Вы тут

За­дан­не на заўт­ра


Прэ­зі­дэнт акрэс­ліў пе­рад ай­чын­ны­мі дыплама­та­мі эка­на­міч­ныя і па­лі­тыч­ныя кірун­кі знеш­няй па­лі­ты­кі

Учо­ра Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пра­вёў на­ра­ду з кі­раў­ні­ка­мі дып­ла­ма­тыч­ных прад­стаў­ніц­тваў і кон­суль­скіх уста­ноў Бе­ла­ру­сі, якія са­бра­лі­ся ў Мін­ску. Су­стрэ­ча з дып­ла­ма­та­мі бы­ла пла­на­вай і пры­свя­ча­ла­ся пад­вя­дзен­ню асноў­ных вы­ні­каў знеш­не­па­лі­тыч­най і асаб­лі­ва знеш­не­эка­на­міч­най дзей­нас­ці.

s01097_027119Перш за ўсё кі­раў­нік дзяр­жа­вы за­кра­нуў гла­баль­ны кан­тэкст, у якім зна­хо­дзіц­ца на­ша кра­і­на. «На на­шых ва­чах імк­лі­ва мя­ня­ец­ца сі­ту­а­цыя ў све­це. Мы су­тык­ну­лі­ся з зу­сім но­вы­мі геа­па­лі­тыч­ны­мі рэа­лі­я­мі. Ад­сут­ні­чае ста­біль­насць не толь­кі не­дзе да­лё­ка — у Паў­ноч­най Аф­ры­цы або на Бліз­кім Ус­хо­дзе, а зу­сім по­бач, у нас пад бо­кам. І мы ба­чым: за­па­лаць, вы­бух­нуць мо­жа ў лю­бым мес­цы», — ска­заў Прэ­зі­дэнт. «Ад­бы­ва­ец­ца дэ­валь­ва­цыя нор­маў і прын­цы­паў між­на­род­ных па­во­дзін, раз­бу­рэн­не сіс­тэ­мы між­на­род­на­га пра­ва, якая ства­ра­ла­ся дзе­ся­ці­год­дзя­мі. Яс­на ад­но: б'юць сла­бых, з моц­ны­мі — лі­чац­ца. Та­му нам трэ­ба быць моц­ны­мі — і па­лі­тыч­на, і асаб­лі­ва эка­на­міч­на», — пад­крэс­ліў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што Бе­ла­русь пра­цуе над да­сяг­нен­нем гэ­тых мэт і на ўнут­ра­ным, і на знеш­нім по­лі. На гэ­та на­кі­ра­ва­ны па­стаў­ле­ныя Прэ­зі­дэн­там за­да­чы на­рошч­ван­ня экс­пар­ту, ма­дэр­ні­за­цыі эка­но­мі­кі, па­вы­шэн­ня ўзроў­ню жыц­ця. «Мы зы­хо­дзім з та­го, што раз­віц­цё між­на­род­на­га су­пра­цоў­ніц­тва, вы­пра­цоў­ка знеш­не­па­лі­тыч­най стра­тэ­гіі і так­ты­кі па­він­ны жорст­ка пра­лам­ляц­ца скрозь прыз­му на­шых унут­ра­ных пры­яры­тэ­таў. Мэ­тай з'яў­ля­ец­ца па­ста­ян­нае па­вы­шэн­не жыц­цё­ва­га ўзроў­ню на­сель­ніц­тва, ума­ца­ван­не між­на­род­ных па­зі­цый і су­ве­рэ­ні­тэ­ту дзяр­жа­вы», — за­явіў Прэ­зі­дэнт.

Бе­ла­ру­сі не­аб­ход­на мак­сі­маль­на праг­ма­тыч­на вы­ка­рыс­тоў­ваць су­час­ныя су­свет­ныя тэн­дэн­цыі, ад­зна­чыў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.

«Но­вая сі­ту­а­цыя спра­ва­ка­ва­ла рэз­кі рост ці­ка­вас­ці да на­ша­га рэ­гі­ё­на з бо­ку асноў­ных вя­ду­чых су­свет­ных дзяр­жаў. І нам трэ­ба ста­ран­на пра­ана­лі­за­ваць гэ­тую сі­ту­а­цыю, вы­ка­рыс­тоў­ваць яе мак­сі­маль­на праг­ма­тыч­на для пра­соў­ван­ня сва­іх на­цы­я­наль­ных ін­та­рэ­саў, аба­ро­ны цэ­лас­нас­ці і не­за­леж­нас­ці кра­і­ны», — лі­чыць Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Па сло­вах кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы, рэа­ліі сён­няш­ня­га дня та­кія, што імк­нен­не вя­ду­чых су­свет­ных гуль­цоў за­дзей­ні­чаць сі­ла­выя ме­та­ды, ціск, эка­на­міч­ныя і рэ­сурс­ныя пе­ра­ва­гі ства­рае да­дат­ко­выя кры­ні­цы на­пру­жа­нас­ці. «У гэ­тых ня­прос­тых умо­вах дзя­ку­ю­чы на­шай шмат­век­тар­най па­лі­ты­цы мы змаг­лі вы­бу­да­ваць­ у­стой­лі­вую ма­дэль су­пра­цоў­ніц­тва з боль­шас­цю кра­ін све­ту. Бе­ла­русь ве­да­юць і па­ва­жа­юць як дзяр­жа­ву, якая пра­во­дзіць са­праў­ды са­ма­стой­ную знеш­нюю па­лі­ты­ку, уно­сіць іс­тот­ны ўклад ва ўма­ца­ван­не між­на­род­най бяс­пе­кі. Але са­мае га­лоў­нае — мы на­ву­чы­лі­ся су­праць­ста­яць лю­бо­му, на­ват са­ма­му ма­гут­на­му знеш­ня­му на­ціс­ку», — пад­крэс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар.

На дум­ку Прэ­зі­дэн­та, на­пя­рэ­дад­ні 2015 го­да ціск на Бе­ла­русь прад­ка­заль­на ўзрас­це, што звя­за­на з ма­ю­чай ад­быц­ца прэ­зі­дэнц­кай вы­бар­чай кам­па­ні­яй. «Я не раз ка­заў пра тое, што мы пра­во­дзім вы­бар­чыя кам­па­ніі не для Ва­шынг­то­на і Бру­се­ля, роў­на як і не для Крам­ля, а для ся­бе, у стро­гай ад­па­вед­нас­ці з на­цы­я­наль­ным за­ка­на­даў­ствам. І не трэ­ба тут пры­ні­жац­ца і спра­ба­ваць ка­гось­ці чымсь­ці за­доб­рыць, каб нам паў­смі­ха­лі­ся або «па­гла­дзі­лі па га­ла­ве», — пад­крэс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар. Прэ­зі­дэнт па­пя­рэ­дзіў, што трэ­ба быць га­то­вы­мі да су­праць­ста­ян­ня з гла­баль­ны­мі гуль­ца­мі па пы­тан­нях пра­во­дзі­май Бе­ла­рус­сю па­лі­ты­кі. «Так зва­ная мяк­кая сі­ла бу­дзе вы­ка­рыс­тоў­вац­ца па мак­сі­му­ме па ўсім пе­ры­мет­ры на­шых ме­жаў. На тан­ках да нас па­куль ні­хто не па­ле­зе, але ціск узрас­це крат­на», — ска­заў ён.

Кі­раў­нік дзяр­жа­вы ў сва­ім вы­ступ­лен­ні за­кра­нуў і па­дзеі ва Укра­і­не. «На­шы гра­ма­дзя­не, з глы­бо­кай го­рыч­чу на­зі­ра­ю­чы за па­дзея­мі там, як ні­ко­лі ўсве­дам­ля­юць са­праўд­ную каш­тоў­насць су­ве­рэ­ні­тэ­ту і не­за­леж­нас­ці Бе­ла­ру­сі. Па-ін­ша­му гля­дзяць на ста­біль­насць і спа­кой у на­шай кра­і­не, — ска­заў Прэ­зі­дэнт. — Мы да­маг­лі­ся сва­ёй дзяр­жаў­нас­ці дзя­ку­ю­чы гіс­та­рыч­на­му пра­цэ­су, які быў вы­клі­ка­ны рас­па­дам СССР. І нам трэ­ба ўлад­ка­ваць тую дзяр­жа­ву, якую мы сён­ня ма­ем. І гэ­та ня­лёг­кая за­да­ча. Тым больш, што ва­кол яшчэ не ўсе да кан­ца ўсвя­до­мі­лі, што су­ве­рэн­ная Бе­ла­русь — гэ­та сур'­ёз­на і на­заўж­ды», — рэ­зю­ма­ваў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Га­во­ра­чы аб эка­на­міч­ным склад­ні­ку знеш­няй па­лі­ты­кі, Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што пры­цяг­нен­не пра­мых за­меж­ных ін­вес­ты­цый з'яў­ля­ец­ца «ар­хі­важ­най тэ­май для бе­ла­рус­кай эка­но­мі­кі». Прэ­зі­дэнт лі­чыць, што пра­ца ў гэ­тым кі­рун­ку вя­дзец­ца сла­ба. «Па­слы скар­дзяц­ца на фак­тыч­ную ад­сут­насць «лік­від­ных» ін­вес­ты­цый­ных пра­па­ноў. На­ват тыя з іх, якія сён­ня рэа­лі­зу­юц­ца або зна­хо­дзяц­ца на ста­дыі глы­бо­кай пра­пра­цоў­кі, з'яў­ля­юц­ца пе­ра­важ­на вы­ні­кам па­лі­тыч­ных да­моў­ле­нас­цяў на вы­со­кім уз­роў­ні», — кан­ста­та­ваў кі­раў­нік дзяр­жа­вы. Прэ­зі­дэнт ад­зна­чыў, што ў 2014 го­дзе за кі­раў­ні­ка­мі за­меж­ных уста­ноў Бе­ла­ру­сі пер­са­наль­на за­ма­ца­ва­ны 34 буй­ныя ін­вес­ты­цый­ныя пра­ек­ты на агуль­ную су­му ін­вес­ты­цый ка­ля $4 млрд. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка да­ру­чыў мі­ніст­ру за­меж­ных спраў пра­ана­лі­за­ваць і да­ла­жыць, што зроб­ле­на. «Яшчэ раз пад­крэс­лі­ваю: эка­но­мі­ка — ас­но­ва ўся­го. У тым лі­ку ста­біль­нас­ці ў дзяр­жа­ве і гра­мад­стве. Я ўжо не­як ка­заў, што са­мо іс­на­ван­не на­шай дзяр­жаў­нас­ці мо­жа раз­бу­рыць толь­кі эка­но­мі­ка!» — пад­крэс­ліў ён.

Га­лоў­ным парт­нё­рам на­шай кра­і­ны ва ўсіх ад­но­сі­нах за­ста­ец­ца Ра­сія. Стра­тэ­гіч­на важ­ным Прэ­зі­дэнт лі­чыць су­пра­цоў­ніц­тва з Кі­та­ем, дзе вар­та пе­ра­хо­дзіць ад крэ­дыт­на­га да ін­вес­ты­цый­на­га ўза­е­ма­дзе­ян­ня. Вя­лі­кія маг­чы­мас­ці ад­кры­ва­юц­ца пас­ля пад­пі­сан­ня да­га­во­ра аб ства­рэн­ні ЕА­ЭС. Кі­раў­нік дзяр­жа­вы лі­чыць не­аб­ход­ным за­ма­ца­ваць зру­хі ў су­пра­цоў­ніц­тве з кра­і­на­мі Еў­ро­пы, якія на­ме­ці­лі­ся ў апош­нія два га­ды. «Еў­ро­па бы­ла і за­ста­ец­ца для Бе­ла­ру­сі ад­ным з най­важ­ней­шых кі­рун­каў раз­віц­ця ганд­лё­ва-эка­на­міч­ных су­вя­зяў і га­лоў­най кры­ні­цай тэх­на­ло­гій і аб­ста­ля­ван­ня», — пад­крэс­ліў бе­ла­рус­кі лі­дар. Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та, Бе­ла­русь бу­дзе ак­тыў­на пра­ца­ваць на рын­ку Укра­і­ны. «І якія б там ні ад­бы­ва­лі­ся па­дзеі ў су­вя­зі з па­гад­нен­нем аб аса­цы­я­цыі з Еў­ра­са­ю­зам і ін­шае, праг­ма­тызм укра­ін­цаў быў заў­сё­ды, і яны ні­ку­ды не па­дзе­нуц­ца ад су­пра­цоў­ніц­тва з Еў­ра­зій­скім эка­на­міч­ным са­юзам», — лі­чыць кі­раў­нік бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы.

Пры гэ­тым Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка па­тра­буе ад дып­ла­ма­таў шу­каць перс­пек­тыў­ных парт­нё­раў у роз­ных рэ­гі­ё­нах све­ту, каб раз­ві­ваць су­пра­цоў­ніц­тва па ана­ло­гіі з тым, як Бе­ла­русь па­бу­да­ва­ла сваё су­пра­цоў­ніц­тва з Ве­не­су­э­лай у Ла­цін­скай Аме­ры­цы.

На су­свет­ным рын­ку бе­ла­рус­кім экс­пар­цё­рам да­во­дзіц­ца кан­ку­ры­ра­ваць з вя­ду­чы­мі за­меж­ны­мі кам­па­ні­я­мі і транс­на­цы­я­наль­ны­мі кар­па­ра­цы­я­мі. «Зна­чыць, трэ­ба шу­каць свае ні­шы, дзе бе­ла­рус­кая пра­дук­цыя бы­ла б за­па­тра­ба­ва­на», — за­ўва­жыў Прэ­зі­дэнт. Па сло­вах кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы, су­час­ная бе­ла­рус­кая знеш­няя па­лі­ты­ка па­він­на з'яў­ляц­ца пра­мым ува­саб­лен­нем фор­му­лы: «Дып­ла­ма­тыя — гэ­та мас­тац­тва маг­чы­ма­га». «Але не ў сэн­се «спа­чы­ваць на лаў­рах» ці «спаць у шап­ку», апраўд­ва­ю­чы­ся знеш­ні­мі не­спры­яль­ны­мі ўмо­ва­мі. Не­аб­ход­на ста­віць мак­сі­маль­ныя мэ­ты, пры­чым на ўсіх кі­рун­ках. І толь­кі та­ды мож­на раз­ліч­ваць на ней­кі пры­маль­ны вы­нік», — упэў­не­ны Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Прэ­зі­дэнт да­ру­чыў ура­ду і Мі­ніс­тэр­ству за­меж­ных спраў вы­ву­чыць эфек­тыў­насць ра­бо­ты ды­лер­скай сет­кі бе­ла­рус­кіх прад­пры­ем­стваў за мя­жой. Па­вод­ле слоў Прэ­зі­дэн­та, на­спе­ла не­аб­ход­насць ап­ты­мі­за­цыі та­ва­ра­пра­вод­най сет­кі і за­ме­ны, ка­лі гэ­та не­аб­ход­на, ня­дбай­ных ды­ле­раў, ства­рэн­ня па­між імі кан­ку­рэн­цыі. Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка так­са­ма ад­зна­чыў, што сіс­тэм­на­га па­ды­хо­ду па­тра­буе і ства­рэн­не знеш­не­эка­на­міч­най інф­ра­струк­ту­ры пад бе­ла­рус­кі экс­парт.

«Ва ўра­да, ор­га­наў дзярж­кі­ра­ван­ня, МЗС, за­меж­ных уста­ноў за­да­ча ад­на — у са­мыя ка­рот­кія тэр­мі­ны ад­на­віць па­зі­цыі на тра­ды­цый­ных рын­ках, на­рас­ціць па­стаў­кі на­шай пра­дук­цыі на но­выя перс­пек­тыў­ныя ганд­лё­выя пля­цоў­кі і да кан­ца го­да за­бяс­пе­чыць вы­ка­нан­не ўста­ноў­ле­ных па­каз­чы­каў знеш­ня­га ганд­лю. Гэ­та па­тра­ба­ван­не ча­су», — пад­крэс­ліў Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка.

Па­вод­ле БЕЛ­ТА.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

У Мінску прадаецца больш за 10 тысяч кватэр

У Мінску прадаецца больш за 10 тысяч кватэр

На другасным рынку жыллё працягвае таннець (у глабальным плане без перапынкаў) ужо з верасня мінулага года.

Грамадства

Падмануць Альцгеймера. Як захаваць ясны розум да глыбокай старасці?

Падмануць Альцгеймера. Як захаваць ясны розум да глыбокай старасці?

Няўжо гэтую цяжкую хваробу так лёгка абвесці вакол пальца?

Калейдаскоп

Разбіраем модныя мастхэвы надыходзячага сезона: чым папоўніць гардэроб?

Разбіраем модныя мастхэвы надыходзячага сезона: чым папоўніць гардэроб?

Мода вясны — 2021 прапануе некалькі глабальных кірункаў: мінімалізм, унісекс і 1990-я.