Вы тут

Яшчэ ад­но жыц­цё мі­нус


Апош­нім ста­ла ку­пан­не ў ра­цэ Сож 17‑га­до­ва­га жы­ха­ра Слаў­га­ра­да. Ра­зам з дзяў­чы­най яны не­ча­ка­на тра­пі­лі ў глы­бо­кае мес­ца і ста­лі та­нуць. Хло­пец за­гі­нуў ад­ра­зу, а яго сяб­роў­ку па­спе­лі вы­цяг­нуць з ва­ды вы­ра­та­валь­ні­кі.

— Гэ­та зда­ры­ла­ся ка­ля вяс­ляр­най ба­зы, дзе на­огул мес­ца гіб­лае і ку­пац­ца за­ба­ро­не­на, — па­ве­да­міў ва­да­лаз­ны спе­цы­я­ліст аб­лас­ной служ­бы та­ва­рыст­ва вы­ра­та­ван­ня на во­дах Мі­ка­лай Гаў­ры­лен­ка. — На мі­ну­лым тыд­ні там ледзь не за­гі­нуў муж­чы­на. А вось хлоп­цу, на жаль, не па­шчас­ці­ла.

Ва­да­ла­зы пад­ня­лі це­ла юна­ка ў той жа дзень. Па апе­ра­тыў­ных звест­ках вы­ра­та­валь­най служ­бы, з па­чат­ку ку­паль­на­га се­зо­на на ва­да­ёмах Ма­гі­лёў­скай воб­лас­ці за­гі­ну­ла ўжо 39 ча­ла­век, чац­вя­рым з іх не бы­ло і 18 га­доў. Вы­ра­та­валь­ні­кі на­гад­ва­юць пра не­аб­ход­насць вы­кон­ваць пра­ві­лы па­во­дзін на ва­дзе, не ку­пац­ца ў не­цвя­ро­зым стане і не па­кі­даць дзя­цей без на­гля­ду! Не трэ­ба за­бы­ваць і пра тое, што ку­пан­не ў та­кую спя­ко­ту так­са­ма мо­жа быць не­бяс­печ­ным.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Якія меры прымаюцца, каб не дапусціць трагедый на чыгунцы?

Якія меры прымаюцца, каб не дапусціць трагедый на чыгунцы?

Карэспандэнты «Звязды» адправіліся ў рэйд разам з супрацоўнікамі МУС.

Грамадства

Як не заблукаць у лесе і што рабіць, калі гэта адбылося?

Як не заблукаць у лесе і што рабіць, калі гэта адбылося?

Каб «ціхае паляванне» не стала пошукавай аперацыяй.