Вы тут

Ка­му гэ­та трэ­ба?


Пры­ня­тае ра­шэн­не аб пош­лі­нах на ім­парт на­шых та­ва­раў ка­рыс­ці Укра­і­не не пры­ня­се

Як ста­ла вя­до­ма дня­мі, Укра­і­на збі­ра­ец­ца ўвес­ці пош­лі­ны на ім­парт шэ­ра­гу та­ва­раў з Бе­ла­ру­сі — кан­ды­тар­скіх вы­ра­баў, ма­лоч­най пра­дук­цыі, элект­рыч­ных лям­па­чак на­паль­ван­ня, угна­ен­няў, ха­ла­дзіль­ні­каў, гу­мо­вых шын, со­ла­да­ва­га пі­ва і кам­плек­ту­ю­чых ха­ла­дзіль­на­га аб­ста­ля­ван­ня. Ад­нос­на трох апош­ніх па­зі­цый пош­лі­на скла­дзе 60,05% ад мыт­на­га кош­ту, для ас­тат­ніх — 55,29%.

Так вы­ра­шы­ла Між­ве­да­мас­ная ка­мі­сія па між­на­род­ным ганд­лі Укра­і­ны. Да ўступ­лен­ня ў сі­лу гэ­та­га ра­шэн­ня за­ста­ло­ся яшчэ не­каль­кі дзён. А дзей­ні­чаць яно бу­дзе да 31 снеж­ня 2016 го­да.

Пры­ня­тае ра­шэн­не, на дум­ку экс­пер­таў, не пры­ня­се ні­чо­га доб­ра­га Укра­і­не. Аб гэ­тым ужо вы­каз­ваў­ся на­мес­нік стар­шы­ні Бе­ла­рус­кай на­ву­ко­ва-пра­мыс­ло­вай аса­цы­я­цыі, эка­на­міст Ге­ор­гій Грыц у эфі­ры тэ­ле­ка­на­ла АНТ. Спе­цы­я­ліст звяр­нуў ува­гу на тое, што ка­ля 70% на­ша­га экс­пар­ту ва Укра­і­ну скла­да­юць свет­лыя наф­та­пра­дук­ты, ад­нак гэ­тую пра­дук­цыю пош­лі­ны не за­кра­ну­лі. Акра­мя та­го, ка­рэс­пан­дэн­ту «Звяз­ды» пра­ка­мен­та­ва­ла сі­ту­а­цыю Га­лі­на Тур­бан, за­гад­чы­ца ка­фед­ры між­на­род­на­га біз­не­су Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га эка­на­міч­на­га ўні­вер­сі­тэ­та, кан­ды­дат эка­на­міч­ных на­вук, да­цэнт: «Укра­і­на — член Су­свет­най ганд­лё­вай ар­га­ні­за­цыі. Та­му ўво­дзіць ней­кія да­дат­ко­выя пош­лі­ны яна не мо­жа — усе стаў­кі за­фік­са­ва­ны. Па­доб­нае ра­шэн­не на­шай су­сед­кі маг­ло быць зроб­ле­на толь­кі на асно­ве пэў­на­га рас­сле­да­ван­ня». Так яно і бы­ло. Між­ве­да­мас­ная ка­мі­сія па між­на­род­ным ганд­лі 1 лі­пе­ня раз­гле­дзе­ла спра­ва­зда­чу Мі­ніс­тэр­ства эка­на­міч­на­га раз­віц­ця і ганд­лю Укра­і­ны аб вы­ні­ках рас­сле­да­ван­ня па вы­яў­лен­ні фак­таў дыс­кры­мі­на­цый­ных ці не­сяб­роў­скіх дзе­ян­няў з бо­ку Бе­ла­ру­сі ад­нос­на за­кон­ных пра­воў і ін­та­рэ­саў укра­ін­скіх экс­пар­цё­раў кан­ды­тар­скіх вы­ра­баў. На­га­да­ем, што Бе­ла­русь увя­ла з 1 чэр­ве­ня лі­цэн­за­ван­не ім­пар­ту кан­ды­тар­скіх вы­ра­баў і сы­ра­ві­ны для іх вы­твор­час­ці з-за ме­жаў Мыт­на­га са­ю­за. Гэ­та ча­со­вы за­хад, які бу­дзе дзей­ні­чаць да 30 ліс­та­па­да 2014 го­да. Так­са­ма сё­ле­та з 1 мая па 31 каст­рыч­ні­ка лі­цэн­за­ван­ню пад­ля­гае ім­парт­нае пі­ва.

Бе­ла­рус­кае Мі­ніс­тэр­ства за­меж­ных спраў ад­рэ­ага­ва­ла на дзе­ян­ні ўкра­ін­цаў ня­зго­дай. Па­зі­цыя тлу­ма­чыц­ца тым, што лі­цэн­за­ван­не ім­пар­ту асоб­ных та­ва­раў у на­шу кра­і­ну рас­паў­сюдж­ва­ец­ца на ня­вы­зна­ча­нае ко­ла дзяр­жаў, а не вы­ключ­на су­праць Укра­і­ны. «Бе­ла­русь у СГА па­куль што не ўва­хо­дзіць. Та­му да на­шых та­ва­раў мо­гуць быць пры­ме­не­ны лю­быя аба­рон­чыя за­ха­ды з бо­ку парт­нё­раў. Ад­нак та­кія «ганд­лё­выя вой­ны» ні­ко­лі не пры­вод­зяць да доб­ра­га ні для ад­на­го з ба­коў кан­флік­ту», — лі­чыць Га­лі­на Тур­бан.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

«Ураджайны» тэст

Надыходзіць жнівень — самы ўраджайны, працоўны, смачны час. І наш чарговы тэст менавіта пра ўраджай і ўсё, што з ім звязана.

Грамадства

Лета выходзіць на фінішную прамую! Чаго чакаць ад надвор'я ў жніўні? Прагноз ад Дзмітрыя Рабава

Лета выходзіць на фінішную прамую! Чаго чакаць ад надвор'я ў жніўні? Прагноз ад Дзмітрыя Рабава

У жніўні цяпла будзе ўдосталь, але без дажджу і маланкі не абыдзецца.

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

КАЗЯРОГ. На гэтым тыдні будзе карыснае ўменне аналізаваць сітуацыю і паводзіны людзей і рабіць правільныя высновы. Паспрабуйце быць гранічна сумленнымі з самімі сабой, зніміце ружовыя акуляры. Цяпер пажадана не эпаціраваць навакольных экстравагантнасцю і рэзкімі развагамі. 

Грамадства

Адзін дзень у Вязынцы: вандруем разам са «Звяздой» па Беларусі

Адзін дзень у Вязынцы: вандруем разам са «Звяздой» па Беларусі

У летні час так хочацца на мора, ці, хоць бы ў падарожжа...