Вы тут

Ве­ла­сі­пед — не аль­тэр­на­ты­ва аў­та­ма­бі­лю, а «зда­ро­вае да­паў­нен­не»


Ка­ля 1,5 млн ула­даль­ні­каў ве­ла­сі­пе­даў на­ліч­ва­ец­ца сён­ня ў Бе­ла­ру­сі. А ў ста­лі­цы ўла­даль­ні­кам ве­ла­сі­пе­да з'яў­ля­ец­ца кож­ны пя­ты жы­хар.

— Уз­ро­вень ці­ка­вас­ці да яз­ды на ве­ла­сі­пе­дзе на­ўпрост за­ле­жыць ад на­яў­нас­ці ў на­се­ле­ным пунк­це раз­ві­той інф­ра­струк­ту­ры, — лі­чыць на­мес­нік ды­рэк­та­ра па раз­віц­ці сет­кі «Ве­ла­зо­на» Ігар Да­вы­дзен­ка. — Чым больш у го­ра­дзе ве­ла­да­ро­жак і марш­ру­таў, тым боль­шая і коль­касць ве­ла­сі­пе­дыс­таў. Пад'­ём ве­ла­сі­пед­най куль­ту­ры ўжо за­кра­нуў Мінск, а не­ўза­ба­ве рас­паў­сю­дзіц­ца і на ін­шыя га­ра­ды кра­і­ны.

Ве­ла­сі­пе­дыс­ты скла­да­юць 16 пра­цэн­таў на­сель­ніц­тва Бе­ла­ру­сі. Для па­раў­на­ння: у Гер­ма­ніі гэ­ты па­каз­чык да­ся­гае 76%, у Да­ніі — 80%, Шве­цыі — 64%, Нар­ве­гіі — 61%, Кі­таі — 37%. А ў са­май «ве­ла­сі­пед­най» кра­і­не све­ту — Га­лан­дыі — на 1 ты­ся­чу жы­ха­роў пры­па­дае 990 ве­ла­сі­пе­даў. Бе­ла­ру­сы на­бы­ва­юць што­год ка­ля 100 ты­сяч но­вых ве­ла­сі­пе­даў. Пры­клад­на 40% з іх зна­хо­дзяць сва­іх ула­даль­ні­каў у Мін­ску.

Най­больш ак­тыў­на асвой­ва­юць ве­ла­сі­пе­ды муж­чы­ны — яны скла­да­юць ка­ля па­ло­вы ўсіх ве­ла­ама­та­раў у Бе­ла­ру­сі. Жан­чы­ны на­бы­ва­юць менш за трэ­цюю част­ку ве­ла­сі­пе­даў. А вось на дзі­ця­чыя ро­ва­ры пры­па­дае кож­ная пя­тая па­куп­ка. Най­больш па­пу­ляр­ныя ў бе­ла­ру­саў гор­ныя ве­ла­сі­пе­ды, до­ля якіх у су­час­ным ве­ла­пар­ку да­ся­гае 70%. На дру­гім мес­цы — гіб­рыд­ныя і да­рож­ныя ма­дэ­лі (20%). А на ўсе ін­шыя ма­дэ­лі пры­па­дае толь­кі 10% уся­го рын­ку.

Па ацэн­ках экс­пер­та, коль­касць ве­ла­ту­рыс­таў да­ся­гае ў Бе­ла­ру­сі 10 ты­сяч ча­ла­век.

— Па­куль гэ­ты на­пра­мак толь­кі фар­мі­ру­ец­ца: за апош­нія га­ды ў кра­і­не хоць і з'я­ві­лі­ся зна­ка­выя ве­ла­марш­ру­ты, але ці­ка­васць да іх не­па­раў­наль­на ні­жэй­шая, чым да аў­то­бус­ных ту­раў. Звы­чай­на для ве­ла­ванд­ро­вак бе­ла­ру­сы вы­ка­рыс­тоў­ва­юць гор­ныя або да­рож­ныя бай­кі. А спе­цы­яль­ныя ту­рыс­тыч­ныя ве­ла­сі­пе­ды на бе­ла­рус­кіх да­ро­гах су­стра­ка­юц­ца над­звы­чай рэд­ка, — кан­ста­туе Ігар Да­вы­дзен­ка. — Ра­зам з тым ся­род ве­ла­сі­пе­дыс­таў у Бе­ла­ру­сі шмат за­мож­ных лю­дзей. У ад­роз­нен­не ад Ін­дыі, дзе ве­ла­сі­пед час­цей за ўсё вы­ка­рыс­тоў­ва­юць не­ба­га­тыя лю­дзі, у Бе­ла­ру­сі мож­на су­стрэць на ве­ла­да­рож­цы і біз­нес­ме­наў, і ар­тыс­таў, і ме­не­джа­раў ся­рэд­ня­га і вы­шэй­ша­га звя­на.

Ці­ка­ва, што боль­шую па­ло­ву ўла­даль­ні­каў но­вых ве­ла­сі­пе­даў скла­да­юць аў­та­ма­бі­ліс­ты. Як пра­ві­ла, ро­вар яны на­бы­ва­юць не як аль­тэр­на­ты­ву ма­шы­не, а як да­паў­нен­не да яе. І ро­бяць гэ­та не для та­го, каб сэ­ка­но­міць на па­лі­ве, а каб за­няц­ца спор­там або ак­тыў­на ад­па­чы­ваць з сям'­ёй.

Бе­ла­русь імк­лі­ва ска­ра­чае раз­рыў з вя­ду­чымі еў­ра­пей­скі­мі кра­і­на­мі ў га­лі­не ве­ла­сі­пед­най мо­ды і куль­ту­ры. Усё больш лю­дзей вы­ка­рыс­тоў­ва­юць ве­ла­сі­пед у што­дзён­ным жыц­ці. Стаў­лен­не да яго змя­ня­ец­ца: ця­пер гэ­та не прос­та спо­саб баў­лен­ня воль­на­га ча­су, а аба­вяз­ко­вы ат­ры­бут зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця.

Між ін­шым, ня­даў­на ў Мін­ску і Грод­на стар­та­ваў кон­курс на са­мую дру­жа­люб­ную да ве­ла­сі­пе­даў ар­га­ні­за­цыю «Дзе­ла­вы ве­ла­сі­пед — 2014».

— Ства­рэн­не кам­форт­ных умоў для ве­ла­сі­пе­дыс­таў — за­да­ча не толь­кі га­рад­скіх ад­мі­ніст­ра­цый, але і ад­каз­насць кож­най кан­крэт­най ар­га­ні­за­цыі пе­рад сва­і­мі су­пра­цоў­ні­ка­мі, го­ра­дам і на­ва­коль­ным ася­род­дзем, — упэў­не­ны су­пра­цоў­нік энер­ге­тыч­най пра­гра­мы Цэнт­ра эка­ла­гіч­ных ра­шэн­няў Па­вел Гар­бу­ноў.

Дру­жа­люб­ная да ве­ла­сі­пе­дыс­таў ар­га­ні­за­цыя — та­кая ар­га­ні­за­цыя, якая ства­рае зруч­ныя ўмо­вы для сва­іх су­пра­цоў­ні­каў і на­вед­валь­ні­каў-ве­ла­сі­пе­дыс­таў. Узяць удзел у кон­кур­се мо­гуць ар­га­ні­за­цыі лю­бой фор­мы ўлас­нас­ці і ўста­но­вы аду­ка­цыі.

Пе­ра­мож­цы бу­дуць вы­зна­чац­ца ў на­ступ­ных на­мі­на­цы­ях: «Са­мая дру­жа­люб­ная да ве­ла­сі­пе­дыс­таў ар­га­ні­за­цыя 2014 го­да», «Са­мая дру­жа­люб­ная да ве­ла­сі­пе­дыс­таў вы­шэй­шая і ся­рэд­няя спе­цы­яль­ная на­ву­чаль­ная ўста­но­ва», «Са­мая дру­жа­люб­ная да ве­ла­сі­пе­дыс­таў уста­но­ва агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі» і «Са­мая дру­жа­люб­ная да ве­ла­сі­пе­дыс­таў уста­но­ва сфе­ры аб­слу­гоў­ван­ня». Ар­га­ні­за­цыі-пе­ра­мож­цы бу­дуць ад­зна­ча­ны дып­ло­ма­мі, пры­за­мі і атры­ма­юць ба­не­ры пе­ра­мож­цаў для раз­мя­шчэн­ня на сва­іх рэ­сур­сах.

За­яў­кі на ўдзел у кон­кур­се пры­ма­юц­ца да 24 лі­пе­ня 2014 го­да на сай­це кон­кур­су
www.velo.ecoіdea.by.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА.

Выбар рэдакцыі

Рэлігія

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

200 гадоў пад заступніцтвам Пятра і Паўла

Гомельскі кафедральны Свята-Петра-Паўласкі сабор — адзін з самых велічных праваслаўных храмаў Беларусі, адзін з нямногіх помнікаў архітэктуры зрэлага класіцызму, які захаваўся да нашых дзён.

Здароўе

Як мыць садавіну, гародніну і зеляніну, каб не атруціцца?

Як мыць садавіну, гародніну і зеляніну, каб не атруціцца?

«Апрацоўваць гародніну і садавіну сродкам для мыцця посуду нельга».

Спорт

Які наш спорт сёння?

Які наш спорт сёння?

«З кожным днём сітуацыя ў свеце мяняецца так, што ў вялікай ступені гэта закранае і спорт».