Вы тут

Перш за ўсё — са­ма­лё­ты


«Бел­авія» на­бы­вае но­выя суд­ны.

Учо­ра быў пад­пі­са­ны да­га­вор аб ад­крыц­ці Бан­кам раз­віц­ця крэ­дыт­най лі­ніі авія­кам­па­ніі «Бел­авія» для па­шы­рэн­ня пар­ку па­вет­ра­ных суд­наў.

Пры­рост авія­пе­ра­во­зак — 11%

Крэ­дыт на 52 млн до­ла­раў да­ец­ца на 10 га­доў. Стаў­ка плы­ву­чая, але, па сло­вах стар­шы­ні праў­лен­ня Бан­ка раз­віц­ця Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь Сяр­гея Ру­ма­са, у лю­бым вы­пад­ку яе мак­сі­маль­ны па­мер не пе­ра­вы­сіць 9% га­да­вых. На гэ­тыя гро­шы бу­дуць на­бы­ты два но­выя са­ма­лё­ты Embraer-195 LR. Па­стаў­ка пер­ша­га суд­на за­пла­на­ва­на на 30 кра­са­ві­ка 2014 го­да, дру­гое пры­ля­ціць у Мінск пры­клад­на 10 мая. Са­ма­лёт пры­зна­ча­ны для пе­ра­воз­кі 107 па­са­жы­раў у эка­ном-(96) і біз­нес-кла­сах (11). Та­кія суд­ны мо­гуць вы­кон­ваць па­лё­ты на ад­лег­лас­ці да 4 ты­сяч км з мак­сі­маль­най крэй­сер­скай хут­ка­сцю 980 км/г. Між ін­шым, са­ма­лё­ты аб­са­лют­на но­выя — ад­ра­зу ад вы­твор­цы.

Праг­на­зу­ец­ца, што асноў­ным эфек­там ад на­быц­ця но­вых са­ма­лё­таў бу­дзе па­ве­лі­чэн­не час­та­ты па­лё­таў на на­яў­ных рэ­гу­ляр­ных лі­ні­ях і за­сва­ен­не но­вых на­прам­каў. Мяр­ку­ец­ца, што пры­рост авія­пе­ра­во­зак скла­дзе 11%. Акра­мя та­го, на­быц­цё па­лі­ва­э­фек­тыў­ных са­ма­лё­таў бу­дзе спры­яць зні­жэн­ню рас­хо­ду авія­па­лі­ва на адзін­ку па­вет­ра­ных суд­наў. Са­ма­лё­ты бу­дуць вы­ка­рыс­тоў­вац­ца на марш­ру­тах у Франк­фурт, Рым, Мі­лан, Маск­ву і ін­шых на­прам­ках.

Два са­ма­лё­ты — толь­кі па­ча­так

Сяр­гей Ру­мас лі­чыць, што для Бан­ка раз­віц­ця гэ­та да­стат­ко­ва буй­ны крэ­дыт. «Гэ­та пер­шы для нас пра­ект у сфе­ры авія­пе­ра­во­зак, — за­явіў ён. — Я сам вель­мі час­та ка­рыс­та­ю­ся па­слу­га­мі «Бел­авія». І як па­са­жыр, як гра­ма­дзя­нін Бе­ла­ру­сі, вель­мі рад аб­наў­лен­ню пар­ку са­ма­лё­таў. Я спа­дзя­ю­ся, што пры­рост бу­дзе яшчэ боль­шым, а зна­чыць, вы­рас­це і вы­руч­ка. Ду­маю, што гэ­та не апош­няя здзел­ка. Мы ўваж­лі­ва на­зі­ра­ем за гран­ды­ёз­ны­мі пла­на­мі на­цы­я­наль­най авія­кам­па­ніі і спа­дзя­ём­ся на да­лей­шае су­пра­цоў­ніц­тва». Ге­не­раль­ны ды­рэк­тар авія­кам­па­ніі «Бел­авія» Ана­толь Гу­са­раў так­са­ма не су­праць но­вых пра­ек­таў з удзе­лам Бан­ка раз­віц­ця: «Гэ­та толь­кі пер­шы этап аб­наў­лен­ня пар­ку. Дру­гі этап — з кам­па­ні­яй Boeіng. Не паз­ней за чэр­вень мы збі­ра­ем­ся пад­пі­саць кант­ракт на на­быц­цё но­вых Boeіng 737-800, якія знач­на па­шы­раць маг­чы­мас­ці авія­кам­па­ніі па за­сва­ен­ні но­вых рын­каў авія­пе­ра­во­зак».

--------

Ці бу­дуць сё­ле­та ажыц­цяў­ляц­ца авія­пе­ра­воз­кі па­між Мінск­ам і Сім­фе­ро­па­лем? На гэ­та пы­тан­не Ана­толь Гу­са­раў ад­ка­заў ад­на­знач­на: не. «Мы ма­ем маг­чы­масць вы­ка­нан­ня рэй­саў у Крым, але по­пыт на гэ­ты на­пра­мак сё­ле­та на пра­ця­гу лю­та­га-кра­са­ві­ка зні­зіў­ся, — тлу­ма­чыць кі­раў­нік авія­кам­па­ніі. — Мно­гія ад­мо­ві­лі­ся ад за­бра­ні­ра­ва­ных бі­ле­таў. Та­му бы­ло пры­ня­та ра­шэн­не, што мы гэ­тым ле­там у Сім­фе­ро­паль ля­таць не бу­дзем».

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ, фо­та аў­та­ра.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

«Да штыка ён пяро прыраўняў». Узгадваем ваеннага карэспандэнта Канстанціна Сіманава

«Да штыка ён пяро прыраўняў». Узгадваем ваеннага карэспандэнта Канстанціна Сіманава

28 лістапада 2020 года спаўняецца 105 гадоў з дня нараджэння вядомага рускага пісьменніка, ваеннага карэспандэнта і журналіста Канстанціна Сіманава. 

Грамадства

«Калі б не сям'я Абрамукоў, наш род перастаў бы існаваць яшчэ ў 1941 годзе». Расіянка з Ніжняга Ноўгарада знайшла ў беларускай вёсцы сваякоў

«Калі б не сям'я Абрамукоў, наш род перастаў бы існаваць яшчэ ў 1941 годзе». Расіянка з Ніжняга Ноўгарада знайшла ў беларускай вёсцы сваякоў

І аднавяскоўцаў людзей, якія ў час вайны ратавалі сям'ю яе бабулі, жонкі афіцэра Чырвонай Арміі.

Спорт

«Вікторыя», якая робіць з Гродна баскетбольную сталіцу

«Вікторыя», якая робіць з Гродна баскетбольную сталіцу

Гродна — горад з багатай не толькі культурнай, але і баскетбольнай гісторыяй. 

Грамадства

У Гродне жыхары кватэр адмовіліся падчас капітальнага рамонту здымаць аздабленне з балконаў. На іх падалі ў суд

У Гродне жыхары кватэр адмовіліся падчас капітальнага рамонту здымаць аздабленне з балконаў. На іх падалі ў суд

Такога кшталту справа ў судзе Кастрычнiцкага раёна Гродна разглядаецца ўпершыню.