Вы тут

І на працы ўдарніца, і пасля працы…


У на­шай кра­і­не да на­ступ­на­га ле­та бу­дуць вы­зна­чаць, як муж­чы­ны і жан­чы­ны вы­ка­рыс­тоў­ва­юць су­тач­ны фонд ча­су. Пра­ект рэа­лі­зуе На­цы­я­наль­ны ста­тыс­тыч­ны ка­мі­тэт Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь пры пад­трым­цы Фон­ду ААН у га­лі­не на­ро­да­на­сель­ніц­тва (ЮНФ­ПА) і Дзі­ця­ча­га фон­ду ААН (ЮНІ­СЕФ).

Апош­нія та­кія да­сле­да­ван­ні пра­во­дзі­лі­ся ў 1990 і 2004 га­дах. Яны да­во­лі важ­ныя для ацэн­кі якас­ці жыц­ця на­сель­ніц­тва, та­го, на­коль­кі жан­чы­на ўцяг­ну­тая не толь­кі ў аплат­ную пра­цу, але і ў хат­ні кло­пат — ра­бо­ту, за якую атрым­лі­вае толь­кі ма­раль­нае ўзна­га­ро­джан­не.

21-3

— Атры­ма­ныя вы­ні­кі да­зво­ляць аца­ніць пра­грэс у за­бес­пя­чэн­ні роў­ных маг­чы­мас­цяў для муж­чын і жан­чын, а так­са­ма бу­дуць вы­ка­ры­ста­ны для вы­зна­чэн­ня асноў­ных на­прам­каў ген­дар­най і ся­мей­най па­лі­ты­кі ў кра­і­не, — ка­жа в. а. ка­ар­ды­на­та­ра пра­грам ЮНФ­ПА Тац­ця­на ПРА­НЬКО.

Струк­ту­ра і пра­гра­ма аб­сле­да­ван­ня бюд­жэ­ту ча­су рас­пра­ца­ва­на па­вод­ле між­на­род­ных стан­дар­таў, што да­зво­ліць у бу­ду­чы­ні су­па­ста­віць атры­ма­ныя звест­кі з ін­шы­мі кра­і­на­мі.

Аб­сле­да­ван­не пра­цяг­нец­ца 12 ме­ся­цаў. Кож­на­му чле­ну хат­няй гас­па­дар­кі (гэ­та 6 ты­сяч спе­цы­яль­на вы­бра­ных гас­па­да­рак) ва ўзрос­це пас­ля 10 га­доў да­вя­дзец­ца зра­біць поў­ны хра­на­мет­раж двух су­так (пра­цоў­на­га і вы­хад­но­га дня). Да­рос­лыя рэ­спан­дэн­ты — ад 15 га­доў і ста­рэй­шыя — бу­дуць вес­ці спе­цы­яль­ныя дзён­ні­кі, дзе бу­дуць па­зна­чаць пра­цоў­ны час, час на на­ву­чан­не, вя­дзен­не хат­няй гас­па­дар­кі, до­гляд дзя­цей і г. д. Гэ­та да­зво­ліць у вы­ні­ку атры­маць ін­фар­ма­цыю аб су­ад­но­сі­нах пра­цоў­на­га і сва­бод­на­га ча­су ў роз­ных гру­пах на­сель­ніц­тва, асноў­ных ві­дах ад­па­чын­ку, на­яў­нас­ці ча­су і маг­чы­мас­цяў для аду­ка­цыі і раз­віц­ця.

Удзель­ні­кі аб­сле­да­ван­ня ва ўзрос­це ад 10 да 14 га­доў бу­дуць па­зна­чаць у спе­цы­яль­ным дзён­ні­ку час, за­тра­ча­ны на на­ву­чан­не ў шко­ле, вы­ка­нан­не хат­ніх за­дан­няў, ста­сун­кі з сяб­ра­мі, вы­ка­ры­стан­не ін­тэр­нэ­ту, а так­са­ма па­зна­чаць час, які ім удзя­ля­юць да­рос­лыя чле­ны сям'і.

Яшчэ да та­го, як стар­та­ва­ла паў­на­маш­таб­нае рэс­пуб­лі­кан­скае да­сле­да­ван­не, не­каль­кі жур­на­ліс­таў роз­ных СМІ тра­пі­лі ў фо­кус-гру­пу, каб ад­ка­заць на больш за сот­ню пы­тан­няў (ра­зам са сва­і­мі парт­нё­ра­мі па шлю­бе). У спе­цы­яль­ных дзён­ні­ках — за буд­ны і вы­хад­ны дні — мне і май­му му­жу да­вя­ло­ся па­зна­чаць, што на­зы­ва­ец­ца, кож­ны наш крок. Асноў­ны від дзей­нас­ці, па­ра­лель­ны від дзей­нас­ці, мес­ца зна­хо­джан­ня або спо­саб пе­ра­соў­ван­ня, з кім ме­на­ві­та да­во­дзі­ла­ся быць пад­час та­го ці ін­ша­га за­ня­тку. Да­во­лі ці­ка­ва. Асаб­лі­ва ка­лі пры­хо­дзіш да вы­сно­вы, што пра­цу­еш (аказ­ва­ец­ца!) круг­лыя су­ткі і без вы­хад­но­га!

На­огул вы­ні­кі да­сле­да­ван­няў, у тым лі­ку за­меж­ных, па­каз­ва­юць, што ў жан­чын за­над­та шмат «пра­цоў­на­га ча­су», што ад­бі­ва­ец­ца на іх ад­па­чын­ку і даб­ра­бы­це. Мі­ні-да­сле­да­ван­не жур­на­лісц­кай гру­пы па­ка­за­ла, што ў буд­ны дзень жан­чы­ны тра­цяць на хат­нюю гас­па­дар­ку 3 га­дзі­ны 38 хві­лін. У вы­хад­ны дзень — 5 га­дзін 28 хві­лін. Сло­вам, у ся­рэд­нім жан­чы­ны да­дат­ко­ва пра­цу­юць на «хат­няй ні­ве» 4 га­дзі­ны 10 хві­лін што­дня!

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА.

 

Выбар рэдакцыі

Культура

Пошук вечнага жыцця

Пошук вечнага жыцця

Шмат разоў, збочыўшы з брэсцкай трасы, праязджаючы ад Міра да Карэліч, царкву на могілках каля вёскі Загор'е выхопліваеш літаральна за лічаныя секунды.

Спорт

Ірына Курачкіна заваявала серабро Алімпійскіх гульняў!

Ірына Курачкіна заваявала серабро Алімпійскіх гульняў!

 У фінале спаборніцтваў па жаночай барацьбе яна ўступіла японцы Рысака Каваі. 

Грамадства

Ацэнка дзеянняў урада і давер да апазіцыі — Мусіенка пракаментаваў вынікі сацапытання

Ацэнка дзеянняў урада і давер да апазіцыі — Мусіенка пракаментаваў вынікі сацапытання

Па заказе ЗАТ «Другі нацыянальны тэлеканал» — АНТ з 5 па 21 ліпеня Аналітычны цэнтр ЕсооМ з прыцягненнем фонду «Украінская палітыка» правёў

Палітыка

Літоўцы раскручваюць крывавую хвалю гвалту

Літоўцы раскручваюць крывавую хвалю гвалту

З беларуска-літоўскай граніцы працягваюць паступаць весткі, ад якіх проста кроў стыне ў жылах.