Вы тут

Коль­кі ва­ды ўцяк­ло


Ка­му­наль­ні­кі ўста­но­вяць гэ­та без тэр­мі­ну даў­нас­ці

Ча­го толь­кі ні ро­бяць лю­дзі, каб не пла­ціць за ка­му­наль­ныя па­слу­гі. Вось і жы­хар Ма­гі­лё­ва «ад­зна­чыў­ся»: жа­дан­не сэ­ка­но­міць пры­вя­ло яго да 16‑міль­ён­най за­па­зы­ча­нас­ці.

Па­ка­зан­ні ін­ды­ві­ду­аль­на­га пры­бо­ра ўлі­ку ва­ды ма­гі­ляў­ча­нін не па­ве­дам­ляў з 2010 го­да. У на­ступ­ныя ме­ся­цы спе­цы­я­ліс­ты раз­лі­ко­ва-ка­са­ва­га цэнт­ра вы­стаў­ля­лі яму да апла­ты нуль ку­боў, бо, па­вод­ле ін­струк­цыі, ка­лі ча­ла­век не па­дае звест­кі па рас­хо­дзе ва­ды, не­аб­ход­на прад'­яў­ляць яму ра­ху­нак па звест­ках апош­ня­га ме­ся­ца, ка­лі ён па­ве­да­міў па­каз­чы­кі. А яны бы­лі ну­ля­выя.

— У 2012 го­дзе ў хо­дзе ана­лі­зу аса­бо­вых ра­хун­каў, па якіх доў­гі час не пе­ра­да­ва­лі­ся па­ка­зан­ні, быў вы­яў­ле­ны гэ­ты ад­рас, — рас­ка­заў «Звяз­дзе» на­мес­нік ды­рэк­та­ра Цэнт­ра га­рад­скіх ін­фар­ма­цый­ных сіс­тэм Па­вел ЖУЙ­КОЎ. — Што­ме­сяч­на па­ча­лі вы­стаў­ляць яму да апла­ты рас­ход ва­ды па нор­ме (кры­ху больш за 4 ку­ба­мет­ры ва­ды на ад­на­го за­рэ­гіст­ра­ва­на­га ча­ла­ве­ка).

Ліч­бы вы­яў­ле­на­га пе­ра­рас­хо­ду скла­лі 840 ку­ба­мет­раў ха­лод­най ва­ды і 450 ку­ба­мет­раў га­ра­чай. Сам ка­рыс­таль­нік так і не змог уцям­на па­тлу­ма­чыць, як так атры­ма­ла­ся. Ад­мет­на, што гар­ва­да­ка­нал і ра­ней звя­раў па­каз­чы­кі лі­чыль­ні­каў у гэ­тым до­ме, але не­каль­кі ра­зоў спе­цы­я­ліс­ты не маг­лі тра­піць у «ня­доб­рую» ква­тэ­ру.

Ця­пер не­пла­цель­шчык му­сіць па­га­сіць за­па­зы­ча­насць у 16 млн руб­лёў, а ў вы­пад­ку ня­пла­ты за кож­ны дзень пра­тэр­мі­ноў­кі яму бу­дзе на­ліч­вац­ца пе­ня ў 0,3%.

— Што­ме­сяц вы­яў­ля­ец­ца не­каль­кі со­цень вы­пад­каў ра­зы­хо­джан­няў, — ад­зна­чыў Па­вел Жуй­коў, — боль­шасць з іх да­ты­чыц­ца за­ні­жэн­ня па­каз­чы­каў. Ся­рэд­ні па­мер да­бо­ру — 500 ты­сяч руб­лёў, але кож­ны ме­сяц не­каль­кі су­мар­ных вы­пад­каў да­бо­ру мо­гуць склас­ці і 2–3 міль­ё­ны.

Па сло­вах на­мес­ні­ка ды­рэк­та­ра цэнт­ра, за­па­зы­ча­насць у 16 міль­ё­наў — вы­па­дак рэд­кі, за апош­нія два га­ды та­кіх у Ма­гі­лё­ве не бы­ло. Ад­нак бы­ва­юць і пе­ра­раз­лі­кі ў ад­ва­рот­ны бок: вяр­тан­не гро­шай скла­дае ка­ля чвэр­ці з усёй коль­кас­ці ра­зы­хо­джан­няў з па­каз­чы­ка­мі лі­чыль­ні­каў.

Дзі­я­на СЕ­РА­ДЗЮК.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як абараніцца ад махляроў у сферы сучасных тэхналогій

Як абараніцца ад махляроў у сферы сучасных тэхналогій

Фішынг, вішынг — два кіты кіберзлачыннасці

Грамадства

Арктычнае ўварванне на змену цёпламу паветру. Калі чакаць першы снег? Прагноз ад Дзмітрыя Рабава

Арктычнае ўварванне на змену цёпламу паветру. Калі чакаць першы снег? Прагноз ад Дзмітрыя Рабава

З чым звязана такая восеньская зменлівасць надвор’я і калі чакаць першы снег.