Вы тут

Паў­міль­ё­на япон­цаў эва­ку­і­ру­юць з‑за тай­фу­ну


Да бе­ра­гоў Япо­ніі на­блі­жа­ец­ца най­мац­ней­шы тай­фун «Не­агу­ры». На поўд­ні Япо­ніі ў прэ­фек­ту­ры Акі­на­ва з‑за сты­хіі аб'­яў­ле­на эва­ку­а­цыя амаль 500 тыс. ча­ла­век, па­ве­дам­ля­юць ін­фар­ма­генц­твы.

Тай­фун «Не­агу­ры» на­зва­ны ад­ным з са­мых ма­гут­ных за апош­няе дзе­ся­ці­год­дзе. Ён су­пра­ва­джа­ец­ца пра­ліў­ным даж­джом, шква­ліс­тым вет­рам і вы­со­кі­мі хва­ля­мі як на мо­ры, так і ка­ля ўзбя­рэж­жа: вы­шы­ня хва­лі на мо­ры мо­жа да­ся­гаць 14 м. Больш за 22 тыс. да­моў прэ­фек­ту­ры Акі­на­ва ўжо за­ста­лі­ся без элект­ра­энер­гіі з‑за аб­ры­ву пра­ва­доў. Так­са­ма поў­нас­цю спы­не­ны па­вет­ра­ныя зно­сі­ны на поўд­ні Япо­ніі. Ад­ме­не­ны вы­ха­ды ў мо­ра ўсіх па­са­жыр­скіх па­ро­маў і суд­наў. На Акі­на­ве спы­не­ны рух па хут­кас­най аў­та­ма­біль­най тра­се. Спы­не­ны рух і адзі­най чы­гу­нач­най лі­ніі на вост­ра­ве. За­кры­ты ўсе шко­лы і дзі­ця­чыя са­ды.

Выбар рэдакцыі

Палітыка

У адказе за гістарычную памяць

У адказе за гістарычную памяць

«Мы толькі цяпер пачынаем усведамляць і падыходзіць да ацэнкі рэальных маштабаў гібелі нашых людзей ад рук фашыстаў і іх памагатых у гады вайны».

Грамадства

Як музей у Вайцяшыне бібліятэку ад закрыцця выратаваў

Як музей у Вайцяшыне бібліятэку ад закрыцця выратаваў

Бібліятэк, што функцыянуюць ў маленькіх населеных пунктах, ужо амаль не засталося.

Грамадства

У зоне рызыкі. Як пажылым людзям засцерагчыся ад СOVІD-19

У зоне рызыкі. Як пажылым людзям засцерагчыся ад СOVІD-19

Найлепшым спосабам прафілактыкі з'яўляецца прышчэпка ад COVІD-19.