Вы тут

Спрэчны момант: ці па­трэб­на дзі­ця­ці гім­на­зія?


Ма­ры­на ЛЯ­ВОШ­КА, хат­няя гас­па­ды­ня:

— Сё­ле­та мой сын бу­дзе па­сту­паць у гім­на­зію. Мы на­ня­лі рэ­пе­ты­та­ра, каб пад­рых­та­ваць сы­на да ўступ­ных іс­пы­таў. На мой по­гляд, маё дзі­ця там атры­мае больш якас­ную аду­ка­цыю. Звы­чай­на ў гім­на­зіі доб­ра сфар­мі­ра­ва­ны ка­лек­тыў на­стаў­ні­каў, які ўста­яў­ся, а гэ­та да­па­ма­гае ства­рыць не­аб­ход­ную спры­яль­ную ат­мас­фе­ру ў та­кой на­ву­чаль­най уста­но­ве.

Баць­кі, якія рых­ту­юць сва­іх дзя­цей да гім­на­зіі, за­не­па­ко­е­ны іх бу­ду­чы­няй, та­му дзе­ці там бу­дуць больш ма­ты­ва­ва­ныя. Лі­чу, што ў вы­ха­ван­ні дзі­ця­ці не апош­нюю ро­лю ады­гры­вае ася­род­дзе. Але...

Я ве­даю, што ў гім­на­зіі ву­чыц­ца скла­да­на, та­му не вы­клю­чаю маг­чы­мас­ці та­го, што зноў пе­ра­вя­ду сы­на ў звы­чай­ную шко­лу, ка­лі рап­там ад­чую, што для яго гэ­та ста­но­віц­ца цяж­ка. А па­куль па­спра­бу­ем па­сту­піць і бу­дзем на­зі­раць.

Ігар БЕЗ­РУК, на­мес­нік ды­рэк­та­ра па ка­мер­цый­ных пы­тан­нях пры­ват­на­га ўні­тар­на­га прад­пры­ем­ства «Фа­ва­рыт­Мар­кет»:

 

— Я су­праць та­го, каб мой сын ву­чыў­ся ў гім­на­зіі. Мне зда­ец­ца, што сіс­тэ­ма аду­ка­цыі ўво­гу­ле вы­хоў­вае не раз­віц­цё асо­бы, а пад­на­ча­лен­не. І гім­на­зія са сва­ёй асаб­лі­вай дыс­цып­лі­най вы­хоў­вае вы­ка­наў­цаў. Лепш раз­ві­ваць та­лен­ты і здоль­нас­ці ў дзя­цей. Для гэ­та­га па­трэб­на, каб ма­лое зай­ма­ла­ся тым, што яму па­да­ба­ец­ца і што яно лю­біць.

У звы­чай­най шко­ле менш за­ліш­няй на­груз­кі на дзі­ця, і ў яго больш сва­бод­на­га ча­су для за­ня­ткаў у роз­ных гурт­ках ці сек­цы­ях. Там ма­лое, маг­чы­ма, рас­кры­ец­ца і зной­дзе ся­бе.

Ды я і сам ву­чыў­ся ў звы­чай­най шко­ле, дзе бы­ло ар­га­ні­за­ва­на шмат роз­ных гурт­коў і сек­цый. Я ўсю­ды ся­бе па­спра­ба­ваў і ўпэў­ніў­ся ў сва­іх здоль­нас­цях. Спа­дзя­ю­ся, што да­па­ма­гу сва­ім дзе­цям рас­крыць ся­бе і без гім­на­зіі.

На­тал­ля ТАЛІВІНСКАЯ.

Выбар рэдакцыі

Жыллё

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Па якіх крытэрыях дамы ўваходзяць у праграму па капрамонце?

Пра ўсе тонкасці правядзення капітальнага рамонту расказалі спецыялісты.

Рэгіёны

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Самы працяглы ўрок гістарычнай праўды і сяброўства

Удзельнікі «Цягніка Памяці» папярэдніх гадоў дзеляцца сваімі ўражаннямі ад праекта.

Экалогія

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Якія прагнозы на лета робяць метэаролагі?

Тры месяцы суцэльнай спякоты нам не абяцаюць

Гараскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

У пачатку тыдня да Ракаў могуць падступна падкрасціся трывогі і сумневы.