Вы тут

На дзень на­ра­джэн­ня — 500 л са­ма­гон­кі!


Леп­шы па­да­ру­нак — той, які зроб­ле­ны сва­і­мі ру­ка­мі. Ма­быць, так раз­ва­жаў мін­ча­нін, які пад­рых­та­ваў да свай­го дня на­ра­джэн­ня 500 л са­ма­гон­кі.

Вар­та­вым па­рад­ку па­сту­пі­ла ін­фар­ма­цыя аб тым, што ў ад­ным з пры­ват­ных да­моў на ву­лі­цы Ма­лой за­хоў­ва­ец­ца спір­таз­мя­шчаль­ная пра­дук­цыя. Ту­ды для пра­вер­кі пры­бы­лі су­пра­цоў­ні­кі ад­дзе­ла ахо­вы пра­ва­па­рад­ку і пра­фі­лак­ты­кі РУ­УС. На мес­цы знай­шлі дзве боч­кі са­ма­гон­кі па 250 л кож­ная. Гас­па­дар жыл­ля за­явіў, што так пад­рых­та­ваў­ся спраў­ляць свой дзень на­ра­джэн­ня. Ад­нак мі­лі­цы­ян­еры яму не па­ве­ры­лі — са­ма­гон­ку кан­фіс­ка­ва­лі і зні­шчы­лі. А гас­па­да­ру до­ма ця­пер прый­дзец­ца за­пла­ціць штраф 1,5 млн руб­лёў. Яшчэ 650 л са­ма­гон­най бра­гі вы­яві­лі ў за­кі­ну­тым до­ме на ву­лі­цы Пят­роў­шчы­на.

«Мінск — На­ві­ны».

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

 Для чаго Аляксей Хомчык стаў урачом?

Для чаго Аляксей Хомчык стаў урачом?

«Дзядзька Васіль загінуў, ты павінен працягнуць яго справу. Ты добра вучышся, павінен стаць доктарам».

Грамадства

Буякі, суніцы і лісічкі — прыцэньваемся да падарункаў чэрвеня

Буякі, суніцы і лісічкі — прыцэньваемся да падарункаў чэрвеня

«Ёсць і імпартныя, іспанскія — яны па-ранейшаму ў раёне 70 рублёў за кіло, 30 рублёў — кантэйнер».

Экалогія

У Беларусі пабудуюць 30 рэгіянальных смеццеперапрацоўчых заводаў

У Беларусі пабудуюць 30 рэгіянальных смеццеперапрацоўчых заводаў

Агульная плошча звалак у Беларусі займае каля 4 тысяч гектараў.