Вы тут

Куп­ляць за­меж­ную ва­лю­ту ры­зы­коў­на?


У аб­мен­ні­ку вы ма­е­це пра­ва пра­ве­рыць ку­пю­ру і па­тра­ба­ваць яе аб­ме­ну на ін­шую

Ад­на на­ша чы­тач­ка ня­даў­на су­тык­ну­ла­ся з праб­ле­май пры аб­ме­не бе­ла­рус­кіх руб­лёў на ра­сій­скія. Дзяў­чы­не трэ­ба бы­ло ку­піць пэў­ную су­му «драў­ля­ных» і ад­пра­віць пе­ра­во­дам у Ра­сію. Спа­чат­ку яна на­бы­ла не­аб­ход­ную коль­касць ва­лю­ты ў аб­мен­ні­ку, а по­тым па­нес­ла гро­шы ў ін­шы банк, каб зра­біць пе­ра­вод. Але ад­ну ку­пю­ру ў дзяў­чы­ны не ўзя­лі, спа­слаў­шы­ся на тое, што яна за­свеч­ва­ец­ца на ўльтра­фі­я­ле­це. Ін­шы­мі сло­ва­мі, банк­но­та, ві­даць, бы­ла не­ка­лі пад хі­міч­ным уз­дзе­ян­нем. Што ж ця­пер ра­біць?

Ка­лі б раз­мо­ва іш­ла аб па­шко­джан­ні ай­чын­най ку­пю­ры, то праб­лем ні­я­кіх — у струк­тур­ных пад­раз­дзя­лен­нях На­цы­я­наль­на­га бан­ка і ін­шых бан­ках кра­і­ны мож­на аб­мя­няць ста­рыя, па­шко­джа­ныя аль­бо «за­све­ча­ныя» банк­но­ты на но­выя. Усю ін­фар­ма­цыю аб па­рад­ку та­ко­га аб­ме­ну мож­на знай­сці на сай­це На­цы­я­наль­на­га бан­ка Бе­ла­ру­сі nbrb.by ў раз­дзе­ле «Банк­но­ты і ма­не­ты».

Але ж тут за­меж­ная ва­лю­та. Ня­хай на­ват і су­сед­няй кра­і­ны. «Не трэ­ба ду­маць, што На­цы­я­наль­ны банк ня­се ад­каз­насць за ўсе ва­лю­ты. Ка­лі вы на­бы­ва­е­це тую ці ін­шую за­меж­ную ва­лю­ту, то зга­джа­е­це­ся на пэў­ную ры­зы­ку», — га­во­рыць Вік­тар Са­сноў­скі, га­лоў­ны спе­цы­я­ліст Га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня на­яў­на­га гра­шо­ва­га аба­ра­чэн­ня На­цы­я­наль­на­га бан­ка.

Аказ­ва­ец­ца, што ў кож­на­га бан­ка роз­ныя пры­кме­ты пла­цеж­нас­ці ку­пюр. Нех­та возь­ме па­цёр­тую ці тро­ху «за­све­ча­ную», а нех­та — не. І гэ­та, па­вод­ле слоў спе­цы­я­ліс­та, лі­чыц­ца нар­маль­ным, та­му што ўся за­меж­ная ва­лю­та мае свое­асаб­лі­выя пры­кме­ты. За іх ня­се ад­каз­насць Цэнт­раль­ны банк той кра­і­ны, дзе гро­шы бы­лі вы­пу­шча­ны ў аба­ра­чэн­не.

Ад­нак дрэн­ную ку­пю­ру ў дзяў­чы­ны не ўзя­лі на­зад у аб­мен­ні­ку. «А вось гэ­та ўжо са­ма­воль­ства, — тлу­ма­чыць Вік­тар Са­сноў­скі. — Але амаль не­маг­чы­ма да­ка­заць, што вы на­бы­лі ме­на­ві­та гэ­тую ку­пю­ру ў пэў­ным аб­мен­ні­ку». А зна­чыць, трэ­ба заў­сё­ды быць піль­ны­мі. Спе­цы­я­ліст ра­іць пе­ра­пра­вя­раць усё не ады­хо­дзя­чы ад ка­сы. Ка­сір не ў пра­ве ад­мо­віць пра­свя­ціць па ва­шай прось­бе ва ўльтра­фі­я­ле­це банк­но­ты і за­мя­ніць тыя, якія бу­дуць дрэн­ны­мі.

«Ка­лі ўжо вы на­бы­лі па­шко­джа­ную ку­пю­ру, то прос­та на­ве­дай­це аб­мен­ні­кі роз­ных бан­каў. Ва ўсіх ад­роз­ні­ва­юц­ца кры­тэ­рыі, а зна­чыць, у ней­кім мо­гуць пры­няць гэ­тыя гро­шы», — лі­чыць Вік­тар Са­сноў­скі.

------

Ча­ка­ем ва­шых пы­тан­няў пра ка­ры­стан­не гра­шы­ма і ўсё, што з гэ­тым звя­за­на. Вы мо­жа­це звяр­тац­ца на элект­рон­ны ад­рас га­зе­ты іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па­зна­кай «для ад­дзе­ла эка­но­мі­кі» ці па тэ­ле­фо­не 8 017 292 38 02.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Захаваць. Нельга знесці

Захаваць. Нельга знесці

Знакі прыпынку нарэшце расстаўлены.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.