Вы тут

Куп­ляць за­меж­ную ва­лю­ту ры­зы­коў­на?


У аб­мен­ні­ку вы ма­е­це пра­ва пра­ве­рыць ку­пю­ру і па­тра­ба­ваць яе аб­ме­ну на ін­шую

Ад­на на­ша чы­тач­ка ня­даў­на су­тык­ну­ла­ся з праб­ле­май пры аб­ме­не бе­ла­рус­кіх руб­лёў на ра­сій­скія. Дзяў­чы­не трэ­ба бы­ло ку­піць пэў­ную су­му «драў­ля­ных» і ад­пра­віць пе­ра­во­дам у Ра­сію. Спа­чат­ку яна на­бы­ла не­аб­ход­ную коль­касць ва­лю­ты ў аб­мен­ні­ку, а по­тым па­нес­ла гро­шы ў ін­шы банк, каб зра­біць пе­ра­вод. Але ад­ну ку­пю­ру ў дзяў­чы­ны не ўзя­лі, спа­слаў­шы­ся на тое, што яна за­свеч­ва­ец­ца на ўльтра­фі­я­ле­це. Ін­шы­мі сло­ва­мі, банк­но­та, ві­даць, бы­ла не­ка­лі пад хі­міч­ным уз­дзе­ян­нем. Што ж ця­пер ра­біць?

Ка­лі б раз­мо­ва іш­ла аб па­шко­джан­ні ай­чын­най ку­пю­ры, то праб­лем ні­я­кіх — у струк­тур­ных пад­раз­дзя­лен­нях На­цы­я­наль­на­га бан­ка і ін­шых бан­ках кра­і­ны мож­на аб­мя­няць ста­рыя, па­шко­джа­ныя аль­бо «за­све­ча­ныя» банк­но­ты на но­выя. Усю ін­фар­ма­цыю аб па­рад­ку та­ко­га аб­ме­ну мож­на знай­сці на сай­це На­цы­я­наль­на­га бан­ка Бе­ла­ру­сі nbrb.by ў раз­дзе­ле «Банк­но­ты і ма­не­ты».

Але ж тут за­меж­ная ва­лю­та. Ня­хай на­ват і су­сед­няй кра­і­ны. «Не трэ­ба ду­маць, што На­цы­я­наль­ны банк ня­се ад­каз­насць за ўсе ва­лю­ты. Ка­лі вы на­бы­ва­е­це тую ці ін­шую за­меж­ную ва­лю­ту, то зга­джа­е­це­ся на пэў­ную ры­зы­ку», — га­во­рыць Вік­тар Са­сноў­скі, га­лоў­ны спе­цы­я­ліст Га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня на­яў­на­га гра­шо­ва­га аба­ра­чэн­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка.

Аказ­ва­ец­ца, што ў кож­на­га бан­ка роз­ныя пры­кме­ты пла­цеж­нас­ці ку­пюр. Нех­та возь­ме па­цёр­тую ці тро­ху «за­све­ча­ную», а нех­та — не. І гэ­та, па­вод­ле слоў спе­цы­я­ліс­та, лі­чыц­ца нар­маль­ным, та­му што ўся за­меж­ная ва­лю­та мае свое­асаб­лі­выя пры­кме­ты. За іх ня­се ад­каз­насць Цэнт­раль­ны банк той кра­і­ны, дзе гро­шы бы­лі вы­пу­шча­ны ў аба­ра­чэн­не.

Ад­нак дрэн­ную ку­пю­ру ў дзяў­чы­ны не ўзя­лі на­зад у аб­мен­ні­ку. «А вось гэ­та ўжо са­ма­воль­ства, — тлу­ма­чыць Вік­тар Са­сноў­скі. — Але амаль не­маг­чы­ма да­ка­заць, што вы на­бы­лі ме­на­ві­та гэ­тую ку­пю­ру ў пэў­ным аб­мен­ні­ку». А зна­чыць, трэ­ба заў­сё­ды быць піль­ны­мі. Спе­цы­я­ліст ра­іць пе­ра­пра­вя­раць усё не ады­хо­дзя­чы ад ка­сы. Ка­сір не ў пра­ве ад­мо­віць пра­свя­ціць па ва­шай прось­бе ва ўльтра­фі­я­ле­це банк­но­ты і за­мя­ніць тыя, якія бу­дуць дрэн­ны­мі.

«Ка­лі ўжо вы на­бы­лі па­шко­джа­ную ку­пю­ру, то прос­та на­ве­дай­це аб­мен­ні­кі роз­ных бан­каў. Ва ўсіх ад­роз­ні­ва­юц­ца кры­тэ­рыі, а зна­чыць, у ней­кім мо­гуць пры­няць гэ­тыя гро­шы», — лі­чыць Вік­тар Са­сноў­скі.

------

Ча­ка­ем ва­шых пы­тан­няў пра ка­ры­стан­не гра­шы­ма і ўсё, што з гэ­тым звя­за­на. Вы мо­жа­це звяр­тац­ца на элект­рон­ны ад­рас га­зе­ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па­зна­кай «для ад­дзе­ла эка­но­мі­кі» ці па тэ­ле­фо­не 8 017 292 38 02.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Бальнічныя будуць лічыць па-новаму. Як зменяцца іх памеры?

Бальнічныя будуць лічыць па-новаму. Як зменяцца іх памеры?

Найперш мінімальная выплата па бальнічным вырасце ў тры разы.

Грамадства

Галіна Левіна: «Помнік Любові застаўся загадкай»

Галіна Левіна: «Помнік Любові застаўся загадкай»

Яна ўмее разглядзець у лініі ракі вечнасць – вобраз з яе верша.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. На гэтым тыдні фартуна ўсміхаецца вам у многіх справах.