Вы тут

Віншаванні з галоўным святам


На ад­рас Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі і бе­ла­рус­ка­га на­ро­да па­сту­па­юць шмат­лі­кія він­ша­ван­ні ад за­меж­ных лі­да­раў, вя­до­мых гра­мад­скіх і па­лі­тыч­ных дзея­чаў з на­го­ды Дня Не­за­леж­нас­ці Бе­ла­ру­сі, які ў гэ­тым го­дзе су­па­дае з юбі­лей­най да­тай — 70-год­дзем вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх за­хоп­ні­каў. Аб гэ­тым БЕЛ­ТА па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе кі­раў­ні­ка бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы.

Він­ша­валь­ныя па­слан­ні па­сту­пі­лі ад лі­да­раў кра­ін СНД, Стар­шы­ні Кі­тай­скай На­род­най Рэс­пуб­лі­кі, Прэ­зі­дэн­та Іс­лам­скай Рэс­пуб­лі­кі Іран, Ка­ра­ля Са­удаў­скай Ара­віі, кі­раў­ні­коў шэ­ра­гу кра­ін Еў­ро­пы, Азіі, а так­са­ма па­лі­тыч­ных і гра­мад­скіх дзея­чаў.

Кі­раў­ні­ка бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы так­са­ма па­він­ша­ва­лі Па­тры­ярх Мас­коў­скі і ўсяе Ру­сі Кі­рыл, Па­па Рым­скі Фран­цыск, Князь і Вя­лі­кі Ма­гістр Су­ве­рэн­на­га Маль­тый­ска­га Ор­дэ­на Фра Мэцью Фес­тынг.

У він­ша­ван­ні Прэ­зі­дэн­та Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі Ула­дзі­мі­ра Пу­ці­на, у пры­ват­нас­ці, га­во­рыц­ца: «Ад­но­сі­ны па­між на­шы­мі кра­і­на­мі ды­на­міч­на раз­ві­ва­юц­ца, апі­ра­ю­чы­ся на шмат­вя­ко­выя тра­ды­цыі друж­бы, са­юз­ніц­тва і ўза­е­ма­да­па­мо­гі. Тры­ва­лыя ра­сій­ска-бе­ла­рус­кія су­вя­зі слу­жаць ас­но­вай для ін­тэ­гра­цый­на­га су­пра­цоў­ніц­тва на пра­сто­ры СНД, якое вы­хо­дзіць на якас­на но­вы ўзро­вень дзя­ку­ю­чы пад­пі­сан­ню Да­га­во­ра аб Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­ю­зе. Упэў­не­ны, што су­мес­ны­мі на­ма­ган­ня­мі мы за­бяс­пе­чым па­спя­хо­вую рэа­лі­за­цыю гэ­та­га важ­ней­ша­га пра­ек­та».

Стар­шы­ня КНР Сі Цзінь­пін у сва­ім він­ша­ван­ні ад­зна­чыў, што надае вя­лі­кую ўва­гу раз­віц­цю кі­тай­ска-бе­ла­рус­кіх су­вя­зяў і мае на­мер пад­трым­лі­ваць доб­рыя дзе­ла­выя ад­но­сі­ны, ума­цоў­ваць друж­бу з бе­ла­рус­кім бо­кам, пры­кла­даць су­мес­ныя на­ма­ган­ні для вы­вя­дзен­ня ад­но­сін на но­вы ўзро­вень.

Він­ша­валь­ныя па­слан­ні ў ад­рас Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі і бе­ла­рус­ка­га на­ро­да пра­даў­жа­юць па­сту­паць.

Выбар рэдакцыі

Спорт

Віцэ-прэзідэнт НАК Дзмітрый Даўгалёнак: Спартсмены не хацелі страціць тую Алімпіяду

Віцэ-прэзідэнт НАК Дзмітрый Даўгалёнак: Спартсмены не хацелі страціць тую Алімпіяду

Пра сваё спартыўнае мінулае і цяперашняе наш герой расказаў «Звяздзе».

Культура

Эпоха Купалы: далёкая і незабытая. Дзе пабачыць аўтографы паэта і вершы ў патроннай гільзе?

Эпоха Купалы: далёкая і незабытая. Дзе пабачыць аўтографы паэта і вершы ў патроннай гільзе?

Наша размова ішла пра ўспрыманне спадчыны Песняра і падыходы да яе захавання.