус­кіх руб­лях: 3640900000105, код бан­ка 153005042, атры­маль­нік — Мі­ніс­тэр­ства фі­нан­саў, УНП 100691903.

Выбар рэдакцыі

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.

Здароўе

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Як працуюць санаторныя школы-інтэрнаты для дзяцей, хворых на скаліёз?

Па статыстыцы на пяць хворых дзяўчынак прыходзіцца толькі адзін хлопчык.

Рэгіёны

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

У якіх ўмовах працавалі медыкі ў гады вайны?

Подзвіг ваенурачоў адлюстроўвае выстава Брэсцкага абласнога краязнаўчага музея.

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.