Вы тут

Фо­та на па­мяць


На іх тва­рах — шы­ро­кія ўсмеш­кі, ра­дасць вя­лі­ка­га свя­та. Мы за­пом­нім іх та­кі­мі: муж­ны­мі, ба­дзё­ры­мі, шчас­лі­вы­мі людзь­мі, з мност­вам ор­дэ­наў і ме­да­лёў на гру­дзях. Мін­скі га­рад­скі Са­вет дэ­пу­та­таў і Мін­гар­вы­кан­кам ар­га­ні­за­ва­лі здым­ку на памяць, дзякуючы якой у аль­бо­ме гіс­то­рыі кра­і­ны на­заў­сё­ды за­ха­ва­юц­ца тва­ры тых, хто прай­шоў праз страш­нае пек­ла, каб па­да­рыць нам чыс­тае мір­нае не­ба.

Стар­шы­ня Мінск­ага га­рад­ско­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў Ва­сіль Па­на­сюк ад­зна­чыў, што кло­пат пра ве­тэ­ра­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны зна­хо­дзіц­ца ў зо­не асаб­лі­вай ува­гі дэ­пу­тац­ка­га кор­пу­са ста­лі­цы. Стар­шы­ня так­са­ма па­ве­да­міў, што шмат ме­ра­пры­ем­стваў ары­ен­та­ва­на ме­на­ві­та на тое, каб кож­ны з ве­тэ­ра­наў ад­чу­ваў гэ­ты кло­пат, быў акру­жа­ны ўва­гай, атрым­лі­ваў не­аб­ход­ную да­па­мо­гу ад дзяр­жа­вы.

— Ся­рэд­ні ўзрост ве­тэ­ра­наў — 90 га­доў, але мно­гія з іх пры­ма­юць ак­тыў­ны ўдзел у ме­ра­пры­ем­ствах, што пра­вод­зяц­ца ў го­ра­дзе, — рас­каз­вае Ва­сіль Па­на­сюк. — Яны ўваж­лі­ва ста­вяц­ца да знеш­ня­га вы­гля­ду го­ра­да, ста­ну ву­ліц і два­роў. Іх жыц­цё­вы во­пыт вель­мі важ­ны для нас.

Са­мых ак­тыў­ных гра­мад­скіх дзея­чаў ся­род ве­тэ­ра­наў і ўдзель­ні­каў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны Мін­гар­са­вет дэ­пу­та­таў уз­на­га­ро­дзіў га­на­ро­вы­мі гра­ма­та­мі.

Акра­мя та­го, на пля­цоў­цы ка­ля Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га му­зыч­на­га тэ­ат­ра раз­гар­ну­ла­ся прад­стаў­лен­не ад сту­дэн­таў Уні­вер­сі­тэ­та куль­ту­ры з тан­ца­мі, ва­ен­ны­мі жар­та­мі і пес­ня­мі, якія клі­ка­лі ў бой, ве­ся­лі­лі сал­да­т на фрон­це, су­ма­ва­лі ра­зам з жан­чы­на­мі пад­час ча­кан­ня з вай­ны сва­іх ге­ро­яў з пе­ра­мо­гай.

45

Лю­боў Бя­ля­е­ва,

Фо­та аўтара.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Ірына Даўгала: Сям’я для беларусаў застаецца найвышэйшай каштоўнасцю

Ірына Даўгала: Сям’я для беларусаў застаецца найвышэйшай каштоўнасцю

«Сям’я закладвае ў чалавеку мараль, здольнасць спраўляцца з выпрабаваннямі, патэнцыял для развіцця, яна навучае любові, самаахвярнасці, культуры».

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі.